Sök

Reservoar Timanstorpet

Uddevalla Vatten planerar att uppföra en ny reservoar inom lågzonen i Uddevalla tätort. Reservoaren behövs för att säkra den framtida dricksvattenförsörjningen inom Uddevalla kommun. Projektet är en del av den översyn av reservoarer som sker inom Uddevalla där nya reservoarer skall börja ersätta några av kommunens äldre reservoarer.

 

I samband med byggandet av ledningar till reservoaren kommer vi att genomföra en mindre VA-saneringen på Timansvägen. Det betyder att vi skall byta ut de gamla ledningarna och ersätta dem med nya ledningar. Ledningarna som vi skall ansluta mot är placerade i vägen vid Timansvägen 19. För att kunna komma åt ledningarna och för att anlägga nya så kommer vi att behöva gräva upp vägen mellan Timansvägen 19 och 23.

 

Under tiden som det pågår arbete så kommer några fastighetsägare att ha begränsade möjligheter att nå sin fastighet på samma sätt som man normalt gör. När det pågår arbete i vägen kommer några i området istället att nå sin fastighet via Tureborg. När vägen är uppgrävd kommer vi att öppna upp gångvägen för trafik för de fastigheterna som det berör.
För de som behöver kommer vi även att iordningsställa tillfälliga parkeringar för tiden man inte når sin egen fastighet. Plats för byggetablering och tillfällig parkering planeras att uppföras på kommunens mark söder om Timansvägen 23.

 

När projektet är igång kommer det att gå ett antal tunga transporter förbi fastigheterna längs Timansvägen, de behövs för att vi skall kunna köra upp material och materiel till projektet.

Det är också högst troligt att vi kommer att behöva utföra sprängningsarbeten i området vid anläggandet av de nya ledningarna. Det kan upplevas som kraftigare än vad det egentligen är, men det kommer att ske stor säkerhet av kunniga yrkesarbetare.
För att ha extra uppsikt över både transporter och sprängningar så att inga skador uppstår kommer vi att behöva besikta ett antal fastigheter längs sträckan.

Tidplan:

Start för om och nyanläggning av ledningar är planerad till den andra delen av oktober 2020 och kommer att pågå året ut.
Planerad byggstart för reservoaren är februari 2021 och beräknas pågå till oktober 2021. Datum och tider är att se som preliminära då vi behöver erhålla tillstånd och lov ifrån Länsstyrelsen och kommunen innan byggstart kan ske.


För att alltid få den senaste informationen som vi presenterar här på projektsidan kan ni ange er mejladress i prenumerationsformuläret.

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2022-06-28

Reservoaren är nu driftsatt och entreprenaden är slutbesiktad.
Under vecka 33-34 kommer vi avsluta projektet och göra de sista återstående arbetena. Etableringsytan kommer att tas bort och vägen justeras.

2021-10-30

Tisdagen den 5/10 kommer vi att asfaltera grusvägen från Timansvägen 19 till Timansvägen 23 (korsningen vid arbetsplatsen).

Sträckan markerad på bilden nedan.


Framkomligheten kan vara begränsad under dagen.


Vi väljer att asfaltera sträckan nu då vi har haft problem med håligheter i vägen. Resterande väg från arbetsplatsen och till reservoaren asfalteras i mars nästa år.

Timansvägen V39Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2021-08-31

Det kommer vara begränsad framkomlighet på Timansvägen torsdagen den 2/9 mellan 7-16.

Uddevalla energi ska dra elkablar i tomrören till reservoaren, och de kan behöva gräva fram tomrören för att komma igenom riktigt.

Arbetet utgår från elskåpet mellan Timansvägen 21 och 23.

Transporter till Timansvägen 23 och 28, hänvisas via Tureborgs parkering, och den tillfälliga arbetsvägen.

Timanstorpet V35

2020-12-15

Imorgon onsdag 2020-12-16 kl. 09.30-15.00 kommer vi utföra arbeten som medför att vattnet och vägen måste stängas av.


Arbeten som ska utföras, ny spolpost samt inkoppling på befintlig vattenledning.

Timansvägen 19-23

2020-11-25

På måndag den 30/11 stängs vattnet och Timansvägen 19-23 av mellan kl. 10 och 15.


Avstängningen är med anledning av att vi ska koppla på vattnet på den nya ledningen.


När vattnet är påkopplat är hela arbetet på Timansvägen 19-23 avslutat, och kan helt återgå till normal drift.

Post och tidningar kan levereras vid vardera fastighet från den 1/12.


Tillfällig väg via Tureborgs parkering är öppen och kan användas vid behov.

Timansvägen 19-23

2020-11-18

Timansvägen 19-28, tillfällig väg stängs av.


17/11 kl.10 stängdes den tillfälliga vägen från Tureborg för sprängningsarbeten. Den tillfälliga vägen öppnas kl.16 den 18/11 igen.


Ordinarie väg, Timansvägen 19-23 är öppen till den 25/11 eller den 26/11, då stängs vägen halva dagen för inkoppling av vattnet.

Efter det ska den ordinarie vägen vara helt i bruk.

Timansvägen

2020-10-27

Den 27/10 kommer som annonserat arbeten i vägen att påbörjas.

Vägen kommer att stängas av enligt plan i början av vecka 44.

Arbetet börjar utanför Timansvägen 19.


Det öppna schaktet kommer att vara 12 meter, sedan fylls schaktet igen. Metoden planeras att fortsätta ner mot Timansvägen 23.


Tillfälliga plåtar kommer att läggas ut, så att ni som fastighetsägare har möjlighet att ta er in och ut från era fastigheter.

2020-10-07

Under slutet av vecka 41 kommer markägaren för Tureborg 1:46 påbörja den avverkning som är nödvändig för uppförandet av väg och reservoar. Av säkerhetsskäl kommer även andra träd tas ner då det kommer finnas en risk för att de blåser ner med tiden.

Under vecka 42 planerar Uddevalla energi påbörja arbetet med att dra fram ström till vår kommande etablering samt till reservoaren.


Bygglovet för vår etablering är nu klart och NCC kommer att påbörja arbetet med etableringen under vecka 43.

2020-09-21

Planerad delprojektstart för VA-sanering i Timansvägen börjar närma sig och ni som boende kommer att se oss oftare i området.

Projektet har utsett vilket företag som kommer göra syn och besiktning av berörda fastigheter inför kommande sprängningsarbeten.

Det är företaget Bergmex som kommer att utföra syn och besiktning, det görs i nära samarbete med vår byggledare och NCC.

Innan vi startar upp med entreprenadarbetet kommer vi även kalla den det berör till syn av väg, det gäller då främst sträckan mellan Timansvägen 19-21.

Markägaren för Tureborg 1:46 planerar att inom några veckor att påbörja den avverkning som är nödvändig för uppförande av väg och reservoar. Därefter kommer vi fortsätta med inmätningar och fortsatta geotekniska undersökningar.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

...

Kontakta oss


Projekt
ledare

Lars Ålander
0522-63 88 33


Byggledare

Sofia Borgersen
076-796 72 04


Platschef NCC

Stefan Ljungberg
072-700 46 08