Sök

Ramneröd

Västvatten AB jobbar ständigt med att förbättra och kapacitetshöja ledningsnätet. Vatten- och avloppsledningar är i dålig kondition och måste omläggas för att öka driftsäkerheten. Det saknas också dagvattenledning på många av gatorna, vilket gör att vi från området har höga mängder ovidkommande vatten till reningsverket, d.v.s. regnvatten i spillvattenledningarna.

Projektering skedde under sommaren/hösten 2017. Byggstart för arbetet är ännu osäkert.

 

Under projekteringstiden kommer det att komma ut personal via oss från konsultfirma för att filma ledningar och mäta in brunnar. Det kommer också att behöva utföra en del fältarbeten på tomtmark. Brev om detta kommer att komma ut till berörda fastighetsägare.

Kung Östens Väg Munkedal

Kort ordlista

  • Avloppsvatten - ett samlingsnamn för dagvatten och spillvatten
  • Spillvatten - vatten som du använt i toalett, dusch, köksvask, diskmaskiner med mera som rinner ut i avloppet.
  • Dagvatten - regnvatten och dräneringsvatten som avleds genom dagvattenledningar och diken till recipienten dvs. mottagaren.

Kontakta

Mikael Svensson
Telefon: 0522-63 88 31

Prenumerera

Hantera prenumeration