Sök

Fettavskiljare

En fettavskiljare hindrar fett från att följa med avloppsvattnet ut i ledningsnätet. Det är fastighetsägarens ansvar att installera fettavskiljare där det bedrivs verksamhet som hanterar livsmedel. Kommer fettet ut i avloppsledningarna kan det orsaka stora problem med stopp i ledningarna och källaröversvämningar.

Varför behövs en fettavskiljare?

Eftersom våra avloppsreningsverk är byggda för att ta emot och rena spillvatten från hushåll får endast vatten från toaletter, bad, tvätt, disk och matlagning släppas ut i avloppet. Om andra ämnen, fett eller fasta föremål spolas ned i avloppet äventyras ledningsnätets och avloppsreningsverkens funktion. Dessutom blir slammet från avloppsreningsverken oanvändbart som jordförbättringsmedel på jordbruksmark.

Anmäl fettavskiljare

Fyll i formuläret och anmäl om du har en ny anläggning, vill göra en ändring av befintlig anläggning eller om du har en befintlig anläggning som inte har anmälts tidigare.

Glöm inte att göra en bygglovsansökan till din kommun innan du installerar en fettavskiljare.

Krav på installation

  • Bageri / konditori
  • Café
  • Storkök / Mottagningskök
  • Personalmatsal
  • Restaurang / Pizzeria /gatukök
  • Livsmedelsaffär

När spillvattnet rinner genom fettavskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i första facket medan fett flyter upp och samlas vid ytan i nästa fack eftersom fett är lättare än vatten. För att fettavskiljaren ska fungera måste den tömmas och rengöras regelbundet. En fettavskiljare som inte fungerar släpper igenom stora mängder fett.

Spillvatten är använt vatten, exempel från dusch, disk eller spolning från en toalett.

Förstora bilden

För installation av fettavskiljare ta kontakt med en VVS-firma eller leverantör av fettavskiljare. De kan också hjälpa dig med dimensionering av fettavskiljare. Dimensionering och övrig information ska skickas till Västvatten i samband med anmälan om fettavskiljare som görs här på webbplatsen.

Fettavskiljaren ska uppfylla kraven enligt SS-EN 1825.

Schakt med stängsel en varningstriangel.

Behöver du en fettavskiljare?

Ta kontakt med Västvatten och ta reda på om din verksamhet behöver en fettavskiljare. uppstroms@vastvatten.se