Sök

Timmermansgatan

Omläggning av VA-ledningar

I området ligger VA-ledningarna i trädgårdarna mellan husen. Det är ett område som har ett så kallat kombinerat system för spillvatten, vilket innebär att dagvatten belastar vårt reningsverk istället för att rinna direkt ut i Bäveån. Detta ökar även risken för översvämningar, då ledningsdimensionen inte är tillräcklig för både dag- och spillvatten.

VA-arbetet

VA-arbetet innebär att de gamla ledningarna för spillvatten och dricksvatten ersätts med nya, samt att en ny dagvattenledning förläggs i samma schakt. Nya VA-serviser läggs fram till respektive fastighets förbindelsepunkt där fastighetens befintliga serviser ansluts.

 

Under utförandetiden kommer den ordinarie vattenförsörjningen att brytas och ersättas med en provisorisk vattenförsörjning via slangar utlagda på mark.

 

Vi börjar med att lägga nya ledningar i Segelgränd, mellan Göteborgsvägen och Timmermansgatan, för vatten och spillvatten samt att vi ansluter mot befintlig dagvattenledning. Därefter påbörjar vi arbetet att byta ledningarna i trädgårdarna. Vi börjar vid Timmermansgatan 14 och avslutar vid Anders Knapes väg 38.

 

Arbetet beräknas vara klart sommaren 2020

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Prenumerera


Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Byggledare, Västvatten

Niklas Ryrmalm
0522-63 88 39


Platschef, Markbygg

Mathias Hansson