Västvatten

Dagvatten

Stupränna

Vad är dagvatten?

 

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från hårdgjorda ytor så som tak, gator, parkeringar och gårdar. Historiskt sett har dagvatten avletts i ledningar för att sedan släppas ut i ett vattendrag. En del dagvatten avleds i kombinerade ledningar, det vill säga att spillvatten och dagvatten avleds i samma ledning till reningsverket.

Till våra reningsverk kommer det idag en stor andel ovidkommande vatten.  Det är vatten som inte är rent spillvatten, till exempel dagvatten och dricksvatten från läckande vattenledningar. VästVatten arbetar mycket med att minska volymen ovidkommande vatten genom att förbättra ledningsnätet och även fördröja dagvattnet. Om dagvattnet fördröjs så kommer ett jämnare flöde till reningsverken vilket förbättrar reningsprocessen.

 

Du som fastighetsägare kan hjälpa till

Separering

Om du redan idag har en dagvattenservis ska du se till att ditt dagvatten är kopplat till dagvattenservisen. Om VästVatten gör dagvattenseparering för ditt område ska du separera inne på din fastighet så att ditt spillvatten och dagvatten leds till respektive servis.

Servisledningar i gott skick

Se till att dina ledningar är i gott skick så att spillvattenledningen inte tar in dagvatten. Dina ledningar inne på din fastighet behöver bytas precis som till exempel ditt tak.

Använd regnvattnet i din trädgård​

Du kan också använda regnvatten i din trädgård. Samla upp regnvattnet i en tunna och använd att vattna med. Eller led regnvattnet via rör eller plattor till en liten damm eller fågelbad.

 

  • Riktlinjer för dagvattenhantering (gäller Uddevalla kommun)
  • Lokala lösningar (gäller Uddevalla kommun)


Dagvattenseparering

 

Dagvattnet har ett i högsta grad ojämnt flöde som växlar mellan torka och regn. I ett villaområde kan dagvattenmängden under ett kraftigt sommarregn vara 250 gånger större än spillvattenmängden. En mycket stor del av detta dagvatten kommer från tak- och gårdsytor.

Åtskilliga fastigheter leder i nuläget fastighetens dagvatten till spillvattennätet. Det innebär att spillvattennätet blir överbelastat vid kraftig nederbörd med följande negativa konsekvenser som följd av detta: ovidkommande vatten till reningsverken samt risk för källaröversvämningar och bräddning.

Vad är då bräddning? En kort förklaring ges här nedan.

Här visas ett bräddavlopp.

Om dagvatten däremot är kopplat till spillvattenledningen, ökar flödet vid regn. Flödet kan bli så stort att det utspädda spillvattnet bräddar ut i röret nedan, töms ut ur systemet och...

...hamnar i en "nödutgång" i ett dike eller vattendrag (se bilden till vänster).

Bräddning

Långt därnere rinner avloppsvattnet. Om ledningen enbart innehåller spillvatten, strömmar samma mängd genom rören oavsett väderlek.

Bräddning.

Om dagvatten däremot är kopplat till spillvattenledningen, ökar flödet vid regn. Flödet kan bli så stort att det utspädda spillvattnet bräddar ut i röret, töms ut ur systemet och hamnar i en "nödutgång" i ett dike eller vattendrag.

Konsekvenser

Bräddning i spillvattennätet innebär givetvis en negativ miljöpåverkan. När spillvattnet rinner ut på andra platser än i reningsverken, är det visserligen kraftigt utspätt, men en minimering av bräddningen är naturligtvis att föredra.

Kraftig nederbörd innebär att spillvattenledningarna får ta emot mycket mera vatten än de är ämnade för. I värsta fall kan källaröversvämningar med spillvatten bli följden. Om dagvatten i stället kunde ledas till det egna nätet, dagvattennätet, skulle dessutom kapacitet i spillvattensystemet kunna frigöras. Avloppsreningsverken vill ha så lite dagvatten som möjligt i sina reningsprocesser. Mest fördelaktigt är att enbart spillvatten passerar genom reningsverken. Då får verken en jämn belastning och reningen kan fungera optimalt. Med dagvatten i systemet varierar i stället vattenmängderna med nederbörden. Detta kan störa processen och minska reningsverkens effektivitet. Dessutom måste doserna av aktiva kemikalier ökas vid regn, vilket innebär en ekonomisk belastning.

Dagvattensepareringar

Dagvatten i spillvattenledningar innebär således stora nackdelar. Det är anledningen till att VästVatten arbetar för att separera dagvattnet från spillvattnet. I möjligaste mån skall dagvatten ledas till dagvattennätet eller tas om hand av fastighetsägaren själv.

Krav på separering

Västvatten driver krav att dagvattnet ska separeras inom tomtmark.      Kraven ställs till fastighetsägare vid detaljplaneändring, bygglovprövning och i samband med ombyggnad av ledningsnätet.

I större skala är dock det inventeringsarbete som Västvatten bedriver viktigast. Då identifieras områden där nederbörden har särskilt stor påverkan på spillvattensystemet. Inom dessa områden ställs krav på dagvattenseparering till samtliga fastigheter, där det finns en möjlighet att koppla bort dag- och dräneringsvatten från spillvattennätet.

Fastighetsägaren kan välja att själv ta hand om dagvattnet inom tomtmark eller att ansluta sig till upprättad förbindelsepunkt. En förutsättning för att krav kan ställas är att en förbindelsepunkt för dagvattenanslutning finns upprättad för fastigheten. Det finns nämligen fortfarande gator där dagvattenledningar inte finns och således saknas då dagvattenservis till fastigheten.

Dagvatten schemabild

Hur arbeter vi på Västvatten?

Arbetet inleds med att det görs en stuprörsinventering inom området. Det finns flera metoder att undersöka om fastighetens dagvatten är anslutet till spillvattennätet. Ett sätt är att färga dagvattnet grönt vid stuprören. En annan metod är att använda rök. Om dagvattnet då är kopplat till spillvattennätet, skickas information till berörda fastighetsägare där det ställs krav på separering. Efter att krav ställts har fastighetsägaren vanligtvis ett halvår på sig att vidta någon av åtgärderna.

Färgning

Hur separeras dagvatten?

 

Separeringen av dagvattnet kan göras på olika sätt:

  • Dagvattnet kan ledas till förbindelsepunkten på dagvattenledningen, om sådan finns till fastigheten.
  • Dagvattnet kan ledas ut på gräsmattan, till trädgårdsland eller dylikt. Observera att vattnet då måste ledas så långt från huset att vattnet inte kan komma i kontakt med husets dränering.
  • I vissa fall kan både dagvatten och dräneringsvatten ledas till ett magasin i marken på den egna fastigheten. Magasinet kallas då LOD-anläggning (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten).

Vem betalar?

  • Ledningsarbetet i gatan fram till förbindelsepunkten betalas av Västvatten.
  • Allt arbete på tomtmark bekostas av fastighetsägaren.

Kort ordlista

Dagvatten: Regn- och smältvatten.

Förbindelsepunkt: Den punkt där inkoppling av en fastighets ledning till den almänna VA-anläggningen sker.

LOD: Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. Dagvatten avleds inte utan tas omhand lokalt på fastigheten.