Sök

Översvämning

Vid kraftiga skyfall kan det hända att du i värsta fall råkar ut för översvämning inne på din fastighet. Här kan du läsa mer om vad du ska göra om du har drabbats av en översvämning, hur du anmäler skada till oss och varför det kan uppstå översvämning.

Om du har drabbats av en översvämning

Kontakta räddningstjänsten om du behöver hjälp med pumpning.

Meddela Västvatten så snart du kan. Då kan vi åtgärda eventuella problem på huvudnätet och få en bild av händelsen.

Anmälan om översvämning/vattenskada

Fyll i blanketten Anmälan om översvämning/vattenskada » Pdf, 733.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka in blanketten till info@vastvatten.seeller sänd den via post till:

Västvatten AB

Kaserngården 3B

451 81 Uddevalla

När skada uppstår gäller följande

  • Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag
  • Avvakta försäkringsbolagets beslut och skadereglering
  • Regresskrav ställs från försäkringsbolaget mot VA-huvudmannen (Västvatten).

Hur går processen till?

Anmälan

När skadan uppstår anmäls det till:

  • Ditt försäkringsbolag
  • Till oss på Västvatten via formuläret Anmälan om översvämning/vattenskada

Genom att rapportera en översvämning hjälper du oss att få en bild över var de största problemen finns och bidrar till planeringen av våra insatser för att förebygga och minska risken för översvämningar.

Efter att vi mottagit din anmälan kommer ditt ärende att tilldelas en handläggare. Utredningar tar ofta tid att genomföra, här utreds flera faktorer. Det kan därför ta tid innan vi kan återkoppla till dig.

Skadereglering, utredning och regress

Försäkringsbolaget skickar en regress till oss på Västvatten och en skadereglering till dig. Detta betyder alltså att du har får besked om skadan är ersättningsbar eller inte samt vilket ersättningsbelopp som ska betalas ut.

Det är först när vi fått en regress som vi kan påbörja vår utredning av översvämningen.

Ansvarsutredning

Efter att vi mottagit regressen sker en utredning kring ansvarsfördelningen. Det finns fler än vi som är ansvariga för effekten av en översvämning. Det kan även vara kommunen, fastighetsägaren eller Trafikverket som ska stå som ansvariga. Översvämningar i en byggnad kan bero på flera saker, rent ansvarsmässigt är det viktigt att fastställa hur vatten kommit in i byggnaden och orsaken.

Om det har bedömts att vi på Västvatten inte är ansvariga för översvämningen slutar processen för oss här, ditt ärende går då vidare till den som är ansvarig eller avslutas. Om det har bedömts att Västvatten är ansvariga fortskrider processen till steg 4 Fortsatt arbete.

Fortsatt arbete

Det är viktigt att utreda varje översvämning av enskilda fastigheter, dels för att kunna vidta åtgärder som kan minska risken för framtida översvämningar, dels för att klura ut om någon varit försumlig i sina åtaganden.

Utredningar tar ofta tid att genomföra, här utreds både kortsiktiga och långsiktiga lösningar. Det dröjer därför innan vi kan återkoppla till dig.

Varför blir det översvämning?

I samhället finns många aktörer som har ansvar för att avvattning inom tätbebyggt område. Västvatten ansvarar huvudsakligen för avledningen under mark. Avvattningen av mark och vägar är inte vårt ansvar.

Under lång tid har samhället förändrats. Fler fastigheter har bebyggts, gator har breddats, mer mark hårdgörs och klimatet har förändrats. Stor del av VA-nätet är byggt innan 1970-talet. Då lades oftast enbart två ledningar: en för att leverera dricksvatten till fastigheten och en för att avleda avloppsvatten från fastigheten. Senare insikt om att det är onödigt att rena det mesta av regnvattnet ledde till att tre ledningar anlades; en för dricksvatten, en för spillvatten och en för dagvatten.

De områden som redan var byggda med enbart två ledningar behöver därmed separeras. Ombyggnadstakten av ledningssystemen har inte följt med förändringstakten i samhället. Det kommer att ta lång tid separera alla områden med kombinerat system.

Det är orimligt att bygga ett system som klarar av hur stora skyfall som helst. Branschen har kommit fram att det är rimligt att VA-systemen är byggda så att en fastighet i teorin inte ska drabbas av översvämning oftare än vart 10:e år.

Problemet när det kommer så stora mängder nederbörd på en gång är att inte heller mark- eller gatuavvattningen mäktar med. Vid kraftiga skyfall kan våra avloppsledningssystem bli hårt ansträngda och det finns risk för översvämningar i källare och liknande utrymmen.

Flera orsaker till att det blir översvämning

  • Vatten tränger in genom fastighetens avloppsystem
  • Vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv
  • Vatten tränger in genom källarfönster, garageport, spygatt
  • Vatten strömmar ut från läckande vatteninstallationer

Säkra med sandsäck

För att säkra upp när skyfall sker kan man använda sig av säckar fyllda med sand. Säckarna placeras över golvbrunnar och på toalettlock i källaren och förhindrar att vattnet tar sig in i fastigheten.

Efter skyfallet 2021 har vi valt att köpa in säckar och erbjuda till dig som drabbats. Ring vår växel på 0522-63 88 00 för att avstämma en tid att hämta din säck i Västvattens lokaler på Klippsjön, Kungshamn.