Västvatten

Hässleröd

Västvatten har pågående arbeten för ny och omläggning av vatten och spillvatten i området vid Landbadet och Hässleröd. Arbetet utförs av NCC som är kontrakterad entreprenör.

Senaste uppdateringen

 

2021-02-19

Arbeten i Oxskallebacken avbröts på grund av tjäle och förflyttas till området uppe i Hässleröd enligt bifogad bild. Detta innebär att vi kommer lägga igen nuvarande schakt och öppna upp för trafiken igen under period från Landbadet till Hässleröd. Den tillfälliga vägen förbi kommunförrådet kommer under denna period att vara avstängd för trafik.

 

I området uppe i Hässleröd kommer vi för några fastigheter behöva lösa tillfälliga parkeringsplatser för berörda, vi informerar respektive fastighetsägare när det blir dags – vår ambition är att det endast ska handla om enstaka dagar. Exakta placeringar och dagar ber om att få återkomma med.

 

Skolskjuts, räddningstjänst, renhållning, post med flera är informerade. Viss störning kan förekomma i området på grund av byggtrafiken.

 

Hässleröd 210219

Klicka på bilden för att förstora den.

 

2021-02-08

Arbeten i Oxskallebacken avbryts på grund av tjäle och förflyttas till området uppe i Hässleröd enligt bifogad bild. Detta innebär att vi kommer lägga igen nuvarande schakt och öppna upp för trafiken igen under period från Landbadet till Hässleröd, med start tisdag 9/2. Den tillfälliga vägen förbi kommunförrådet kommer under denna period att stängas av för trafik.

 

I området uppe i Hässleröd kommer vi för några fastigheter behöva lösa tillfälliga parkeringsplatser för berörda, vi informerar respektive fastighetsägare när det blir dags – vår ambition är att det endast ska handla om enstaka dagar. Exakta placeringar och dagar ber vi att få återkomma med.

 

Sprängning är planerad i v 7 men stor risk att vi behöver flytta fram även denna på grund av tjälen, vi återkommer med information. Skolskjuts, räddningstjänst, renhållning, post med flera är informerade. Viss störning kan förekomma i området på grund av byggtrafiken.

Nedan berör dig med kommunalt tillfälligt vatten:

Den vattenmängd som ni förbrukar under byggtiden, då ni har tillfälligt vatten inkopplat, kommer Västvatten inte debitera er för (fasta avgift debiteras som vanligt). Med tanke på att innevarande års fakturor (vattenförbrukning) baseras på föregående års vattenförbrukning, önskar vi att ni läser av era vattenmätare och sänder vattenmätarställningen till oss.

 

Sänd vattenmätarställning samt fastighetsbeteckning till Ellinor; ellinor.johansson@vastvatten.se alternativ ring 0522-63 88 51.

Denna extra vattenmätaravläsning görs för att kunna justera och anpassa fakturorna (förbrukningen) så ni inte drabbas av ojämna kostnader senare.

Klicka på bilden för att förstora den

Bakgrund

Befintliga reningsanläggningar för vatten och avlopp i Hässleröd kommer att tas ur drift p.g.a. dåligt skick, stora kvalitetsbrister och undermålig kapacitet. Ökad bebyggelse i området medför ökad belastning på vatten- och avloppsreningsanläggningar så de inte kommer att klara ställda reningskrav.

 

För att förse befintligt bostadsområde samt exploateringsönskemål i Hässleröd med kommunalt vatten och avlopp skall nya vatten- och spillvattenledningar anläggas och anslutas till befintligt kommunalt VA- nät i Gustavsberg. Ca 1 300 meter vatten- och spillvattenledningar kommer att anläggas, dessutom anläggs en ny tryckstegringsstation och en ny avloppspumpstation.

 

I och med det kommer en utökning av kommunens verksamhetsområde att ske.

 

Arbetet utförs av NCC som är kontrakterad entreprenör. 

 

Tidsplan

Beräknad arbetstid för hela VA-projektet är ca ett år.

Klicka på bilden för att öppna en pdf över kartan

 

Sträcka där VA-arbetena utförs

Kanske har ni när ni passerat eller som boende i området uppmärksammat att NCC:s personal rör sig i området och arbeten i Landbadetområdet påbörjats. På kartan till höger ser ni, med blått streck, utmed vilken sträcka som VA-arbetena kommer att utföras.

 

Utmed sträckan kommer bland annat grävningar, nedläggning av VA-ledningar, sprängningar och byggnation av avloppspumpstation och tryckstegringsstation ske.

 

Vilka vägsträckor blir påverkade?

 • Vägen inom Landbadetområdet till Landbadets bad och ”trädgård/ förråd”.
 • Omledning av trafiken vid Landbadet för att ta sig västerut mot Gustavsberg, Lindesnäs och Gorrviken.
 • Begränsad framkomlighet och periodvis avstängd för trafik vägsträckan mellan Lunnebräcka i norr och nära Hässleröd busshållplats i söder.
 • Begränsad framkomlighet och under en kortare period avstängd för trafik västra delen av grusvägen som ingår i Stora Eken-Hasselgårdens vägsamfällighet.

 

Hur påverkas trafiken?

De delar av sträckan där VA-arbeten sker i vägkroppen kommer trafiken att ledas om via alternativ väg. Utmed de sträckor där VA-jobbet görs på betryggande avstånd från vägkroppen kommer trafiken att framföras som vanligt.

 

  • VA-arbetet kommer att utföras utanför normal högsäsong för aktiviteter inom Landbadets område.
  • Omledningen av trafiken för att ta sig mot Gustavsberg, Lindesnäs och Gorrvik kommer att ske via parkeringen på Landbadet.

  Klicka på bilden för att öppna en pdf över kartan

   

  Alternativ väg

  • Under de perioder som trafiken är avstängd för trafik mellan Lunnebräcka i norr och vid Hässleröds busshållplats i söder kommer trafiken ledas om via den alternativa vägen; Stora Eken-Hasselgårdens vägsamfällighet och Bratteröd-Hässleröd vägsamfällighet. Mellan dessa två vägföreningar kommer en tillfällig förbindelseväg att byggas utmed ca 220m. Utfart/ infart sker vid Uddevalla kommuns förråd utmed Göteborgsvägen, se bild till höger. Den alternativa vägen är markerad med rött streck.
  • Under den period som västra delen av Stora Eken-Hasselgårdens vägsamfällighets väg är avstängd kommer berörd trafik ledas ut via Bratteröd-Hässleröd vägsamfällighet.


  Ta gärna andra alternativa vägar än den via Stora Eken-Hasselgårdens vägsamfällighet och Bratteröd-Hässleröds vägsamfällighet, för att på det sättet minska trafiken förbi VA-arbetet och minska belastningen utmed nämnda vägföreningar.

   

  För allas trygghet och säkerhet uppmanar vi alla till försiktig körning med extra hänsyn till boende, arbetande och andra som rör sig i området. Utmed arbetet kommer flera arbetsfordon röra sig i området vilket påverkar framkomligheten.

   

  Den sammanlagda tiden som den allmänna berörda trafiken leds via den alternativa vägen är ca 3 månader. Entreprenören NCC kommer sätta upp vägskyltar med löpande information om berörda vägsträckor och tidsramar.

  Tidigare information

   

  2021-01-12

  Flera abonnenter har upplevt att vattnet haft väldigt dåligt tryck eller inte kommit alls under förmiddagen idag 12/1. Det har visat sig bero på omkopplingen till tillfälligt vatten på en del av sträckningen som läggs om. Då trycket är så lågt från början klarar det inte av det extra kapacitetsuttaget som tillfälligt görs nu. Extra tankbilar med vatten är beställda och vi hoppas att problemet snart ska vara avhjälpt.

   

  Det kan dock fortsatt förekomma störningar i vattentrycket de dagar man kopplar om nu och det är tisdag-torsdag denna vecka.

   

  Vi ber om ursäkt för de extra problem detta orsakar för er och gör vad vi kan för att minska störningen.

   

   

  2021-01-07

   

  Under V2 kommer arbetet för vatten och spillvatten startas upp igen efter helgerna.

   

  Vägen från Landbadet till Hässleröd kommer åter stängas från morgon 11/1 och troligen till slutet av februari.

   

  Det är planerat för sprängningsarbete V3, mer information kommer.

   

  Skolskjuts, räddningstjänst, renhållning, post med flera är informerade. Viss störning kan förekomma i området på grund av byggtrafiken.

   

  Anledningen till att vi behöver ha vägen stängd när arbetet utförs i området från Landbadet som tidigare var planerat är säkerhetsaspekten, vi måste kunna säkerställa säkerheten både för passerande och för den som arbetar i och vid schakten.

   

  Vid brytning av asfalten som är tjock och fungerat som ett sammanhållande lager för vägen visade sig bärlagret under asfalten var av betydligt sämre kvalitet än förväntat, det innebär risk för hållfastheten. Vilket i sin tur innebär att vi behöver bredda schakterna mer än planerat.

   

  För allas säkerhet är det viktigt att synas i mörkret, och för den som vill finns gratis reflexväst att hämta på NCC:S etablering på Landbadet (inne på kommunförrådets område). Hittar ni inte, så fråga NCC:s personal på plats.

  Hässleröd V1 o V2

  Klicka på bilden för att förstora den

  2020-12-18

   

  Under kommande vecka kommer arbeten fortgå i område enligt bild nedan.

   

  Vägen från Landbadet till Hässleröd kommer vara öppen från 23/12 till morgon 11/1.

   

  Från 11/1 kommer vägen vara avstängd på nytt troligen till slutet av februari. Skolskjuts, räddningstjänst, renhållning, post med flera är informerade. Viss störning kan förekomma i området på grund av byggtrafiken.

   

  Anledningen till att vi behöver ha vägen stängd när arbetet utförs i området från Landbadet som tidigare var planerat är säkerhetsaspekten, vi måste kunna säkerställa säkerheten både för passerande och för den som arbetar i och vid schakten.

   

  Vid brytning av asfalten som är tjock och fungerat som ett sammanhållande lager för vägen visade sig bärlagret under asfalten var av betydligt sämre kvalitet än förväntat, det innebär risk för hållfastheten. Vilket i sin tur innebär att vi behöver bredda schakterna mer än planerat.

   

  För allas säkerhet är det viktigt att synas i mörkret, och för den som vill finns gratis reflexväst att hämta på NCC:S etablering på Landbadet(inne på kommunförrådets område). Hittar ni inte, så fråga NCC:s personal på plats.

   

  Vi önskar alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

  Klicka på bilden för att förstora den

  2020-12-11

   

  Under kommande vecka kommer schaktarbeten fortgå i område enligt bild nedan.

   

  Vi ser tyvärr att vi kommer behöva ha vägen fortsatt avstängd för att kunna arbeta oss upp i området. Tillfällig väg är enligt orange vägvisning. Skolskjuts, räddningstjänst, renhållning, post med flera är informerade.

   

  Viss störning kan förekomma i området på grund av byggtrafiken.

  Anledningen till att vi inte öppnar upp vägen från Landbadet som tidigare var planerat är säkerhetsaspekten, vi måste kunna säkerställa säkerheten både för passerande och för den som arbetar i och vid schakten.

   

  Vid brytning av asfalten som är tjock och fungerat som ett sammanhållande lager för vägen visade sig bärlagret under asfalten var av betydligt sämre kvalitet än förväntat, det innebär risk för hållfastheten. Vilket i sin tur innebär att vi behöver bredda schakterna mer än planerat.

   

  Vi beklagar den olägenhet det innebär för er. Dock kommer man återställa inför jul- och nyårsledigheten och vägen kan vara öppen när bygget är stängt från 23/12 till morgon 11/1.

   

  För allas säkerhet är det viktigt att synas i mörkret, och för den som vill finns gratis reflexväst att hämta på NCC:S etablering på Landbadet (inne på kommunförrådets område). Hittar ni inte, så fråga NCC:s personal på plats.

   

  Klicka på bilden för att förstora den

  Klicka på bilden för att förstora den

  Klicka på bilden för att förstora den

   

   2020-12-04

   

  Schakt- och sprängningsarbeten fortgår i område enligt bild nedan. Vi ser tyvärr att vi kommer behöva ha vägen fortsatt avstängd för att kunna arbeta oss upp i området. Tillfällig väg är enligt orange vägvisning. Skolskjuts, räddningstjänst, renhållning, post med flera är informerade. Viss störning kan förekomma i området på grund av byggtrafiken.

   

  För allas säkerhet är det viktigt att synas i mörkret, och för den som vill finns gratis reflexväst att hämta på NCC:S etablering på Landbadet(inne på kommunförrådets område). Hittar ni inte, så fråga NCC:s personal på plats.

   

  2020-11-26

  Schakt- och sprängningsarbeten fortgår i område enligt bild nedan. Vi bedömer tyvärr att vi kommer behöva ha vägen fortsatt avstängd till och med 4/12, för att kunna arbeta parallellt med flera moment och bli klara snabbare i området.

   

  Tillfällig väg är enligt orange vägvisning.

   

  Skolskjuts, räddningstjänst, renhållning, post med flera är informerade. Viss störning kan förekomma i området på grund av byggtrafiken.

   

  Klicka på bilden för att förstora den

  Klicka på bilden för att förstora den

   

  2020-11-19

  Schakt- och sprängningsarbeten fortgår i område enligt bild nedan. Vi bedömer tyvärr att vi kommer behöva ha vägen fortsatt avstängd till och med 4/12, för att kunna arbeta parallellt med flera moment och bli klara snabbare i området.

   

  Tillfällig väg är enligt orange vägvisning.

   

  Skolskjuts, räddningstjänst, renhållning, post med flera är informerade. Viss störning kan förekomma i området på grund av byggtrafiken.

   

  Klicka på bilden för att förstora den

  Klicka på bilden för att förstora den

   

  2020-11-16

  Schakt- och sprängningsarbeten fortgår i område enligt bild nedan.

   

  Vägen kommer vara avstängd till och med onsdag 25/11. Därefter hoppas vi kunna ha öppet kvällar (utanför 6:30-16:15) och helger.

   

  Tillfällig väg är enligt orange vägvisning. Skolskjuts, räddningstjänst, renhållning, post med flera är informerade.

   

  Viss störning kan förekomma i området på grund av byggtrafiken.

   

  För allas säkerhet är det viktigt att synas i mörkret, och för den som vill finns gratis reflexväst att hämta på NCC:S etablering på Landbadet(inne på kommunförrådet). Hittar du inte så fråga NCC:s personal på plats.

   

  Klicka på bilden för att förstora den

  Klicka på bilden för att förstora den

  2020-11-06

  Sprängningsarbeten påbörjades 5 november och fortgår i området enligt bild nedan.

   

  Vägen kommer att stängas av hela dygnet samt helg under vecka 45-46, se bild nedan. Vi hoppas att efter vecka 46 endast behöva stänga dagtid ca 6:30-16:15 (dvs ej avstängt helger och kvällar). Tillfällig väg är enligt orange vägvisning.

   

  Skolskjuts, räddningstjänst, renhållning, post med flera är informerade. Viss störning kan förekomma i området på grund av byggtrafiken.

   

  Klicka på bilden för att förstora den

  Klicka på bilden för att förstora den

  2020-10-28

  Sprängningsarbeten planeras påbörjas tisdag 3 november. En ändring är att vägen kommer stängas av hela dygnet under v 45.

  Därefter är planen att de endast ska stängas dagtid 6:30-16:15 (dvs ej avstängt helger och kvällar).

   

  Tillfällig väg är öppnad före avstängning. Skolskjuts, räddningstjänst, renhållning, post med flera är informerade.

   

  Viss störning kan förekomma i området på grund av byggtrafiken.

  Klicka på bilden för att förstora den

  Klicka på bilden för att förstora den

   

  2020-10-26

  Under v. 44 planeras röjning av träd intill vägen i backen frän Landbadet upp emot Hässleröd. Tillfälliga kortare stopp vid fällning av träd kan ske ca 15 min.

   

  Tillfällig väg anläggs under v. 44, och röjning i anslutning till den tillfälliga vägen kommer också att ske.

   

  Under v. 45 planeras sprängningsarbeten påbörjas, vägen kommer stängas av dagtid va 6:30-16:15 (dvs ej avstängt helger och kvällar).

   

  Viss störning kan förekomma i området på grund av byggtrafiken.

  Forshälla-Röd-Sörgården

  Kontakta

  Byggledare

  Annette Neubronner

  Telefon: 076-791 71 99

   

  Platschef NCC

  Robert Tander

  Telefon: 070-088 71 27

   

  Arbetsledare NCC

  Daniel Nolåker

  Telefon: 070-442 16 15

   

  Projektledare

  Ellinor Johansson

  Telefon: 0522-63 88 51

  Prenumerera