Västvatten

Skäret-Petersburg, Kullen, Forshälla-Röd-Johannelund

Skäret-Petersburg, Kullen,  Forshälla-Röd-Johannelund
är tillsammans ett projekt där projektering har startat i december 2016.


Projektets avsikt är att ansluta cirka 11 fastigheter till det kommunala
VA-nätet. Det är vatten och spillvatten som ska byggas ut i området för att förbättra boende, natur och miljö längs med hela Fräknestranden.

 

I kartan områdesindelning överföringsledning  är dessa
områden benämnda med 39, 40 och 41.


Berörda fastighetsägare kommer, när ett förslag på ledningssträckning finns framtaget, få ett informationsbrev med inbjudan till informationsmöte och förslag på förbindelsepunkt (er anslutningspunkt).
Utbyggnationen beräknas starta våren sommaren 2018.

Projektör är upphandlad ÅF-Infrastructure. 


Under projekteringstiden kan det tillkomma händelser som påverkar projekteringens tidplan såsom fornlämningar, känsliga biotoper, ledningsrättsarbeten, ledningssträckor som ändras samt överklagande som förändrar starten för byggnationen.

2018-06-18

Nu har ledningsrätten vunnit laga kraft vilket medför att vi nu kan börja med entreprenadarbetena i projektet. Vi har även handlat upp NCC som är den entreprenör som kommer att utföra dessa arbeten i projektet.

 

Under de kommande veckorna kommer personal från Västvatten och NCC att börja röra sig i ert område. Personalen kommer att påbörja arbetet med detaljplanering samt utmärkning av ledningssträckor och arbetsområden. Har ni funderingar kring vad det här innebär går det bra att höra av sig till någon av oss som jobbar i projektet.

 

Inför byggstart kallar vi alltid till ett möte där man får en närmare presentation om tidplan och om hur bygget kommer att gå till.

Det mötet kommer att hållas den 29 augusti i Kanslihuset på Officersmässen, f.d. I-17, Kanslibacken 9. Vi startar med fika kl. 17:30 och själva informationsmötet börjar kl. 18:00.

Anmälan till mötet sker via mail till Liselotte Coleman, liselotte.coleman@vastvatten.se

 

2018-03-21

Projektet inväntar våren. En av de stora sakerna vi har kvar i vårt projekt är att besikta skicket på vägarna innan byggstart. Det är ett viktigt moment som ligger med i förrättningen. För att den skall kunna utföras på ett korrekt sätt så behöver det som tillhör vägområdet vara synligt. Kallelse till besiktningen kommer ifrån sakkunnig utsedd av Lantmäteriet.

 

2017-10-03

I början av hösten skickade vi ut ett förslag på förbindelsepunktens läge tillsammans med kallelsen till vårt första informationsmöte. Arbetet med att behandla de önskemål som inkommit är nu behandlade och nya ritningar är framtagna.

 

Nästa steg i processen är att ni inom kort kommer att bli kallade till Lantmäterisammanträde, det sammanträdet är planerat till att hållas den 24 oktober kl.17:00.

 

Under sammanträdet kommer flera ämnen behandlas vilket ni kommer få en sammanställning på i kallelsen. Har ni funderingar om ledningsträckning, teknik, arbetsvägar eller något annat som rör projektet behöver ni inte invänta mötet. Det går alldeles utmärkt att höra av sig till oss på Västvatten om man har funderingar kring hur det skall fungera i praktiken.

 

En påminnelse till er som inte fyllt i blanketten är att vara vänlig och göra det för att sedan returnera den till oss.

 

2017-06-28 Aktuell projektstatus

Vi jobbar vidare, under sommaren kan det hända att ni träffar på oss på Västvatten eller någon av dem som vi har anlitat för att jobba i projektet i ert område. Det som står på tur är säkerhetsställande av gränsmarkeringar och riskanalys med hänsyn till sprängnings och schaktarbeten. När det gäller säkerhetsställande av gränsmarkeringar så är det en tjänst som vi har beställt av Lantmäteriet.

Vi gör det för att vi lättare skall kunna orientera oss när vi utför våra arbeten och för att markägare och fastighetsägare skall se om de finns kvar innan vi startar projektet. Arbetet med riskanalysen kommer att färdigställas av företaget Metron som blev kontrakterade tidigt under 2017 och har varit med under hela processen.

 

2017-05-09 Aktuell projektstatus

Arbetet med projektet rullar på den största milstolpen är att vi har skickat in en ansökan om ledningsrätt till Lantmäteriet.

De senaste månaderna har vi arbetat med att få till övriga tillstånd som behövs för att kunna starta projektet fysiskt.

Några av all de tillstånd vi behöver har i dagarna blivit klara såsom tillstånd av Länstyrelsen för arbete nära fornlämningar samt skyddsvärda biotoper.

Vår projektör arbetar i skrivande stund resultatet ifrån den geotekniska undersökningen vilket vi får ta med oss in i slutgiltiga teknikvalet för ert område.

 

2017-03-03
Under vecka 10 kommer vi att starta upp arbetet med den Geotekniska undersökning i ert område. Arbetet beräknas hålla på i 4-5 dagar. Upphandlad entreprenör Bohusgeo kommer att gå fram med en borrvagn längs den tänkta ledningssträckningen som i ert område mestadels är i väg.

Vi hoppas att ni har överseende med detta och tar det lugnt i trafiken när ni passerar entreprenörens yrkesarbetare.

Skäret-Petersburg, Kullen, Forshälla-Röd

Kontakta

Projektledare

Erik Holmgren
Telefon: 0522-63 88 46 

 

Abonnentingenjör

Linda Jonsson

Telefon: 0522-63 88 08

Prenumerera