Sök

Arkiv 2018

19 oktober 2018

Risk för vattenbrist råder inte i Västra Götalands län, enligt SMHI, och bevattningsförbud gäller inte längre i Västvattens område: Uddevalla, Färgelanda, Munkedal och Sotenäs kommuner. Grundvattenytans nivå i de stora grundvattenmagasinen är normal för årstiden.

 

Höstens nederbörd och avdunstning har hittills varit normal i vårt område vilket har lett till att sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin har fyllts på efter den ovanligt torra och varma väderleken i somras, enligt SMHI och SGU.

 

Scrolla ner för att se nivåerna för ytvatten, stora och små grundvattenmagasin.

Förstora bilden

Nederbörden i september och oktober tillsammans med lägre temperatur har lett till att lagret av mark- och grundvatten nu är över eller mycket över normalt (SMHI 2018-10-19).

Ytvatten

Lagringen av ytvatten i de sjöar som Västvatten använder för vattentäkt är nu nära normalt. Nettoutflödena från sjöarna är mycket under normalt i Uddevalla men normala i Sotenäs, och flödena i vattendragen är normala för årstiden. Ingen risk för vattenbrist råder i avrinningsområdena i Västra Götalands län, enligt SMHI.

Förstora bilden

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasin som Västvatten använder för vattentäkt är de beräknade vattennivåerna nu normala för årstiden.

Förstora bilden

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin nyttjas främst av de som har egna dricksvattenbrunnar. I de små magasinen i Sotenäs och Munkedals kommuner är nivåerna mycket under de normala, och i Färgelanda och Uddevalla kommuner är nivåerna under de normala. I områden med låga grundvattennivåer kan vissa brunnar sina och lågt belägna bergborrade brunnar få problem med saltvattenpåverkan.

Förstora bilden

 

20 augusti 2018

I Sotenäs kommun är nu vattennivåerna stabila – det finns tillräckligt med vatten för att släppa på bevattningsförbudet. Även om vattenflödena är låga så har lagringen av ytvatten varit normal under sommaren. Svalare väder och en turistsäsong som börjar mattas av syns också på vattenförbrukningen.

 

Det är fortfarande bevattningsförbud i Färgelanda, Munkedal och Uddevalla. Läs mer om läget för vattennivåerna här eller nedan.

 

13 augusti 2018

Dricksvattenresurserna är ansträngda och bevattningsförbud gäller i hela Västvattens område: Uddevalla, Färgelanda, Munkedal och Sotenäs kommuner. Risk för vattenbrist har utfärdats av SMHI för många känsliga, medelstora och stora vattendrag i stora delar av södra och mellersta Sverige. Grundvattenytans nivå i de stora magasinen är under normal för årstiden.

 

Hösten och vintern var ovanligt nederbördsrika vilket har lett till att sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin fyllts på sedan sommaren 2017 fram till maj månad, enligt SMHI och SGU. Den ovanligt torra och varma väderleken i maj, juni och juli har avbrutit påfyllnaden, och flödena i större delen av Sveriges vattendrag är nu lägre än normalt.

Förstora bilden

Torkan i maj, juni och juli har inneburit att lagret av mark- och grundvatten inte fyllts på (SMHI 2018-08-13).

 

Ytvatten

Lagringen av ytvatten i de sjöar som Västvatten använder för vattentäkt är under till mycket under normal, och tillrinningsområdenas lagring av mark- och grundvatten är under normal för årstiden. Nettoutflödena är under eller mycket under normala och flödena i vattendragen är de lägsta registrerade. Risk för vattenbrist har utfärdats av SMHI för känsliga, medelstora avrinningsområden i Västra Götalands län.

Förstora bilden

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasin som Västvatten använder för vattentäkt är de beräknade nivåerna under normala för årstiden. Stora vattenuttag kan lokalt påverka nivåerna i de stora grundvattenmagasinen, så Västvatten bevakar utvecklingen i höst.

Förstora bilden

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin nyttjas främst av de som har egna dricksvattenbrunnar. I de små magasinen är nivåerna mycket under de normala i hela Götaland. Nivåerna förväntas sjunka ytterligare i grävda och borrade brunnar, enligt SGU. På observationsplatsen i Lysekil i vårt område noterar SGU lägsta uppmätta värden för juli månad. I områden med låga grundvattennivåer kan vissa brunnar sina och lågt belägna bergborrade brunnar få problem med saltvattenpåverkan.

Förstora bilden

27 juli 2018

Det råder fortfarande bevattningsförbud. Se nedan.

 

11 juli 2018

Det varma och torra vädret har bidragit till att vattentillgången nu minskar mer än normalt. Som en försiktighetsåtgärd råder från och med 11 juli bevattningsförbud i våra fyra kommuner; Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla.

 

Läs mer om bevattningsförbudet här.

 

2 juli 2018

Dricksvattentillgångarna i Västvattens område är under kontroll och läget bevakas hela sommaren. Inga vattendrag har för närvarande flöden som uppfyller kriterierna för risk för vattenbrist, enligt SMHI. Grundvattenytans nivå i de stora magasinen är nära normal för årstiden.

 

Hösten och vintern var ovanligt nederbördsrika vilket har lett till att sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin fyllts på sedan sommaren 2017 fram till maj månad, enligt SMHI och SGU. Med den torra och varma väderleken i maj och juni har påfyllnaden avbrutits.


Scrolla ner för att se nivåerna för ytvatten, stora och små grundvattenmagasin.

Förstora bilden

Torkan i maj och juni har inneburit att lagret av mark- och grundvatten inte fyllts på (SMHI 2018-07-02).

Ytvatten

Lagringen av ytvatten i de sjöar som Västvatten använder för vattentäkt är nära normal, men tillrinningsområdenas lagring av mark- och grundvatten är mycket under normal för årstiden, nettoutflödena är under normala och flödena i vattendragen prognostiseras bli mycket lägre än normalt i början av juli. SMHI bedömer att det inte finns någon risk för ytvattenbrist i Bohuslän i dagsläget. Västvatten bevakar utvecklingen i sommar.

Förstora bilden

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasin som Västvatten använder för vattentäkt är de beräknade nivåerna normala för årstiden. Västvattens dricksvattenförsörjning ur de stora magasinen bedöms vara under kontroll i sommar.

Förstora bilden

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin nyttjas främst av de som har egna dricksvattenbrunnar. I Sotenäs och Munkedals kommun är de beräknade nivåerna i de små magasinen under de normala för årstiden, medan nivåerna i Färgelanda och Uddevalla kommun är nära eller under normala, enligt SGU. I områden med låga grundvattennivåer kan vissa brunnar sina och lågt belägna bergborrade brunnar få problem med saltvattenpåverkan.

Förstora bilden

 

8 juni 2018

Dricksvattentillgångarna i Västvattens område är under kontroll och läget bevakas hela sommaren. Inga vattendrag har för närvarande flöden som uppfyller kriterierna för risk för vattenbrist, enligt SMHI. Grundvattenytans nivå i de stora magasinen är nära normal för årstiden.

 

Hösten och vintern var ovanligt nederbördsrika vilket har lett till att sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin fyllts på sedan sommaren 2017 fram till maj månad, enligt SMHI och SGU. Med den torra och varma väderleken i maj och början av juni har påfyllnaden avbrutits.

 

Ytvatten

Stora grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin

 

(Klicka på bilderna nedan för att förstora dem)

Lagring av mark- och grundvattenFörstora bilden

(Torkan i maj och juni har inneburit att lagret av mark- och grundvatten inte fyllts på (SMHI 2018-06-08)).

Ytvatten

Lagringen av ytvatten i de sjöar som Västvatten använder för vattentäkt är nära normal, men tillrinningsområdenas lagring av mark- och grundvatten är mycket under normal för årstiden, nettoutflödena är mycket under normala och flödena i vattendragen är lägre än normalt för årstiden. SMHI bedömer att det inte finns någon risk för ytvattenbrist i Bohuslän i dagsläget. Västvatten bevakar utvecklingen i sommar.

Förstora bilden

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasin som Västvatten använder för vattentäkt är de beräknade nivåerna normala för årstiden. Västvattens dricksvattenförsörjning ur de stora magasinen bedöms vara under kontroll inför sommaren.

Förstora bilden

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin nyttjas främst av de som har egna dricksvattenbrunnar. I Sotenäs, Munkedal, Färgelanda och Uddevalla kommun är de beräknade nivåerna i de små magasinen under de normala för årstiden, och mycket under de normala i nordligaste delen av området, enligt SGU. I områden med låga grundvattennivåer kan vissa brunnar sina och lågt belägna bergborrade brunnar få problem med saltvattenpåverkan.

Bild: Små magasin (SGU 2018-06-07)

Förstora bilden