Sök

Kroken

Vi planerar för utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Kroken.

Projektet är för närvarande satt på paus tillsvidare då Omholmens reningsverk först måste förbättras och utökas i kapacitet. Detta enligt yttrande från Länsstyrelsen. Detta beslut innefattar all framtida utbyggnad av VA i kommunen tillsvidare.

Förstora bilden

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2024-03-27

Projektet Kroken är satt på paus tillsvidare på grund av kapacitetsbrist på Omholmens reningsverk enligt yttrande från Länsstyrelsen.

2022-06-28

Projektet Kroken är satt på paus tillsvidare på grund av kapacitetsbrist på Omholmens reningsverk enligt yttrande från Länsstyrelsen.

 

2022-03-17

För närvarande har vi ingen tillgänglig handläggare för projektet. Troligtvis kommer arbetet med projekteringen att återupptas under våren 2022.

2020-10-22

Den geotekniska undersökningen av området Kroken är slutfört.
Projektet Kroken är dock satt på paus i dagsläget efter Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-12.

Troligtvis kommer arbetet med projekteringen att återupptas efter årsskiftet. Beroende på framtida budget- och VA-taxebeslut kan entreprenaden och utbyggnaden komma att starta under hösten 2021 eller våren 2022.

2020-02-06

Geoteknisk undersökning har nu utförts på land, dock så behöver vi även utföra en geoteknisk undersökning i Örnekilen och detta har dröjt då det är anmälningspliktigt hos Länsstyrelsen.

Detta på grund av att det finns ålgräs i vattnet. Innan jul fick vi tillstånd för detta och kommer att utföra denna sista del av geoteknisk undersökning lite längre fram efter vintern då det är säkrare både vädermässigt och säkerhetsmässigt.

När detta är klart kommer vi kunna färdigställa ritningarna men enligt beslut från kommunfullmäktige så kommer VA-utbyggnad först att ske till Hästskobacke (se KF sammanträdesprotokoll 2019-12-12).

VA-utbyggnad i Kroken kommer tidigast kunna påbörjas 2021.

2018-12-13

Just nu förbereder vi för att undersöka förutsättningarna inför ett beslut om VA-utbyggnad. En av förutsättningarna som utreds är behovet av en eventuell dagvattenlösning i området.

Under projekteringen utreder projektör en slutlig lösning och förbereder en ritning på detta. Det kommer även utföras fältmätningar i området och det kan vara så att ni träffar på någon av oss från Västvatten eller några av våra konsulter och deras medarbetare i anslutning till din fastighet under projekteringstiden. Det kommer även utföras geotekniska undersökningar för planerade ledningsträckningar. Om dessa undersökningar utförs på privat mark kommer en begäran om marktillträde skickas. Vår projektör kan behöva utföra vissa fältarbeten inne på din fastighet under projekteringen.

Berörda fastighetsägare kommer att kallas till ett informationsmöte då ett första utkast av ritningar för ledningar är klara. Under detta möte kommer dessa att presenteras så att du kan få ta del av detta och sedan ge dina synpunkter.

Begreppsförklaring

Spillvatten

Spillvatten är samlingsnamnet för allt använt vatten från exempelvis tvättmaskiner, duschar, toaletter och diskhoar. Detta vatten är förorenat och måste genomgå rening innan det rinner till naturen.

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från hårdgjorda ytor så som tak, gator, parkeringar och gårdar.

Geoteknik

Med begreppet ”geoteknik” avses jord och bergs tekniska egenskaper och tillämpning i planering och byggande.

 

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta

Anja Boström
0522-63 88 42