Sök

Hästskobacke

Utbyggnaden av vatten, spillvatten och dagvatten(fastighet) är i stort sett slutfört i området Hästskobacke.

Sotenäs kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 att anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvattenfastighet. 30 fastigheter kommer att förses med kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten(fastighet).

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2022-06-21

Projekt VA i Hästskobacke går mot sitt slut.

Som en liten extra påminnelse vill vi påminna samtliga fastighetsägare i området om att sommaren brukar gå fortare än man anar. De fastigheter som har fått vattnet påkopplat av entreprenören men ännu inte gjort sin avtappning/avstängning av vattnet frostfri, eller ej anlagt servisledningen frostfri ända till huset, så är det hög tid att planera för detta nu i god tid före vintern. Om ingen ändring görs är det stor risk att fastighetens vattenledning fryser sönder inne på fastigheten, före avtappningsbrunnen.

Vi vill också påminna om vikten av att koppla bort allt dagvatten, såsom dränering, ytvatten och takvatten från spillvattenledningen. Detta minskar risken för översvämningar inom området och överbelastning av spillvattenledningar från exempelvis toaletter. Allt dagvatten som uppstått inom fastigheten ska kopplas på den nya dagvattenservisledningen.

Trevlig midsommar!

2022-03-25

I det senaste informationsbrevet från Sotenäs Vatten AB står det att en besiktning av inkoppling ska beställas av er. I ert område har dock samtliga fastigheter anslutits till vatten och spillvatten i samband med entreprenaden. För er del innebär det att när anläggningsavgiften är Sotenäs Vatten AB tillhanda kan ni istället beställa en servisöppning av vattenventilen. Vi öppnar då servisventilen och kontrollerar att det finns en backventil alternativt mätarkonsol på inkommande vattenledning i fastigheten.

Dagvattenservisen är dock proppad och behöver kopplas in och besiktas av Västvatten.

2022-03-17

Sotenäs Vatten AB har nu fått in alla handlingar från entreprenören som krävs för en godkänd slutbesiktning. Nu jobbas det internt med att skapa
VA-kartor på era förbindelsepunkter och fakturor på anslutningsavgiften. Ambitionen är att detta skickas ut nästa vecka (v.12).

2021-10-27

Hösten lider mot sitt slut och arbetet med VA-utbyggnaden vid Hästskobacke pågår för fullt.

Den tidplan som sa att arbetet skulle vara klart sista november håller tyvärr inte utan datum för slutbesiktning är för närvarande i v 5, alltså månadsskiftet januari/februari 2022.

Detta medför givetvis att anläggningsfakturorna för fastighetsägare i området blir utskickade senare, troligtvis runt månadsskiftet februari/mars. När anläggningsavgiften därefter är betald kan anslutning till kommunalt vatten och dagvatten ske i samband med en beställd inkopplingsbesiktning tillsammans med Västvatten.

Det provisoriska vattnet kommer om möjligt att stängas den 15 november, som tidigare år. Skulle vintern slå till ordentligt före dess så kan det hända att vi tvingas stänga tidigare då ledningen ligger ovan jord. Om detta skulle inträffa meddelar vi er så snart som möjligt via mail.

Vi vill återigen påminna om vikten av att koppla bort all eventuell dränering, ytvatten eller takvatten från spillvattenledningen.

Detta minskar risken för översvämning inne i fastigheterna via spillvattenledningar från exempelvis toaletter. Allt dagvatten inom fastigheten ska kopplas på den nya dagvattenservisledningen.

Mer info kring taxor och anläggningsfakturor kommer i början av december månad.

Vid frågor under byggtiden kan följande personer kontaktas:

  • Byggledare Göran Berggren, Markkonsult AB, 070-271 3450
  • Entreprenör SH Schakt, Stefan Hansson stefan@shschakt.se
    070-820 6104

Vid frågor gällande anslutningsavgift, fakturor för VA och vattenmätarkonsoler mm

kontakta Ajka Velic Ajka.Velic@vastvatten.se, 0522-638811

2021-05-07

Arbetet i området fortskrider ungefär som planerat.

Entreprenören kommer strax att vika av in på Hästskobackeslingan.

Det är trångt inne på området mellan husen. Arbetsområdet för entreprenaden är utsatt längs vägarna i området med långa stagkäppar med orange på toppen. Inom detta område finns det stor risk för att vi tvingas ta ner träd och buskar, eller flytta enstaka buskar, om ni önskar det. Arbetsområdet ligger vanligtvis minst 1 meter från tomtgräns. Det finns ett fåtal fastigheter i området Hästskobacke som delvis har mindre än 1 m mellan tomtgräns och arbetsområdesgräns. Ingen har dock arbetsområdet innanför tomtgräns. Jag vet att flera fastigheter har planterat växter ute på kommunens mark.

Inspektera gärna er tomt så snart som möjligt och hör av er om ni har några frågor eller har någon plantering på kommunens mark som ni värnar om extra mycket.

I samband med er nya anslutning av spillvatten och dagvatten så se noga över era gamla anslutningar. Det kommer mycket ovidkommande vatten i den gamla spillavloppsledningen så fort det kommer nederbörd. Även vid de tillfällen då nästan ingen befinner sig i området. Det finns alltså inläckage av vatten direkt i ledningarna men också troligtvis felkopplingar av drän- och takvatten inne på fastigheterna. Detta går att filma i framtiden av Västvatten när VA-systemet är driftsatt men är mycket billigare att åtgärda direkt för alla parter. Hör av er vid eventuella frågor kring detta.

Samtliga brevlådor är numera flyttade till början av arbetsområdet, i närheten av kyrkogården.

Meddelar också att de som har båtar eller andra tyngre transporter som måste ut före midsommar hör av dig till entreprenören i god tid så att detta kan planeras in. Stefan 070-820 6104.

Meddelande från entreprenören:

Vi kommer återigen vara tvungna att stänga av Kattesandsvägen helt för fordonstrafik.

På måndag 10/5 kommer vi stänga av vägen mellan Kattesandsvägen 12, 14 och 15 (se karta nedan).

Vi är tvungna att ha hela vägen stängd t.o.m. onsdag eftermiddag. Gående kan passera, men inga fordon.

Vi kommer även behöva göra samma sak veckan därpå och öppnar antagligen inte vägen förrän på torsdag, då vi återigen har möjlighet att leda trafiken förbi arbetsområdet.

Vi ber om ursäkt för de problem detta kan medföra för Er, men vi gör så gott vi kan för att minska olägenheten.

20210507Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

 

2021-03-31

Under en period framöver kommer sophämtning ej att kunna ske inom området. Vi hänvisar till ett avfallskärl som är uppställt i anknytning till entreprenörens byggbodar vid kyrkogården.

Vi hoppas att ni har överseende med detta och önskar er en

Glad Påsk

2021-03-23

Här kommer en uppdatering om vad som sker i projektet VA i Hästskobacke.

Arbetet fortskrider framåt. För närvarande ligger vi något efter tidplan men hoppas att ta igen det före sommaruppehållet.

Vi planerar att koppla på det provisoriska vattnet och avloppet den 26 mars. Vi kommer att spola och provta vattnet innan vi kopplar på det. Det är dock en fördel om även ni spolar ordentligt i alla kranar innan ni använder vattnet.

Vi har noterat att det finns en hel del inläckage av s.k. ovidkommande vatten i spillvattennätet, vilket innebär att det kommer en hel del vatten när det regnar, trots att endast 1-2 fastigheter har använt spillvattnet nu under vinteruppehållet. Till spillvattenledningen ska endast tillföras vatten från toalett, dusch, bad, tvätt och disk.

Det är därför viktigt att samtliga fastigheter inom området ser över sina servisledningar i samband med att ni får era nya servisanslutningar. Allt vatten från dränering, ytvatten och takvatten ska anslutas till den nya dagvattenservisen och inte vara kopplat till spillvattnet. Om ni har två påkopplingar till spillvattnet av nån anledning så meddela oss gärna det så snart som möjligt. Extra spillvattenservis går att få om man betalar extra för det enligt kommunens gällande VA-taxa. Ovidkommande vatten till spillvattnet kan också vara inläckage i betongledningens skarvar från omkringliggande mark. Den nya ledningen består av Polypropylen (plast) och ska förhoppningsvis vara helt tät.

Entreprenaden tar sommaruppehåll mellan v 25 – 34. För de fastigheter som vill förbereda er nya anslutning under sommaren så går det bra under denna tid. Tänk bara på att den exakta nivån och läget för den nya spill- och dagvattenledningen blir inte fastställt exakt förrän efter slutbesiktning i slutet av året. Åtgärder för att anlägga frostfritt vatten är ju enklare att förbereda, särskilt för de fastigheter som vi hinner passera innan sommaren.

Den avtappningsventil som er fastighet har idag på dricksvattnet kommer ej att kunna kopplas på det ”nya” vattnet då detta är trycksatt året runt. Om ni inte har tänkt er en frostfri servisledning in till huset måste därför en ny frostfri avtappningsventil anläggas före anslutning till det nya VA-systemet. Denna frostfria avtappningsventil bör förslagsvis anläggas så nära Västvattens servisventil som möjligt. Det nya VA-systemet kommer tidigast att kunna kopplas på i december 2021.

Det provisoriska vattnet som påkopplas fr.o.m. fredag den 26 mars kommer att vara igång till ca mitten av november, beroende på när vintern slår till.

De fastighetsägare som har behov av att göra akuta anläggningsarbeten eller tunga transporter utanför entreprenadens sommaruppehåll måste detta göras i samråd med och efter godkännande av entreprenören SH schakt i området.

Observera att all eventuell bergsprängning under sommaruppehållet inne på enskilda fastigheter måste kontrollbesiktigas enligt gällande regler före och efter genomgånget arbete. Lite förenklat måste samtliga fastigheters byggnader inom ett avstånd av 50 m på berg från sprängområdet och 100 m på lera/silt besiktigas före och efter sprängning. Om ni vill kan ni få tillgång till Västvattens besiktningsprotokoll från Abesiktning kostnadsfritt om ni anlitar samma företag för efterbesiktning.

Fastighetsägare som är åretruntboende måste ha en vattenmätare som installeras och ägs av Västvatten. Samtliga fastigheter, även fritidshus, behöver installera en mätarkonsol med backventil (återströmningsskydd). Denna bekostas av fastighetsägaren. Fritidshusens mätarkonsol har i dagsläget inget krav på vattenmätare. Såhär ska mätarkonsolen se ut:

MätarplatsFörstora bilden

Klicka på bilden för att förstora


Frågor angående VA-taxan och anläggningsavgiften besvaras av Ajka Velic 0522-638811.

Faktura för anläggningsavgift kommer att skickas ut när entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd och er förbindelsepunkt är upprättad. Slutbesiktning är i dagsläget planerad till den 30 november 2021. En VA-uppgift skickas då ut till er tillsammans med fakturan med 30 dagars betalningstid. När anläggningsavgiften är betald startas den fasta delen av brukningsavgiften.

SchemaFörstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

 

Glad Påsk till er alla!

 

2021-02-19


Vår entreprenör SH schakt har tagit fram en tidplan för utbyggnaden av VA i området.

Enligt den överenskomna tidplanen kommer hela VA-anläggningen att färdigställas för slutbesiktning 2021-11-30.

Entreprenaden kommer att ha sommaruppehåll under sommaren mellan v 25 – 34 för att minimera störningen för de boende under högsäsong. Detta sommaruppehåll förenklar också för fastighetsägare som vill förbereda för frostfri anslutning inför hösten genom att kunna kontakta valfri entreprenör eller gräva i egen regi. Observera att all eventuell bergsprängning inne på enskilda fastigheter måste kontrollbesiktigas enligt gällande regler före och efter genomgånget arbete.

När anläggningen står klar till den 30 november 2021 kommer en proppad frostfri vattenledning att mynna ovan jord vid samtliga fastigheter och som det då är möjligt att ansluta sig till efter godkänd besiktning av hela VA-anläggningen i området.

Efter att anläggningsavgiften är betald för fastigheten kan fastighetsägaren beställa en besiktning av anslutningen. Denna besiktning görs tillsammans med personal från Västvatten och då öppnas servisventilen in till fastigheten.

Samtliga fastighetsägare kommer att ha kommunalt provisoriskt vatten och avlopp kopplat till befintlig anläggning på fastigheten från veckan före påsk 2021 och fram till normal vinteravstängning i november månad.

Fastigheternas spillvattenledning kommer att anslutas till det nya spillvattennätet av entreprenören allt eftersom de bygger klart inom området och kommer att vara brukbar direkt efter det.

Tveka inte att höra av er vid eventuella frågor.

Se kontaktlistan med Projektledare, Byggledare, Entreprenör SH Schakt

Avgifter, fakturor och vattenmätarkonsoler m.m. kontakta Ajka Velic.


2020-09-23

Projektledare Anja Boström har under sommaren träffat de fastighetsägare som önskat ett besök på plats och gått igenom en del frågetecken.

Den 21 augusti var även några i styrelsen på besök. De pratade främst om dagvattenproblematiken och det praktiska gällande inkoppling till våren på den nya anläggningen.

Vad gäller dagvatten så kommer fastighetsägarna i området att kunna ansluta till det som kallas dagvatten/fastighet. Det innebär att Västvatten lägger en ledning i vägen för att kunna ta emot dagvattnet från respektive fastighet, som takvatten, dränvatten och ytvatten.

Dagvatten från omgivande naturmark som idag går till diken och befintliga ledningar kommer fortsätta att tas omhand på detta sätt. I praktiken innebär det att om fastighetsägaren har en ansamling av t.ex. ytvatten på tomten kan de anlägga en kupolbrunn i en lågpunkt och leda ut vattnet till fastighetens nya dagvattenservis som kommer att anläggas.

De befintliga spill- och vattenledningar som finns idag kommer mestadels att grävas bort där de ligger ute i vägen. Övriga ledningar som fiber, el och befintligt dagvattensystem skyddas och återställs snarast möjligt vid ev. påverkan eller skada. Vägarna kommer också givetvis återställas i befintligt eller bättre skick.

Så som tidplanen ser ut i dagsläget är tanken att få ut förfrågningsunderlaget för upphandling av entreprenör i månadsskiftet september/oktober.

Byggstart kommer förhoppningsvis att bli någon gång mellan 1-15 november. Ju förr desto bättre då ambitionen är att i bästa fall få den nya anläggningen klar till påsk.

Den befintliga VA-anläggningen kommer att stängas ner senast den sista oktober.

Troligtvis kommer entreprenören koppla på de nya fastighetsserviserna i den mån det är möjligt allt eftersom de passerar fastigheterna under utbyggnaden för att inte skapa kaos till påsk när många kommer ut till sina fastigheter.

Det är dock inte tillåtet att koppla på vatten förrän Västvattens anläggning är slutbesiktad, klorerad, renspolad och provtryckt!

Sprängning av berg kommer att behövas på ett flertal sträckor inom området. Med anledning av detta kommer en besiktningsfirma att besikta samtliga fastigheter i området. Kattesandsvägen 7 och 9, där den nya anslutningen kommer att anläggas besiktigas också.

Företaget heter Abesiktning och beställs av oss, för att kontrollera att entreprenören inte orsakar några skador på era fastigheter under entreprenadtiden.

I samband med besiktningen behöver Abesiktning komma in i områdets fastigheter före och efter avslutad entreprenad. Då många inte kommer att vara på plats senare i höst vore det önskvärt att någon lokalt boende hade tillgång till nycklar.

Kjell Johansson har meddelat att han kan vara behjälplig om så önskas.

Till varje fastighet kommer det att finnas en dricksvattenledning av dimension 32 mm, en spillvattenledning av dimension 110 mm och en dagvattenledning av dimension 160 mm.

I vanliga fall brukar vi anordna informationsmöten, både under projekteringen och under entreprenadtiden. Så blir inte fallet i år p.g.a. pandemin.

Har ni frågor/kommentarer kring detta eller andra frågor kring utbyggnaden så maila eller ring gärna till vår projektledare.

Om ni har frågor kring anläggningsavgiften för VA eller har andra frågor kring just faktureringen så kontakta Ajka Velic.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Projektledare

Peter Dosé
0522-63 88 35

VA-taxa

Ajka Velic
0522-63 88 11

Byggledare

Göran Berggren
070-271 34 50

Entreprenör SH Schakt

Stefan Hansson
070-820 61 04