Sök

Dagvatten

Dagvatten är regn-, smält- och dränvatten som rinner från olika ytor så som tak, gator, parkeringar och gårdar. Historiskt sett har dagvatten avletts i ledningar för att sedan släppas ut i ett vattendrag. En del dagvatten avleds i kombinerade ledningar, som innebär att spillvatten och dagvatten avleds i samma ledning till reningsverket.

För att minska riskerna för skador vid regn avleds spillvatten (avloppsvatten från hushåll) och dagvatten (regn-, smält-, och dränvatten) till olika ledningar i gatan. Dagvatten är en stor bidragande faktor till överbelastning i våra reningsverk och spillvattenledningar.

Stora mängder dagvatten som kommer till reningsverken kan leda till utsläpp av orenat avloppsvatten. Ett ledningsnät som inte kan ta emot allt vatten medför en risk för källaröversvämningar och bräddningar.

Västvatten arbetar aktivt med att minska volymen tillskottsvatten genom att förbättra ledningsnätet och även minska mängden inträngande dagvatten. Genom att minska volymen av tillskottsvatten i våra spillvattenledningar blir resultatet ett jämnare flöde till reningsverken, vilket i sin tur förbättrar reningsprocessen.

Västvatten ställer krav på att dagvattnet ska separeras inom tomtmark. Kraven ställs till fastighetsägare vid detaljplaneändring, bygglovprövning och i samband med ombyggnad av ledningsnätet. Vi bedriver också inventeringsarbete där områden identifieras och nederbörden har särskilt stor påverkan på spillvattensystemet. Inom dessa områden ställs krav på dagvattenseparering till samtliga fastigheter.

Beroende på hur verksamhetsområdet ser ut där du bor, gäller olika krav på åtgärder. Fastighetsägaren kan välja att själv ta hand om dagvattnet inom tomtmark eller att ansluta sig till upprättad förbindelsepunkt.

Åläggande vid upptäckta brister

Om Västvatten vid en undersökning ser att en fastighet tillför dagvatten till den allmäna spillvattenledningen, åläggs fastigheten med krav på att kontrollera och åtgärda bristerna på spill- och dagvattenledningar eller kopplingar. Allt arbete på fastigheten fram till förbindelsepunkt bekostas av fastighetsägaren. Ledningsarbetet i gatan fram till förbindelsepunkt betalas av Västvatten.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den


Vad säger lagen?

Det inte tillåtet att belasta en spillvattenledning med dagvatten efter det att en förbindelsepunkt för dagvatten upprättats till fastigheten.

Detta enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) § 18 och
§ 21. I Färgelanda, Munkedal och Uddevalla kommun gäller Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp § 12.

Sotenäs kommun gäller Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp § 16.

Har du sett att det rinner färgat vatten i vattendrag?
Då är det antagligen vi som testar våra ledningar i området för att hitta eventuella felkopplingar eller trasiga ledningar mellan dagvatten- och avloppsledningar.

Vi använder en fluorescerande läcksökningsfärg som reagerar med vatten och på så sätt kan vi se hur vattnet leds vidare i våra ledningar. Färgen är helt ofarlig men det kan se lite tokigt ut under tiden som arbetet pågår och kan synas upp till något dygn efter färgning.

Förstora bilden
Stupränna

Ordlista


Dagvatten

Regn-, smält- och dränvatten.

Spillvatten

Använt vatten, till exempel från dusch, tvätt eller spolning från en toalett.

Tillskottsvatten

Är det vatten i avloppsnätet som inte är spillvatten utan kommer från nederbörd, grundvatten, hav och utläckage från vattenledningar.

Förbindelsepunkt

Den punkt där inkoppling av en fastighets ledning till den allmänna VA-anläggningen sker.

LOD

Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. Dagvatten avleds inte via den allmänna
VA-ledningen utan tas omhand lokalt inne på fastigheten.

ABVA

Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp. Kommunens fastställa föreskrifter/bestämmelser för användningen av den allmänna VA-anläggningen.