Västvatten

Hässleröd

Befintliga reningsanläggningar för vatten och avlopp i Hässleröd kommer att tas ur drift p.g.a. dåligt skick, stora kvalitetsbrister och undermålig kapacitet. Ökad bebyggelse i området medför ökad belastning på vatten- och avloppsreningsanläggningar så de inte kommer att klara ställda reningskrav.

 

För att förse befintligt bostadsområde samt exploateringsönskemål i Hässleröd med kommunalt vatten och avlopp skall nya vatten- och spillvattenledningar anläggas och anslutas till befintligt kommunalt VA- nät i Gustavsberg. Ca 1 300 meter vatten- och spillvattenledningar kommer att anläggas, dessutom anläggs en ny tryckstegringsstation och en ny avloppspumpstation.

 

I och med det kommer en utökning av kommunens verksamhetsområde att ske.

 

Projektering pågår under 2018. Tiden för byggstart är dock osäker ännu. Ledningsrättsarbete, biotoputredningar, arkeologiutredningar är exempel på saker som påverkar tiden för byggstart.


Forshälla-Röd-Sörgården

Kontakta

Projektledare

Ellinor Johansson

Telefon: 0522-63 88 51

Prenumerera