Västvatten

Hässleröd

Senaste uppdateringen


2020-12-04

Schakt- och sprängningsarbeten fortgår i område enligt bild nedan. Vi ser tyvärr att vi kommer behöva ha vägen fortsatt avstängd för att kunna arbeta oss upp i området. Tillfällig väg är enligt orange vägvisning. Skolskjuts, räddningstjänst, renhållning, post med flera är informerade. Viss störning kan förekomma i området på grund av byggtrafiken.

 

För allas säkerhet är det viktigt att synas i mörkret, och för den som vill finns gratis reflexväst att hämta på NCC:S etablering på Landbadet(inne på kommunförrådets område). Hittar ni inte, så fråga NCC:s personal på plats.

 

Klicka på bilden för att förstora den

Klicka på bilden för att förstora den

Bakgrund

Befintliga reningsanläggningar för vatten och avlopp i Hässleröd kommer att tas ur drift p.g.a. dåligt skick, stora kvalitetsbrister och undermålig kapacitet. Ökad bebyggelse i området medför ökad belastning på vatten- och avloppsreningsanläggningar så de inte kommer att klara ställda reningskrav.

 

För att förse befintligt bostadsområde samt exploateringsönskemål i Hässleröd med kommunalt vatten och avlopp skall nya vatten- och spillvattenledningar anläggas och anslutas till befintligt kommunalt VA- nät i Gustavsberg. Ca 1 300 meter vatten- och spillvattenledningar kommer att anläggas, dessutom anläggs en ny tryckstegringsstation och en ny avloppspumpstation.

 

 

I och med det kommer en utökning av kommunens verksamhetsområde att ske.

 

Arbetet utförs av NCC som är kontrakterad entreprenör. 

 

Tidsplan

Beräknad arbetstid för hela VA-projektet är ca ett år.

Klicka på bilden för att öppna en pdf över kartan

 

Sträcka där VA-arbetena utförs

Kanske har ni när ni passerat eller som boende i området uppmärksammat att NCC:s personal rör sig i området och arbeten i Landbadetområdet påbörjats. På kartan till höger ser ni, med blått streck, utmed vilken sträcka som VA-arbetena kommer att utföras.

 

Utmed sträckan kommer bland annat grävningar, nedläggning av VA-ledningar, sprängningar och byggnation av avloppspumpstation och tryckstegringsstation ske.

 

Vilka vägsträckor blir påverkade?

 • Vägen inom Landbadetområdet till Landbadets bad och ”trädgård/ förråd”.
 • Omledning av trafiken vid Landbadet för att ta sig västerut mot Gustavsberg, Lindesnäs och Gorrviken.
 • Begränsad framkomlighet och periodvis avstängd för trafik vägsträckan mellan Lunnebräcka i norr och nära Hässleröd busshållplats i söder.
 • Begränsad framkomlighet och under en kortare period avstängd för trafik västra delen av grusvägen som ingår i Stora Eken-Hasselgårdens vägsamfällighet.

 

Hur påverkas trafiken?

De delar av sträckan där VA-arbeten sker i vägkroppen kommer trafiken att ledas om via alternativ väg. Utmed de sträckor där VA-jobbet görs på betryggande avstånd från vägkroppen kommer trafiken att framföras som vanligt.

 

  • VA-arbetet kommer att utföras utanför normal högsäsong för aktiviteter inom Landbadets område.
  • Omledningen av trafiken för att ta sig mot Gustavsberg, Lindesnäs och Gorrvik kommer att ske via parkeringen på Landbadet.

  Klicka på bilden för att öppna en pdf över kartan

   

  Alternativ väg

  • Under de perioder som trafiken är avstängd för trafik mellan Lunnebräcka i norr och vid Hässleröds busshållplats i söder kommer trafiken ledas om via den alternativa vägen; Stora Eken-Hasselgårdens vägsamfällighet och Bratteröd-Hässleröd vägsamfällighet. Mellan dessa två vägföreningar kommer en tillfällig förbindelseväg att byggas utmed ca 220m. Utfart/ infart sker vid Uddevalla kommuns förråd utmed Göteborgsvägen, se bild till höger. Den alternativa vägen är markerad med rött streck.
  • Under den period som västra delen av Stora Eken-Hasselgårdens vägsamfällighets väg är avstängd kommer berörd trafik ledas ut via Bratteröd-Hässleröd vägsamfällighet.


  Ta gärna andra alternativa vägar än den via Stora Eken-Hasselgårdens vägsamfällighet och Bratteröd-Hässleröds vägsamfällighet, för att på det sättet minska trafiken förbi VA-arbetet och minska belastningen utmed nämnda vägföreningar.

   

  För allas trygghet och säkerhet uppmanar vi alla till försiktig körning med extra hänsyn till boende, arbetande och andra som rör sig i området. Utmed arbetet kommer flera arbetsfordon röra sig i området vilket påverkar framkomligheten.

   

  Den sammanlagda tiden som den allmänna berörda trafiken leds via den alternativa vägen är ca 3 månader. Entreprenören NCC kommer sätta upp vägskyltar med löpande information om berörda vägsträckor och tidsramar.

  Tidigare information

   

  2020-11-26

  Schakt- och sprängningsarbeten fortgår i område enligt bild nedan. Vi bedömer tyvärr att vi kommer behöva ha vägen fortsatt avstängd till och med 4/12, för att kunna arbeta parallellt med flera moment och bli klara snabbare i området.

   

  Tillfällig väg är enligt orange vägvisning.

   

  Skolskjuts, räddningstjänst, renhållning, post med flera är informerade. Viss störning kan förekomma i området på grund av byggtrafiken.

   

  Klicka på bilden för att förstora den

  Klicka på bilden för att förstora den

   

  2020-11-19

  Schakt- och sprängningsarbeten fortgår i område enligt bild nedan. Vi bedömer tyvärr att vi kommer behöva ha vägen fortsatt avstängd till och med 4/12, för att kunna arbeta parallellt med flera moment och bli klara snabbare i området.

   

  Tillfällig väg är enligt orange vägvisning.

   

  Skolskjuts, räddningstjänst, renhållning, post med flera är informerade. Viss störning kan förekomma i området på grund av byggtrafiken.

   

  Klicka på bilden för att förstora den

  Klicka på bilden för att förstora den

   

  2020-11-16

  Schakt- och sprängningsarbeten fortgår i område enligt bild nedan.

   

  Vägen kommer vara avstängd till och med onsdag 25/11. Därefter hoppas vi kunna ha öppet kvällar (utanför 6:30-16:15) och helger.

   

  Tillfällig väg är enligt orange vägvisning. Skolskjuts, räddningstjänst, renhållning, post med flera är informerade.

   

  Viss störning kan förekomma i området på grund av byggtrafiken.

   

  För allas säkerhet är det viktigt att synas i mörkret, och för den som vill finns gratis reflexväst att hämta på NCC:S etablering på Landbadet(inne på kommunförrådet). Hittar du inte så fråga NCC:s personal på plats.

   

  Klicka på bilden för att förstora den

  Klicka på bilden för att förstora den

  2020-11-06

  Sprängningsarbeten påbörjades 5 november och fortgår i området enligt bild nedan.

   

  Vägen kommer att stängas av hela dygnet samt helg under vecka 45-46, se bild nedan. Vi hoppas att efter vecka 46 endast behöva stänga dagtid ca 6:30-16:15 (dvs ej avstängt helger och kvällar). Tillfällig väg är enligt orange vägvisning.

   

  Skolskjuts, räddningstjänst, renhållning, post med flera är informerade. Viss störning kan förekomma i området på grund av byggtrafiken.

   

  Klicka på bilden för att förstora den

  Klicka på bilden för att förstora den

  2020-10-28

  Sprängningsarbeten planeras påbörjas tisdag 3 november. En ändring är att vägen kommer stängas av hela dygnet under v 45.

  Därefter är planen att de endast ska stängas dagtid 6:30-16:15 (dvs ej avstängt helger och kvällar).

   

  Tillfällig väg är öppnad före avstängning. Skolskjuts, räddningstjänst, renhållning, post med flera är informerade.

   

  Viss störning kan förekomma i området på grund av byggtrafiken.

  Klicka på bilden för att förstora den

  Klicka på bilden för att förstora den

   

  2020-10-26

  Under v. 44 planeras röjning av träd intill vägen i backen frän Landbadet upp emot Hässleröd. Tillfälliga kortare stopp vid fällning av träd kan ske ca 15 min.

   

  Tillfällig väg anläggs under v. 44, och röjning i anslutning till den tillfälliga vägen kommer också att ske.

   

  Under v. 45 planeras sprängningsarbeten påbörjas, vägen kommer stängas av dagtid va 6:30-16:15 (dvs ej avstängt helger och kvällar).

   

  Viss störning kan förekomma i området på grund av byggtrafiken.

  Forshälla-Röd-Sörgården

  Kontakta

   

  Byggledare

  Annette Neubronner

  Telefon: 076-791 71 99

   

  Platschef NCC

  Robert Tander

  Telefon: 070-088 71 27

   

  Arbetsledare NCC

  Daniel Nolåker

  Telefon: 070-442 16 15

   

  Projektledare

  Ellinor Johansson

  Telefon: 0522-63 88 51

  Prenumerera