Västvatten

Hästskobacke

Utbyggnad av vatten, spillvatten och dagvatten(fastighet) pågår för närvarande i området Hästskobacke.

 

Sotenäs kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 att anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvattenfastighet. 30 fastigheter kommer att förses med kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten(fastighet).


Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumera gärna på sidan för att inte missa något.

Kartor, ritningar och planer

Övriga dokument

2021-03-31

Under en period framöver kommer sophämtning ej att kunna ske inom området. Vi hänvisar till ett avfallskärl som är uppställt i anknytning till entreprenörens byggbodar vid kyrkogården.

 

Vi hoppas att ni har överseende med detta och önskar er en

Glad Påsk

 

2021-03-23

Här kommer en uppdatering om vad som sker i projektet VA i Hästskobacke.

 

Arbetet fortskrider framåt. För närvarande ligger vi något efter tidplan men hoppas att ta igen det före sommaruppehållet.

 

Vi planerar att koppla på det provisoriska vattnet och avloppet den 26 mars. Vi kommer att spola och provta vattnet innan vi kopplar på det. Det är dock en fördel om även ni spolar ordentligt i alla kranar innan ni använder vattnet.

 

Vi har noterat att det finns en hel del inläckage av s.k. ovidkommande vatten i spillvattennätet, vilket innebär att det kommer en hel del vatten när det regnar, trots att endast 1-2 fastigheter har använt spillvattnet nu under vinteruppehållet. Till spillvattenledningen ska endast tillföras vatten från toalett, dusch, bad, tvätt och disk.

 

Det är därför viktigt att samtliga fastigheter inom området ser över sina servisledningar i samband med att ni får era nya servisanslutningar. Allt vatten från dränering, ytvatten och takvatten ska anslutas till den nya dagvattenservisen och inte vara kopplat till spillvattnet. Om ni har två påkopplingar till spillvattnet av nån anledning så meddela oss gärna det så snart som möjligt. Extra spillvattenservis går att få om man betalar extra för det enligt kommunens gällande VA-taxa. Ovidkommande vatten till spillvattnet kan också vara inläckage i betongledningens skarvar från omkringliggande mark. Den nya ledningen består av Polypropylen (plast) och ska förhoppningsvis vara helt tät.

 

Entreprenaden tar sommaruppehåll mellan v 25 – 34. För de fastigheter som vill förbereda er nya anslutning under sommaren så går det bra under denna tid. Tänk bara på att den exakta nivån och läget för den nya spill- och dagvattenledningen blir inte fastställt exakt förrän efter slutbesiktning i slutet av året. Åtgärder för att anlägga frostfritt vatten är ju enklare att förbereda, särskilt för de fastigheter som vi hinner passera innan sommaren.

 

Den avtappningsventil som er fastighet har idag på dricksvattnet kommer ej att kunna kopplas på det ”nya” vattnet då detta är trycksatt året runt. Om ni inte har tänkt er en frostfri servisledning in till huset måste därför en ny frostfri avtappningsventil anläggas före anslutning till det nya VA-systemet. Denna frostfria avtappningsventil bör förslagsvis anläggas så nära Västvattens servisventil som möjligt. Det nya VA-systemet kommer tidigast att kunna kopplas på i december 2021.

 

Det provisoriska vattnet som påkopplas fr.o.m. fredag den 26 mars kommer att vara igång till ca mitten av november, beroende på när vintern slår till.

 

De fastighetsägare som har behov av att göra akuta anläggningsarbeten eller tunga transporter utanför entreprenadens sommaruppehåll måste detta göras i samråd med och efter godkännande av entreprenören SH schakt i området.

 

Observera att all eventuell bergsprängning under sommaruppehållet inne på enskilda fastigheter måste kontrollbesiktigas enligt gällande regler före och efter genomgånget arbete. Lite förenklat måste samtliga fastigheters byggnader inom ett avstånd av 50 m på berg från sprängområdet och 100 m på lera/silt besiktigas före och efter sprängning. Om ni vill kan ni få tillgång till Västvattens besiktningsprotokoll från Abesiktning kostnadsfritt om ni anlitar samma företag för efterbesiktning.

 

Fastighetsägare som är åretruntboende måste ha en vattenmätare som installeras och ägs av Västvatten. Samtliga fastigheter, även fritidshus, behöver installera en mätarkonsol med backventil (återströmningsskydd). Denna bekostas av fastighetsägaren. Fritidshusens mätarkonsol har i dagsläget inget krav på vattenmätare. Såhär ska mätarkonsolen se ut:

Mätarplats

Klicka på bilden för att förstora

 

Frågor angående VA-taxan och anläggningsavgiften besvaras av Ajka Velic 0522-638811.

 

Faktura för anläggningsavgift kommer att skickas ut när entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd och er förbindelsepunkt är upprättad. Slutbesiktning är i dagsläget planerad till den 30 november 2021. En VA-uppgift skickas då ut till er tillsammans med fakturan med 30 dagars betalningstid. När anläggningsavgiften är betald startas den fasta delen av brukningsavgiften.

Schema

Klicka på bilden för att förstora

 

Glad Påsk till er alla!

 

2021-02-19

 

Vår entreprenör SH schakt har tagit fram en tidplan för utbyggnaden av VA i området.

 

Enligt den överenskomna tidplanen kommer hela VA-anläggningen att färdigställas för slutbesiktning 2021-11-30.

 

Entreprenaden kommer att ha sommaruppehåll under sommaren mellan v 25 – 34 för att minimera störningen för de boende under högsäsong. Detta sommaruppehåll förenklar också för fastighetsägare som vill förbereda för frostfri anslutning inför hösten genom att kunna kontakta valfri entreprenör eller gräva i egen regi. Observera att all eventuell bergsprängning inne på enskilda fastigheter måste kontrollbesiktigas enligt gällande regler före och efter genomgånget arbete.

 

När anläggningen står klar till den 30 november 2021 kommer en proppad frostfri vattenledning att mynna ovan jord vid samtliga fastigheter och som det då är möjligt att ansluta sig till efter godkänd besiktning av hela VA-anläggningen i området.

Efter att anläggningsavgiften är betald för fastigheten kan fastighetsägaren beställa en besiktning av anslutningen. Denna besiktning görs tillsammans med personal från Västvatten och då öppnas servisventilen in till fastigheten.

 

Samtliga fastighetsägare kommer att ha kommunalt provisoriskt vatten och avlopp kopplat till befintlig anläggning på fastigheten från veckan före påsk 2021 och fram till normal vinteravstängning i november månad.

 

Fastigheternas spillvattenledning kommer att anslutas till det nya spillvattennätet av entreprenören allt eftersom de bygger klart inom området och kommer att vara brukbar direkt efter det.

 

Tveka inte att höra av er vid eventuella frågor.

Se kontaktlistan med Projektledare, Byggledare, Entreprenör SH Schakt

Avgifter, fakturor och vattenmätarkonsoler m.m. kontakta Ajka Velic.

 

2020-09-23

 

Projektledare Anja Boström har under sommaren träffat de fastighetsägare som önskat ett besök på plats och gått igenom en del frågetecken.

Den 21 augusti var även några i styrelsen på besök. De pratade främst om dagvattenproblematiken och det praktiska gällande inkoppling till våren på den nya anläggningen.

 

Vad gäller dagvatten så kommer fastighetsägarna i området att kunna ansluta till det som kallas dagvatten/fastighet. Det innebär att Västvatten lägger en ledning i vägen för att kunna ta emot dagvattnet från respektive fastighet, som takvatten, dränvatten och ytvatten.

 

Dagvatten från omgivande naturmark som idag går till diken och befintliga ledningar kommer fortsätta att tas omhand på detta sätt. I praktiken innebär det att om fastighetsägaren har en ansamling av t.ex. ytvatten på tomten kan de anlägga en kupolbrunn i en lågpunkt och leda ut vattnet till fastighetens nya dagvattenservis som kommer att anläggas.

 

De befintliga spill- och vattenledningar som finns idag kommer mestadels att grävas bort där de ligger ute i vägen. Övriga ledningar som fiber, el och befintligt dagvattensystem skyddas och återställs snarast möjligt vid ev. påverkan eller skada. Vägarna kommer också givetvis återställas i befintligt eller bättre skick.

 

Så som tidplanen ser ut i dagsläget är tanken att få ut förfrågningsunderlaget för upphandling av entreprenör i månadsskiftet september/oktober.

Byggstart kommer förhoppningsvis att bli någon gång mellan 1-15 november. Ju förr desto bättre då ambitionen är att i bästa fall få den nya anläggningen klar till påsk.

Den befintliga VA-anläggningen kommer att stängas ner senast den sista oktober.

 

Troligtvis kommer entreprenören koppla på de nya fastighetsserviserna i den mån det är möjligt allt eftersom de passerar fastigheterna under utbyggnaden för att inte skapa kaos till påsk när många kommer ut till sina fastigheter.

 

Det är dock inte tillåtet att koppla på vatten förrän Västvattens anläggning är slutbesiktad, klorerad, renspolad och provtryckt!

 

Sprängning av berg kommer att behövas på ett flertal sträckor inom området. Med anledning av detta kommer en besiktningsfirma att besikta samtliga fastigheter i området. Kattesandsvägen 7 och 9, där den nya anslutningen kommer att anläggas besiktigas också.

Företaget heter Abesiktning och beställs av oss, för att kontrollera att entreprenören inte orsakar några skador på era fastigheter under entreprenadtiden.

I samband med besiktningen behöver Abesiktning komma in i områdets fastigheter före och efter avslutad entreprenad. Då många inte kommer att vara på plats senare i höst vore det önskvärt att någon lokalt boende hade tillgång till nycklar.

Kjell Johansson har meddelat att han kan vara behjälplig om så önskas.

 

Till varje fastighet kommer det att finnas en dricksvattenledning av dimension 32 mm, en spillvattenledning av dimension 110 mm och en dagvattenledning av dimension 160 mm.

 

I vanliga fall brukar vi anordna informationsmöten, både under projekteringen och under entreprenadtiden. Så blir inte fallet i år p.g.a. pandemin.

 

Har ni frågor/kommentarer kring detta eller andra frågor kring utbyggnaden så maila eller ring gärna till vår projektledare.

Om ni har frågor kring anläggningsavgiften för VA eller har andra frågor kring just faktureringen så kontakta Ajka Velic.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Kontakta

Projektledare

Anja Boström
Telefon: 0522-63 88 42

VA-taxa

Ajka Velic
Telefon: 0522-63 88 11

Byggledare

Patrick Widengård

Telefon: 072-553 89 02

Entreprenör SH Schakt

Stefan Hansson

Telefon: 070-820 61 04