Sök

Lokaliseringsbeslut för nytt avloppsreningsverk i Sotenäs

I Sotenäs kommun har Sotenäs Vatten AB, genom Västvatten, ansvaret som VA-huvudman att drifta och utveckla vår vatten- och avloppsverksamhet. I dagsläget råder det kapacitetsbrist i avloppsreningsverken och vi har haft problem med att hålla våra rikt- och gränsvärden. För kommunens nuläge och framtida tillväxt finns det därför ett behov av att utveckla avloppsreningen i Sotenäs.

Sotenäs Vatten AB har nu tagit ett lokaliseringsbeslut som innebär att ett nytt avloppsreningsverk skall förläggas på Lökholmen, Hunnebostrand. Beslut om lokalisering är ett viktigt och nödvändigt steg för att vi ska komma vidare i processen. Nästa steg är att slutföra och lämna in en miljötillståndsansökan samt att ställa frågan och få beslut av kommunfullmäktige om finansiering.

Varför Lökholmen?

Lökholmen, ett av Sotenäs befintliga avloppsreningsverk, beräknas vara det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet.

Det är beläget i ett industriområde, inom kommunal mark och där stora delar av området för planerad utbyggnad redan är exploaterad mark. Platsen har gynnsamma markförhållanden med relativt plana ytor och är tillräckligt stor för den utbyggnaden som krävs i dagsläget - men även för utveckling i framtiden.

Ledningsdragningen möjliggör anslutningar och öppnar upp för annan möjlig infrastruktur längs överföringsledningen.

Vad händer nu?

Det är flera processer som behöver genomföras innan vi kan börja bygga. Vi behöver detaljplan, bygglov, miljötillstånd samt finansiering. Arbetet bedrivs framåt tillsammans med Sotenäs kommun.

När är ett nytt reningsverk på plats?

Hur lång tid det tar tills vi har ett nytt verk på plats är svårt att svara på. Förutsatt att tillstånd ges är det här en process som kan ta cirka 10 år.

Ett nytt verk istället för flera mindre

Genomförda förstudier visar att ett nytt centraliserat reningsverk är bättre än flera mindre verk.

Ett gemensamt verk kommer ge långsiktigt lägre investering och driftkostnad och därmed långsiktigt lägre taxor.

Vidare utredning

Vi har utrett olika lokaliseringsalternativ och de har jämförts med varandra utifrån olika aspekter inom ekonomi, miljö, planering, sociala aspekter och teknik.

De aspekter som bedöms väga tyngst vid utvärderingen av alternativ är ekonomi och planering. Detta på grund av de mycket betungande kostnader som är förknippade med ett nytt reningsverk och att det är viktigt att projektet kan genomföras i en nära framtid.

Varför pratar vi ibland om Sotenäs Vatten och ibland om Västvatten?

Sotenäs Vatten AB är delägare i driftbolaget Västvatten. Det är i Västvatten personalen finns och det dagliga arbetet sker.

Sotenäs Vatten AB äger VA-nätet och anläggningarna och beslutar om utbyggnader, upprustningar och VA-taxor i den egna kommunen.

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har frågor om arbetet med ett nytt avloppsreningsverk i Sotenäs.

Strategisk VA-ingenjör
Jannie Lundell
0522-638837

Projektledare
Lars Ålander
0522-63 88 33

Avloppsreningsverksbyggnad med en bil parkerad framöver byggnaden. Klar himmel med några moln i bakgrunden, det är sommar.