Sök

Avloppsvatten

Avloppsledningar tar emot spillvatten från bostäder, verksamheter och även dagvatten. Dagvatten är regnvatten och smältvatten från till exempel tak, gårdar och gator liksom dräneringsvatten från husgrunder.

Avloppsvattnet renas för att minska belastningen på recipienten, det vill säga det vattendrag dit det renade vattnet leds. Det som avskiljs är skräp, sand, näringsämnen som kväve och fosfor samt organiskt material.

Regler för användning av avlopp

Eftersom våra avloppsreningsverk är byggda för att ta emot och rena spillvatten från hushåll får endast vatten från toaletter, bad, tvätt, disk och matlagning släppas ut i avloppet. Om andra ämnen, fett eller fasta föremål spolas ned i avloppet äventyras ledningsnätets och avloppsreningsverkens funktion. Dessutom blir slammet från avloppsreningsverken oanvändbart som jordförbättringsmedel på jordbruksmark.

Västvatten tillåter inte avfallskvarnar eftersom vårt ledningsnät är inte dimensionerat för det. I alla kommunerna ska matavfall och övriga sopor sorteras enligt kommunernas sorteringsguider.

Människa iklädd varselkläder och skyddsutrustning står ovanför en reningsbassäng i ett reningsverk.