Sök

Ansökan om VA-anslutning

Fastigheter inom verksamhetsområde

Fastigheter som ligger inom allmänt verksamhetsområdet för vatten och avlopp ska anslutas till det allmänna ledningsnätet. VA-huvudmannen upprättar en förbindelsepunkt i fastighetens omedelbara närhet, om det inte redan finns upprättat. Allmänt verksamhetsområde finns inom de flesta tätorter i våra ägarkommuner.

Fastigheter utanför verksamhetsområde

Fastigheter som ligger utanför verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp kan i vissa fall ändå anslutas till det allmänna ledningsnätet. Fastigheter som är belägna utanför tätorter och i område med spridd bebyggelse ligger utanför verksamhetsområdet.

Avstyckning och exploatering

För fastigheter som ska bebyggas eller ändras behöver du som fastighetsägare eller exploatör tidigt i processen ta kontakt med oss som VA-huvudman för dialog om din VA-anslutning. Det kan även finnas krav på fett- eller oljeavskiljare, brandvatten och dimensionering.

Ansök om VA-anslutning

Vid alla ansökningar eller förfrågningar om anslutning ska ifylld ansökan skickas in via post eller anslutning@vastvatten.se

Detta gäller även vid byggetablering eller sprinkler/brandvatten.

Skicka ansökan, ritningar och eventuellt andra handlingar till:

anslutning@vastvatten.se


Eller via post:

Västvatten AB
Kaserngården 3B
451 81 UDDEVALLA

Märk kuvertet med
"Ansökan/förfrågan om VA-anslutning"


Vad händer sen?

När vi tagit emot din ansökan får du en bekräftelse på detta.

Hur går anslutningsprocessen till?

Västvatten tar emot din ansökan och om fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet debiteras en ansökningsavgift på 5 000 kr inkl. moms. Har du frågor om din fastighets förhållande till verksamhetsområdet får du gärna kontakta oss.

Utredning påbörjas om var anslutning kan vara möjlig.

Här talar vi genom en karta om var anslutning kan vara möjlig. Vi informerar även om vad avgiften blir enligt gällande VA-taxa och om det krävs ytterligare installationer såsom vattenmätarbrunn eller liknande.

För att beställa servisen enligt förslaget behöver du som fastighetsägare skriva under och skicka in servisbeställningen. När vi tagit emot servisbeställningen påbörjar vi projektering (planerar anläggandet, söker erforderliga tillstånd för grävning och så vidare). Sedan anlägger vi servisen.

När servisen är klar skickar vi ut en så kallad VA-karta med information om var servisen ligger samt skriftlig information om hur anslutningen går till, steg för steg. Tillsammans med VA-kartan skickas fakturan på anläggningsavgiften (engångsavgift vid nyanslutning) och vid fakturans förfallodatum börjar den fasta delen av brukningsavgiften debiteras.

All ledningsdragning inom fastigheten och till förbindelsepunkt/inkopplingspunkt ombesörjs och bekostas av fastighetsägaren. Alla ledningar ska vara täta och inget dagvatten eller dräneringsvatten får vara påkopplat på spillvattenledningen.

Generellt lämnar VA-huvudmannen en förbindelsepunkt cirka 0,5 meter utanför tomtgräns för fastigheter inom verksamhetsområdet. För fastigheter utanför verksamhetsområdet lämnas inkopplingspunkt så nära allmän ledning som möjligt.

När anläggningsavgiften är betald har fastigheten rättighet att koppla på sina VA-ledningar till de allmänna.

Du som fastighetsägare kontaktar Västvatten i god tid för att beställa besiktning av inkopplingen, helst 5 dagar innan inkoppling.

  • Tänk på att schaktgropen måste lämnas öppen tills besiktning är utförd.
  • Vid besiktning monteras vattenmätaren, se därför till att vattenmätarkonsol är på plats i huset innan besiktning.

Västvatten besiktar inkopplingen och öppnar servisventilen.

Tänk på det här

  • När fastighetens ledningar ska anslutas till de allmänna är det viktigt att dessa inte skadas.
  • Om det är berg vid förbindelsepunkten är risken större att allmänna ledningar, brunnar och ventiler skadas vid exempelvis sprängningsarbeten.
  • Om förbindelsepunkten ansluter mot en väg, så ansvarar du som fastighetsägare för eventuella skador på vägen när du gräver.
  • Fastighetsägaren ansvarar för att vatten från enskild brunn inte kommer i kontakt med dricksvattenledningar som är kopplade till huvudmannens nät.
  • Det är enbart Västvattens personal som får öppna och stänga servisventilen.
  • Läs gärna mer om anordningar för uppsättning av vattenmätare och sammankoppling med installationen.
En LTA-station. Grå cylinder i plast ståendes i ett schakt.

Ordlista


VA-huvudman
Den som äger en allmän VA-anläggning. I Västvattens kommuner är det Färgelanda Vatten AB, Munkedal Vatten AB, Sotenäs Vatten AB, Uddevalla Vatten AB.

Verksamhetsområde
Det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning.

Förbindelsepunkt
Den punkt där den allmänna
VA-anläggningen slutar och fastighetens
VA-installation börjar.

Servis
De ledningar som förbinder fastighetens ledningar med det allmänna ledningsnätet.

VA-karta/VA-uppgift
En karta där servisledningarnas och förbindelsepunktens läge är inritade.

Anläggningsavgift
Engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en allmän VA-anläggning.

Brukningsavgift
Löpande avgift för att täcka drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän VA-anläggning som inte täcks av anläggningsavgiften.

Vattenmätarkonsol
Anordning på inkommande vatten, på fastighetens VA-installation, där vattenmätare ska monteras. Ombesörjs alltid av fastighetsägaren.

Mer information

Är du redan ansluten till VA-nätet kan du beställa ritningar på Ledningskollen.
Ledningskollen

Kundservice

0522-63 88 00

info@vastvatten.se

Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80