Sök

Vattenskyddsområden

Vatten är i ständig rörelse och cirkulerar i vattnets eget kretslopp. Vatten kan inte ägas av någon och föroreningar som kommer ut i vattnet kan spridas långa sträckor. Det är därför en mycket viktig uppgift för kommunerna att skydda vattnet mot förorening. God råvattenkvalitet är en nödvändighet för att Västvatten ska kunna erbjuda sina invånare ett bra dricksvatten. För att kunna skydda vattnet upprättas vattenskyddsområden kring alla större vattentäkter.

Olika zoner

Vattenskyddsområden delas in i olika zoner beroende på avstånd till vattentäkten och rinntiden, det vill säga den tid det tar för vattnet att nå vattentäkten. Inom zonerna gäller olika skyddsföreskrifter för att risken för förorening skall minska. Till grund för arbetet med att upprätta vattenskydd ligger EU´s ramdirektiv för vatten, Sveriges miljölagstiftning; Miljöbalken och Naturvårdsverkets allmänna råd för bildande av vattenskyddsområde.

Skyddsföreskrifter

Inom vattenskyddsområden gäller skyddsföreskrifter som syftar till att reglera verksamheter och åtgärder som kan utgöra en risk för vattentäkten. Föreskrifterna innebär att verksamheter som kan innebära risk för vattenkvalitén är förbjudna. Andra verksamheter kan kräva tillstånd eller anmälan. Tillstånd söks och anmälan görs hos den kommunala miljönämnden.

Att ha moderna vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter är ett sätt att nå målet om ett säkert, rent och hälsosamt dricksvatten.

Skylt inom vattenskyddsområde

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter måste verksamheter inom vattenskyddsområde ha en skylt vid påfyllningsrör till cisterner.

Västvatten tillhandahåller tryckfärdig fil men skylten bekostas av enskild verksamhet.