Sök

Frågor och svar

I Västvatten ingår Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun. Varje kommun har en egen taxa. Läs mer om taxor här.

Kontakta vår kundservice Öppnas i nytt fönster.så kan du få svar på anläggningsavgiften för just din fastighet. Läs mer här om hur anslutning går till.

Läs av siffrorna som är före kommatecken och/eller är svarta. Röda siffror skall inte vara med. Läs mer om vattenmätare här.


​Anmälan om ägarbyte skall ske skriftligen, antingen via anmälan på vår hemsida eller på blankett som du ber om på kundservice
Ägarbytet anmäls efter att ni läst av vattenmätaren, (mätaren läser ni av på ägarbytets datum).

Inom VA är fastighetsägaren alltid betalningsansvarig och måste stå på abonnemanget. Vi kan därför inte registrera hyresgäster som fakturamottagare.

På Mina sidor finner du allt om din fastighet, avläsningar, förbrukningar fakturor m.m.

Västvatten har många vattenverk och vattnet skiljer sig åt i de olika verken.

Här kan du läsa bland annat vilken hårdhet och pH våra olika vattentäkter har

Vattenkvalitet

Ibland uppstår problem i vårt ledningsnät. Vid arbeten på ledningsnätet kan vattnet ibland bli missfärgat eller upplevas "bubbligt" eller "mjölkigt". Missfärgat vatten på grund av leveransavbrott är inte hälsofarligt, men var försiktig när du tvättar kläder.

Spola i några minuter så blir oftast vattnet klart igen. Anmäl till oss om det inte blir klart efter att du spolat eller om du haft lågt tryck en längre tid.

Bara kiss, bajs och toapapper får spolas ned.

Allt annat orsakar problem i våra ledningar, pumpstationer och reningsverk.

Våra tryckstegringsstationer, pumpstationer och ledningar kräver ständig tillsyn. Vi utför både planerat underhåll och akuta arbeten. Det leder ibland till kortare och längre leveransavbrott, missfärgat vatten eller tryckförändringar. Vid planerade arbeten kontaktas berörda fastighetsägare innan arbetet startar.

Det kan bero på att Västvatten utför ett arbete som påverkar vattenleveransen till din fastighet. Kolla här om det finns information om ditt område. Om det inte finns information, hör med dina grannar om även de är utan vatten.

Är ni fler utan vatten kontakta vår kundservice så att vi kan börja jobba med att åtgärda problemet.

Om det bara är din fastighet som är utan vatten är det troligen dina egna ledningar det är något fel på, kontakta då en VVS-firma.


Västvatten tillåter inte avfallskvarnar för vårt ledningsnät är inte dimensionerat för det. I alla fyra kommunerna sorteras matavfall och övriga sopor i olika påsar.

Ja, du kan anmäla din mätarställning via Mina sidor. Eller så fyller du i talongen du får hemskickad en gång per år.

Vi har några ställen som berörs av att vattnet stängs av på vintern och sätts på igen först på vårkanten.

  • Heljerödsområdet och Kvadraten, Bovallstrand
  • Kroken, Kungshamn

Påsläpp för dessa områden är 25 mars, avstängning 15 november. (Infaller någon av dessa dagar på en helg utförs påsläpp på fredagen innan helg och avstängning på måndag efter helg.)

Utanför verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp (utanför tätort)

Det är frivilligt för dig som fastighetsägare att ansluta i den mån VA-huvudmannen har möjlighet att erbjuda anslutning. Anslutningen regleras i så fall via VA-avtal.


Inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp (tätorter)

Kommunens miljöavdelning har gjort en samlad bedömning av att alla fastigheter inom området måste anslutas. VA-huvudmannen utför sedan anslutningsarbetet enligt kommunalt beslut.


Om du som fastighetsägare inte önskar ansluta till kommunalt vatten inom verksamhetsområde som omfattar vatten ska du bevisa att det enskilda vattnet är lika bra eller bättre än ett kommunalt vatten. Det ska också finnas i tillräcklig mängd över tid.


För att bevisa detta ska fastighetsägaren, på egen bekostnad:

  • analysera sitt enskilda vatten med avseende på mikrobiologiska och kemiska parametrar motsvarande livsmedelsverkets normalkontroll för enskilt vatten. Om brunnen är borrad ska även radon analyseras. Vattenprovet tas efter eventuella reningsanläggningar hos kund. Analysresultatet får vara högst ett år gammalt. Analysen ska göras hos ackrediterat laboratorium.
  • Skicka med bevisning som styrker att vatten finns i tillräcklig mängd över tid.


Fastighetsägaren ska skicka in ansökan om befrielse från avgiftsskyldighet för vatten tillsammans med analysresultatet och bevisning som styrker tillräcklig mängd över tid till anslutning@vastvatten.se.


Vi gör en bedömning av vattnet som om det vore allmänt vatten (enligt SLVFS 2001:30) och om vatten finns i tillräcklig mängd. Vid bedömning av analysresultat tas hänsyn till mätosäkerheten i analyserna. Resultatet ska vara inom mätosäkerhetens gräns, tex radon som har högsta tillåtna halt på 100 bq/l. Om halten analyseras till 110 bq/l och mätosäkerheten i analysen (står på protokollet) är +/- 15 bq/l blir analysen godkänd då resultatet är inom mätosäkerheten för analysen.


Uppfylls ovanstående krav kan fastighetsägaren välja att inte ansluta till kommunalt vatten. Förbindelsepunkt för vatten meddelas ej, fastigheten blir inte avgiftsskyldig och erhåller inte någon brukningsrätt för vatten.


Om fastighetsägaren i ett senare skede vill ansluta till vatten uppkommer avgiftsskyldighet enligt denna tidpunkt gällande taxa.


Om fastighetsägarens enskilda vatten inte uppfyller kraven ovan kan fastighetsägaren ändå välja att inte koppla in det kommunala vattnet. Fastighetsägaren blir avgiftsskyldig för både anläggningsavgift och den fasta delen av brukningsavgiften, men huvudmannen tvingar inte fastighetsägaren att fyskiskt koppla in det kommunala vattnet.