Sök

Vems ansvar?

Du har också ett ansvar

Ansvaret för vatten- & avloppstjänster regleras bland annat i allmänna bestämmelser, ABVA, och i lagen som reglerar vatten- och avloppstjänster. Rättigheter och skyldigheter delas mellan oss, Västvatten AB, och dig som använder vattnet.

I korthet innebär vattentjänstlagen att Västvatten ansvarar för allmänna VA-anläggningar, reningsverk, pumpar, ledningar etc. fram till förbindelsepunkten.

Om ett fel uppstår här står vi för kostnaderna för att gräva upp, laga/byta delar och därefter fylla igen och återställa markytan. Uppstår fel mellan förbindelsepunkten och fastigheten ligger ansvaret på dig som är fastighetsägare.