Västvatten

Hästskobacke

Vi planerar för utbyggnad av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningarlänk till annan webbplats i Hästskobacke.

 

Sotenäs kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 att anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvattenfastighet. 30 fastigheter kommer att förses med kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten.

 

Projektering av VA-ledningar påbörjas i mars 2020 och kommer pågå över sommaren.

 

Målsättningen är att påbörja entreprenadarbetet under hösten 2020 under förutsättning att upphandling eller tillstånd inte blir försenade.

 

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumera gärna på sidan för att inte missa något.

Kartor, ritningar och planer

Övriga dokument

2020-09-23

Projektledare Anja Boström har under sommaren träffat de fastighetsägare som önskat ett besök på plats och gått igenom en del frågetecken.

Den 21 augusti var även några i styrelsen på besök. De pratade främst om dagvattenproblematiken och det praktiska gällande inkoppling till våren på den nya anläggningen.

 

Vad gäller dagvatten så kommer fastighetsägarna i området att kunna ansluta till det som kallas dagvatten/fastighet. Det innebär att Västvatten lägger en ledning i vägen för att kunna ta emot dagvattnet från respektive fastighet, som takvatten, dränvatten och ytvatten.

 

Dagvatten från omgivande naturmark som idag går till diken och befintliga ledningar kommer fortsätta att tas omhand på detta sätt. I praktiken innebär det att om fastighetsägaren har en ansamling av t.ex. ytvatten på tomten kan de anlägga en kupolbrunn i en lågpunkt och leda ut vattnet till fastighetens nya dagvattenservis som kommer att anläggas.

 

De befintliga spill- och vattenledningar som finns idag kommer mestadels att grävas bort där de ligger ute i vägen. Övriga ledningar som fiber, el och befintligt dagvattensystem skyddas och återställs snarast möjligt vid ev. påverkan eller skada. Vägarna kommer också givetvis återställas i befintligt eller bättre skick.

 

Så som tidplanen ser ut i dagsläget är tanken att få ut förfrågningsunderlaget för upphandling av entreprenör i månadsskiftet september/oktober.

Byggstart kommer förhoppningsvis att bli någon gång mellan 1-15 november. Ju förr desto bättre då ambitionen är att i bästa fall få den nya anläggningen klar till påsk.

Den befintliga VA-anläggningen kommer att stängas ner senast den sista oktober.

 

Troligtvis kommer entreprenören koppla på de nya fastighetsserviserna i den mån det är möjligt allt eftersom de passerar fastigheterna under utbyggnaden för att inte skapa kaos till påsk när många kommer ut till sina fastigheter.

 

Det är dock inte tillåtet att koppla på vatten förrän Västvattens anläggning är slutbesiktad, klorerad, renspolad och provtryckt!

 

Sprängning av berg kommer att behövas på ett flertal sträckor inom området. Med anledning av detta kommer en besiktningsfirma att besikta samtliga fastigheter i området. Kattesandsvägen 7 och 9, där den nya anslutningen kommer att anläggas besiktigas också.

Företaget heter Abesiktning och beställs av oss, för att kontrollera att entreprenören inte orsakar några skador på era fastigheter under entreprenadtiden.

I samband med besiktningen behöver Abesiktning komma in i områdets fastigheter före och efter avslutad entreprenad. Då många inte kommer att vara på plats senare i höst vore det önskvärt att någon lokalt boende hade tillgång till nycklar.

Kjell Johansson har meddelat att han kan vara behjälplig om så önskas.

 

Till varje fastighet kommer det att finnas en dricksvattenledning av dimension 32 mm, en spillvattenledning av dimension 110 mm och en dagvattenledning av dimension 160 mm.

 

I vanliga fall brukar vi anordna informationsmöten, både under projekteringen och under entreprenadtiden. Så blir inte fallet i år p.g.a. pandemin.

 

Har ni frågor/kommentarer kring detta eller andra frågor kring utbyggnaden så maila eller ring gärna till vår projektledare.

Om ni har frågor kring anläggningsavgiften för VA eller har andra frågor kring just faktureringen så kontakta Ajka Velic.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Kontakta

Projektledare

Anja Boström
Telefon: 0522-63 88 42

VA-taxa

Ajka Velic
Telefon: 0522-63 88 11