Frågor och svar vid bevattningsförbud

1. Varför införs bevattningsförbud?

Om det kommer mindre nederbörd än normalt under våren fylls inte vattenreservoarerna upp med regnvatten. De bör vara fulla inför varje sommar. Om sommaren sedan blir varm och torr sjunker vattennivåerna, både i sjöar och grundvatten. Om även hösten bli torr fylls reserverna inte på. Ett bevattningsförbud kan införas och kvarstå under flera månader i förebyggande syfte då vi inte vill få en akut brist.

 

2. Vad innebär bevattningsförbud?

Västvatten har graderat bevattningsförbudsbegreppet i fyra nivåer 1 – 4. Läs mer om hur det fungerar här: Nivåer för bevattningsrestriktion.

 

3. Gäller bevattningsförbudet även för mig med egen brunn?

Nej, men vi uppmanar ändå till sparsamhet

 

4. Det har regnat, behöver vi fortfarande spara på vattnet?

Så länge en kommun har bevattningsförbud ska man spara på vattnet även om det kommer regn. Om man bor på en plats som nu har god tillgång på vatten så är det en ändå god idé ta för vana att hushålla med vattnet. Det ger ett bättre utgångsläge för kommande torrperioder och sparar också på resurser som kemikalier och energi som används för att producera dricksvatten. Reningen av avloppsvatten blir också mer effektiv när utblandningen med rent vatten inte blir för stor.

 

5. Hur länge behöver det regna för att det ska bli som vanligt igen?

Det kan skilja sig mycket från en vattenresurs till en annan. Det spelar så klart roll hur intensivt regnet är, men det spelar till exempel också roll hur stort område som rinner till vattendraget, sjön eller grundvattenmagasinet.

 

Det tar ofta längre tid än man tror innan alla olika typer av vatten har fyllts på till normala nivåer. Mycket vatten sugs först upp av törstiga växter och snustorr mark innan vattennivåerna börjar fyllas på. Grundvattennivåerna påverkar också hur snabbt flödena i vattendragen minskar när ett regnväder upphör.

 

6. Vad händer om man bryter mot bevattningsförbudet?

Vattnet riskerar att ta slut om vi inte tillsammans minskar vår användning av dricksvatten. Uppmärksammas det att du använder vatten till exempelvis bevattning kommer vi att påminna dig om att det är bevattningsförbud. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till så att vattnet räcker till viktiga funktioner så som sjukhus, förskolor, äldreboenden, näringsliv och vardagslivet. För den kund som ändå trotsar bevattningsförbudet kan det till slut bli aktuellt att stänga av vattnet med stöd av LAV - Lagen om Allmänna Vattentjänster. Innan avstängning sker har kunden meddelats om detta.

 

7. Vilka får ändå använda vatten trots bevattningsförbudet?

Om bevattningsförbudet är i nivå 2 gäller följande:
- För de företag och föreningar där dricksvatten är avgörande för att kunna bedriva en verksamhet gäller att verksamheterna får använda vattnet så sparsamt de kan, men bevattning av grönyta/mark får inte förekomma.
- Om bevattningsförbudet behöver skärpas till nivå 3-4 drabbas även verksamheter. Information om detta delges bl.a via pressmeddelande.

- Samhällsviktiga verksamheter får också använda vatten trots förbud

En samhällsviktig verksamhet definieras som en samhällsfunktion* av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i funktionen skulle innebära stor risk eller fara för samhällets funktionalitet, samhällets grundläggande värden eller befolkningens liv och hälsa.
*Funktioner som konstateras vara av särskild betydelse för upprätthållandet av samhällets funktionalitet som el- och telenät, vägar och järnvägar, sjukvårdsinrättningar etc.

 

8. Hur rapporterar jag otillåtna uttag eller andra överträdelser?

Misstänker du otillåtna uttag eller överträdelser av regleringsvillkor eller andra bestämmelser kan du rapportera (anmäla) detta till Västvatten. Förutom dina egna kontaktuppgifter (du kan vara anonym, använd då inte e-post som innehåller ditt namn) bör anmälan innehålla följande uppgifter:

 • Vad är problemet?
 • Vem orsakar det (namn, adress och kontaktuppgifter)?
 • Var sker det (om möjligt ange fastighetsbeteckning)?
 • Vilka konsekvenser kan det få?

Vi hanterar varje fråga mot aktuell kund.

 

9. Kommunen vattnar sina planteringar, varför då?

Kommunen kan vattna med renat avloppsvatten, alltså inte dricksvatten.

 

10. Hur vet jag att bevattningsförbudet verkligen gör skillnad?

Vi uppdaterar läget löpande på vår hemsida.

 

11. Varför får man inte använda slang om jag använder samma mängd vatten som jag skulle göra när jag fyller en kanna?

Vid bevattningsförbud är det alltid förbud mot att vattna med slang eftersom denna typ av vattning generellt innebär en högre vattenförbrukning än vatten med kanna.

 

12. Vilket ansvar har kommunen för fastighetsägare med egen brunn som får slut på vatten?

Fastighetsägare med egen brunn ansvarar själva för sin vattentillförsel. Fastighetsägaren får själ ombesörja att få tag på annat vatten, tex via tankbilsföretag.

 

13. Är det inte bättre att ni lagar ledningarna istället för att varje person ska spara?

Vi jobbar kontinuerligt med att läcksöka och laga ledningarna.

 

14. Min brunn har sinat. Var kan jag hämta vatten?

Du som privatperson kan hämta dricksvatten i egen dunk på Västgötavägen 30, Uddevalla, dagtid måndag–fredag. Om du behöver mer vatten än du kan hämta i dunk får du vända dig till tankbilsfirmor som har bil med vattentank.

 

15. Vad kan jag göra för att snabbt spara på vattnet?

 • Duscha snabbt, bada inte i badkar
 • Stäng vattnet när du schamponerar, bortstar tänderna eller rakar dig.
 • Fyll en kanna med vatten och ställ i kylen för att slippa spola i kranen tills vattnet blir kallt varje gång du vill dricka
 • Tvätta och diska fulla maskiner
 • Återanvänd disk- och tvättvatten att spola i toan, vattna, mm
 • Punktbevattna växter, använd ej spridare
 • Vattna på kvällen då avdunstningen är minst

 

16. Hur kan jag som privatperson förbereda mig för att spara på vattnet?

 • Samla regnvatten i tunnor under stuprören, kanske flera tunnor i serie
 • Anlägg en damm på tomten att använda till bevattning i torrtider
 • Odla grödor som inte är vattenkrävande om du endast har kommunalt vatten att tillgå
 • Kontrollera att fastighetens egen va-installation, från servisledningen i gatan, in i huset och inne i huset är tätt, så inget vatten läcker ut.

 

17. Hur kan jag som företagare förbereda mig för att spara på det kommunala vattnet?

 • Investera i en vattentank, kanske på en släpvagn för att kunna hämta vatten från annat håll
 • Anlägg egen brunn för bevattning
 • Anlägg bevattningsdamm för uppsamling av regnvatten
 • Sök tillstånd hos länsstyrelsen för uttag av vatten från vattendrag

 

18. Vad gör Västvatten själva för att spara på vattnet vid bevattningsförbud?

 • Spolbilar som anlitas för avloppsstopp kan använda utgående renat avloppsvatten istället för dricksvatten.
 • Avloppsreningsverken kan använda utgående renat avloppsvatten att spola inom avloppsreningsverken.

 

19. Vad händer om vattnet tar slut?

Om vattnet tar slut har vi ett ansvar att ordna med nödvattenförsörjning. Nödvattnet räcker dock bara till de mest grundläggande behoven (mat, dryck och hygien). Vi informerar i allmänna medier om detta inträffar. Informationen innehåller också meddelande om var vatten kommer att finnas att hämta.

20. Varför behövs bevattningsförbud?

Om det uppstår en situation där vi har begränsad tillgång på dricksvatten så behöver vi minska vår användning av vattnet. Begränsad tillgång på vatten kan till exempel bero på att det regnat och snöat väldigt lite under en lång tid, vilket gör att vattnet där vi tar vårt dricksvatten sjunker till mycket låga nivåer. När det kommer lite nederbörd sjunker också grundvattennivån, vilket gör att vi inte kan pumpa upp tillräckligt med vatten från våra grundvattentäkter.