Sök

Myrvägen

Under hösten 2023 lades nya vatten-, spill- och dagvattenledningar på Myrvägen, Bohus Malmön.

Nu återstår asfaltering och mindre korrigeringar samt flytt av en brunn.

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2024-04-05 Uppdatering om kommande arbete

Asfalteringen är framflyttad till måndagen den 15 april till tisdag den 16 april pga den tillfälliga vintern. Redan under nästa vecka kommer vi att korrigera och flytta en dagvattenbrunn i korsningen Myrvägen och Ostegatan.

Vi tackar boende i området för ert tålamod under hela arbetets gång!

SMS vid driftstörningar Everbridge

Vi använder oss av ett sms-verktyg för att snabbt få ut information till dig, om det till exempel är en vattenläcka i ditt område. Du får ett sms direkt i din telefon, var du än befinner dig.

Har vi ditt nummer?

Vi skickar sms/röstmeddelande till dig som är folkbokförd på adressen som berörs - om du också har ett telefonnummer registrerat på samma adress.

Tidigare nyheter

2024-03-27 Uppdatering om kommande arbete

Vi ska gräva för att installera en tillkommande brunn i Ostegatan och behöver därför delvis stänga av vägen mellan Olsebergsvägen och Ostegatan från onsdag 3 april till onsdag den 10 april.

Efter avslutat grävarbete kommer vi att asfaltera arbetsområdet på Ostegatan, Myrvägen, Knapes väg och Prästgårdsgränd.

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

2023-11-17 Uppdatering om kommande arbete

Entreprenaden har hittills gått enligt budget och tidplan.

Vi tackar de boende och kyrkan för ert tålamod och förståelse hittills.

Det som återstår är finåterställning och asfaltering. Det första lagret med asfalt kommer att läggas under den 22-23 november om vädret tillåter.

Slutasfaltering och slutbesiktning kommer att ske runt påsktid, när asfaltverken öppnar igen.

2023-08-24 Kommande arbete Myrvägen Etapp 2

Tiden för entreprenadstart närmar sig. Om allt går enligt plan börjar vi med etableringen måndagen den 4 september.

Byggbodarna kommer att stå i stort sett på samma ställe som sist. Vi kommer inledningsvis att gräva med två arbetslag. Ett börjar där Knapes väg ansluter och gräver runt och upp till Kyrkan på Prästgårdsgränd. Det andra laget gör klart projektet Myrvägen upp till korsningen med Ostegatan.

Skiss över vilka fastigheter som direkt berörs av Myrvägenprojektet. Gul markering anger var vi ska gräva:

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.


Tidsplan

Senast till årsskiftet måste vi vara klara med hela arbetet, förutom asfalteringen som sker i vår. I samband med asfalteringen i vår kommer vi även justera höjdsättningen på sista gallerbrunnen längst ner på Myrvägen som blev några cm för hög.

Kommande information om ny dagvattenservis

Efter avslutad grävning i vår kommer vi att skicka ut information kring er nya dagvattenservis läge så att ni kan ansluta allt drän-, yt- och takvatten i den mån det går till denna ledning. På er nya spillvattenledning får endast vara anslutet hushållsavlopp, såsom toalett-, dusch- och diskvatten.

I framtiden kan vi göra kontroller genom att exempelvis färga vattnet och se så att det är rätt kopplat. De översvämningar som varit via golvbrunnar och toaletter inomhus i området beror ofta på inläckande otäta avloppsledningar och att dagvatten ibland varit kopplat på avloppsledningen. Det var ju tyvärr så man byggde förr.

Avfall och trafik

Avfallskärlet uppe vid kyrkan kommer tillfälligt att flyttas ner till grusparkeringen längs Strandvägen, söder om Myrvägen.

Trafiken i området kommer att ledas om på liknande sätt som förra gången.

Få notis varje gång vi uppdaterar

Glöm inte att via mail prenumerera på både denna projektsida och Myrvägen. Ni kan även aktivera SMS Everbridge och få utskick vid eventuella driftstörningar.

Hör gärna av er vid eventuella frågor.

2023-04-28

Under hösten 2023 kommer vi förhoppningsvis att fortsätta upp med nytt vatten, spillvatten och dagvatten längs Myrvägen och få med hela korsningen vid Ostegatan/Myrvägen.

Om allt går enligt plan kommer vi även att lägga om en bit av Knapes väg fram till nr 9 under hösten 2023.

Område som berörs av VA-omläggningen i höst är blåmarkerat i karta:

Förstora bilden

Med anledning av detta kommer vi att behöva göra geotekniska undersökningar i nästa vecka i följande gulmarkerade område i bilden nedan.

Vägen kommer bara att bli avstängd runt borrutrustningen och det kommer därför att vara möjligt att ta sig in i området från alla håll.

Förstora bilden

2023-03-14

Arbetet närmar sig sitt slut för denna säsong.

Vi hann inte riktigt ända upp till korsningen med Ostegatan som vi hade hoppats på från start.

Det fanns många spännande gamla ledningar, fina stentrummor och dylikt att ta hänsyn till i marken. Vi hade även en del förorenad jord som behövdes tas omhand.

Avetablering av bodar och återställning av kringliggande mark sker under de närmaste veckorna. Asfalteringen kommer att göras efter påsk och därefter sker en slutbesiktning av arbetet.

Tack för ert tålamod under entreprenadtiden.

2023-02-01

Arbetet fortskrider på Myrvägen. Arbetet är tidskrävande då det är trångt och vi lägger grova dimensioner av både vatten-, spill- och dagvattenledningar. Vi håller dock den planerade tidplanen.

Ingen sprängning är planerad i området då den geotekniska undersökningen visade på upp till 25 m lera.

Kommande vattenavstängning

I samband med påkoppling in mot Postgatan upptäcktes att en servisventil för vatten behöver bytas. Detta kommer att medföra en tillfällig avstängning av vattnet i Postgatan och kanske även ett större område över dagen. Vi återkommer med utskick via SMS till de som anmält sig till detta, se länk nedan för SMS via Everbridge.

Kommande arbete

Tvärgatorna ut från Myrvägen kommer också att ersättas med nya huvudledningar och dagvatten men detta kommer att ske i senare etapper. Exakt tidplan för detta finns inte i dagsläget.

Vi kommer att stoppa denna etapp av Myrvägen strax ovanför Prästgårdsgränd och därefter fortsätta in på Knapes väg så långt vi hinner fram till påsk. Troligtvis till och med hus nummer 5.

För dig med ny dagvattenservisledning 
Det är viktigt att de fastigheter som nu får en ny dagvattenservisledning kopplar på tak-, drän- och ytvatten på denna istället för på spillvattenledningen. Spillvattenledningen är endast för hushållsavlopp från toalett, dusch, bad och disk.

Räddningstjänst, ambulans, post och avfallsentreprenör hålls underrättade under arbetets gång.

Vissa brevlådor och sopkärl kommer att behöva flyttas tillfälligt.

2022-12-14 Vattenavstängning onsdag 14 december

Arbetet med vatten och avlopp pågår på Myrvägen/Strandvägen på Bohus Malmön och för att vi skall komma framåt med arbetet behöver vi stänga av vattnet till er fastighet i området onsdag den 14 december mellan klockan 07.30-17.30.

Tyvärr kan området som berörs utökas med kort varsel då vi ibland har avstängningsventiler som inte stänger som de ska. Vi informerar er så snart vi kan.

Vi rekommenderar att ni tappar upp vatten så att ni är förberedda för vattenavstängning. Vid behov finns vatten för er att hämta vid Skanskas etablering uppe vid kyrkan. Ta med vattendunk eller flaska.

I samband med påsläpp kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund med kallvatten så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas.

Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Kontakta oss gärna om du har frågor under tiden.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

SMS vid driftstörningar Everbridge

Vi använder oss av ett sms-verktyg för att snabbt få ut information till dig, om det till exempel är en vattenläcka i ditt område. Du får ett sms direkt i din telefon, var du än befinner dig.

Har vi ditt nummer?

Vi skickar sms/röstmeddelande till dig som är folkbokförd på adressen som berörs - om du också har ett telefonnummer registrerat på samma adress.

2022-11-16

Vattenavstängning torsdag 17 november

Vi planerar byte av avstängningsventiler för vatten i korsningen Myrvägen/Strandvägen på Bohus Malmön och behöver stänga av vattnet till några fastigheter i området torsdag den 17 november mellan klockan 07.30-17.00.

Vi rekommenderar att ni tappar upp vatten så att ni är förberedda för vattenavstängningen. Vid behov finns vatten för er att hämta vid Skanskas etablering uppe vid kyrkan. Ta med vattendunk eller flaska.

I samband med påsläpp kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund med kallvatten så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas.

Fastigheter inom markerat område berörs.

Förstora bilden

Klicka på kartan för att förstora den


2022-11-14

Entreprenaden är nu påbörjad för projektet Myrvägen och entreprenör är Skanska.

Förhoppningsvis ska vi klara oss från att gräva i Vegagatan då den befintliga stentrumma som finns där var i mycket bättre skick och större dimension än vad vi trodde.

För närvarande kommer Strandvägen vara helt eller delvis avstängd i höjd med Myrvägen under november och december månad samtidigt som vi fortsätter successivt med nya dag-, spill- och vattenledningar upp i Myrvägen. Myrvägen kommer också att utrustas med rännstensbrunnar för att ta upp ytvatten från vägen.

De fastigheter som har sin vatten- och avloppsservis kopplad direkt till Myrvägen kommer att få dessa utbytta till nya ledningar och en separering av dagvatten och spillvatten. De kommer alltså att få en tillkommande dagvattenservis och spolbrunnar strax utanför tomtgräns. Det är viktigt att de fastigheter som nu får en ny dagvattenservisledning kopplar på tak-, drän- och ytvatten på denna istället för på spillvattenledningen.

Tvärgatorna ut från Myrvägen kommer också att ersättas med nya huvudledningar och dagvatten men detta kommer att ske i senare etapper. Exakt tidplan för detta finns inte i dagsläget.

Arbetet kommer att pågå fram till slutet av mars 2023. Hur långt upp som vi kommer vet vi inte exakt i dagsläget då vi har en begränsad budget att hålla oss till och har svåra geotekniska förhållanden.

Myrvägen kommer att vara helt avstängd under hela entreprenadtiden. Avstängningen kommer att flyttas uppåt successivt under arbetets gång. Skyltningen för omledning av trafik ändras successivt.

Räddningstjänst, ambulans, post och avfallsentreprenör kommer att hållas underrättade under arbetets gång.

Vissa brevlådor och sopkärl kommer att behöva flyttas tillfälligt.

Samtliga fastigheter kommer att förses med tillfälligt vatten och avlopp vid behov och vattnet kommer förhoppningsvis vara avstängt endast under kortare perioder för omkoppling.

Skanska har placerat sina byggbodar enligt karta nedan:

Förstora bilden

2022-09-13

Under vecka 40 – 42 kommer besiktningsföretaget MEXL, på uppdrag av Västvatten, att besikta samtliga fastigheter inom en radie av cirka 100 meter från det aktuella arbetsområdet.

Röd linje anger besiktningsgräns och grön linje är den ledningssträckning som ska förnyas.

Förstora bilden

Västvatten jobbar ständigt för att minska riskerna för översvämning inom våra verksamhetsområden.

Myrvägen Etapp 2

Under hösten 2023 kommer resterande del av Myrvägen upp till korsningen med Ostegatan att läggas om och förnyas med nya vatten-, spill- och dagvattenledningar. Byggstart beräknas till september 2023.

Detta arbete påverkar indirekt ett flertal fastigheter i samhället och vi arbetar för att det ska störa så lite som möjligt. Vi kommer dock inte att gräva inne på några privata fastigheter i området om inte de har blivit särskilt underrättade om detta.

Myrvägen kommer att vara helt avstängd under entreprenadtiden. Skyltning för omledning av trafik kommer att sättas upp. Räddningstjänst, ambulans, post och avfallsentreprenör kommer att hållas underrättade under arbetets gång. Vissa brevlådor och sopkärl kommer att behöva flyttas tillfälligt.

Samtliga fastigheter kommer att förses med tillfälligt vatten och avlopp vid behov och vattnet kommer förhoppningsvis vara avstängt endast under kortare perioder för omkoppling.

Tidigare information Myrvägen

Västvatten jobbar ständigt för att minska riskerna för översvämning inom våra verksamhetsområden.

Under vinterhalvåret 2022/2023 kommer delar av Myrvägen, Strandvägen och Knapes väg på Bohus Malmön att läggas om med nya vatten-, spill- och dagvattenledningar. Detta arbete påverkar indirekt ett flertal fastigheter i samhället och vi arbetar för att det ska störa så lite som möjligt. Vi kommer dock inte att gräva inne på några privata fastigheter i området.

Myrvägen kommer att vara helt avstängd under en lång period av entreprenadtiden. Avstängningen kommer att flyttas uppåt successivt under arbetets gång. Skyltning för omledning av trafik kommer att sättas upp. Räddningstjänst, ambulans, post och avfallsentreprenör kommer att hållas underrättade under arbetets gång. Vissa brevlådor och sopkärl kommer att behöva flyttas tillfälligt.

Samtliga fastigheter kommer att förses med tillfälligt vatten och avlopp vid behov och vattnet kommer förhoppningsvis vara avstängt endast under kortare perioder för omkoppling.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Västvatten
Projektledare
Anja Boström
0522-63 88 42

Entreprenad Skanska
Projektchef
Kari Laitala
072-366 74 27