Sök

Färgelanda taxa

Brukningsavgifterna är periodiska avgifter som skall täcka drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för den allmänna VA-anläggningen som inte täcks av anläggningsavgifterna.

Anläggningsavgifterna är engångsavgifter som fastighetsägaren betalar och som skall motsvara fastighetens andel av att ordna den allmänna VA-anläggningen.

VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige i Färgelanda kommun.

VA-taxa 2024 Pdf, 228.1 kB.

Avgifterna för vatten och avlopp ses över varje år. De används till att driva, underhålla och renovera Färgelanda kommuns VA-verksamhet, reningsverk och ledningar. I kommunen, liksom generellt i Sverige, har vi åldrande anläggningar och måste öka takten gällande investeringar, renoveringar och underhåll för att undvika stora problem och/eller kostnader i framtiden.

Vi får enligt lag inte gå med vinst, utan hela avgiften används till
VA-verksamheten.

Att avgifterna skiljer sig mellan olika kommuner, även kommunerna inom Västvatten, beror på att alla kommuner har olika förutsättningar och behov.

Frågor?

När det gäller frågor om taxor är du välkommen att kontakta oss på anslutning@vastvatten.se eller kontakta vår kundtjänst, 0522-63 88 00.

Ordlista

  • Vattentjänst: dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
  • Spillvatten: förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett eller liknande.
  • Dagvatten: vatten som avleds från ytor såsom tak, gårdar, dränering, gator eller parkeringar.
  • Hårdgjordhetsgrad: yta med låg, hög eller blandad genomsläpplighet.