Sök

Ledningsnät

225 mil ledningar under våra gator

I Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla finns drygt 180 mil huvudledningar och tryckavloppsledningar. Sammanlagt har vi cirka 225 mil VA-ledningar som faller under Västvattens ansvar. 

Ledningsnätet utgör en stor anläggning som ligger dold under marken. Driftstörningar som exempelvis mindre vattenläckor upptäcks oftast först när vattnet tränger upp till markytan. Akuta problem med ledningsnätet, reservoarer, pump- och tryckstegringsstationer tas om hand direkt, dygnet runt hela året.

Det finns 3 olika typer av VA-ledningar:

Dricksvattenledningar

Ledningar som levererar vårt livsviktiga dricksvatten från vattenverken till er konsumenter. Det vanligaste ledningsmaterialet är gjutjärn och plastmaterial. För att hålla rätt tryck på dricksvattennätet finns tryckstegringsstationer och reservoarer.

Spillvattenledningar

Dessa ledningar transporterar avloppsvatten till våra reningsverk och det vanligaste ledningsmaterialet är betong. På grund av topografin och avståndet till reningsverken krävs att ledningsnätet kompletteras med pumpstationer.

Dagvattenledningar

Ledningar som leder regn-, smält- och dräneringsvatten från fastigheter och gator till recipienten i huvudsak. Här är också betong det vanligaste ledningsmaterialet.

För att ha kontroll över förlusterna från dricksvattennätet sker årligen mätningar av läckaget. Dessa mätningar ligger sedan till grund för planering av underhållsinsatser på dricksvattennätet. Planering av underhållsinsatser på avloppsnätet sker bland annat utifrån mätningar/beräkningar av inläckage från regnvatten på avloppsnätet. Inläckage av regnvatten på avloppsnätet kan ge stora ökningar av flödet till reningsverken och åtgärdas därför kontinuerligt.