Västvatten

Västerby

Västerby är ett av våra projekt längs Fräknestranden och vi
startade projekteringen under sommaren 2016.

Projektets avsikt är att ansluta cirka  23 fastigheter
till det kommunala VA-nätet. Det är vatten och spillvatten som ska byggas ut i området för att förbättra boende, natur och miljö längs med hela Fräknestranden.

I kartan områdesindelning överföringsledning  har detta
område nummer 26.

Utbyggnationen beräknas starta under hösten 2017.

Under projekteringstiden kan det tillkomma händelser som
påverkar projekteringens tidplan såsom fornlämningar, känsliga biotoper, ledningsrättsarbeten, ledningssträckor som ändras samt överklagande som förändrar starten för byggnationen.

 

2017-10-03

Snart är det dags att starta upp på plats i vårt projekt.

 

Under sommaren vann ledningsrätten laga kraft vilket också ger oss förutsättningen att kunna starta rent fysiskt med att gräva. Vi har även handlat upp NCC som är den entreprenör som skall utföra arbetena i projektet. Med anledning av att detta nu är klart så har vi skickat ut en kallelse till informationsmöte inför byggstart.

 

Mötet kommer att hållas i Kanslihuset på Officersmässen FD. I-17 med start Kl. 17:30 den 17 oktober.

 

Under mötet kommer vi informera om hur det kommer att fungera på plats under byggtiden. Om det är någon som inte har fått en kallelse men ändå önskar att komma till mötet går det bra att höra av sig till kundservice.

 

2017-06-01 Aktuell projektstatus

Det har gått en tid sedan vi genomförde vårt senaste möte på Åh-Stiftsgård. Projektet har sedan dess fortgått med syn av arbetsområde och vägar ihop med lantmäteriet och sakkunniga.

Vi har också haft syn i området med räddningstjänsten för att finna ett bra arbetssätt som möjliggör deras insats om olyckan skulle vara framme under entreprenadtiden.

För en tid sedan gick Västvatten ut med en förfrågan där projektet Västerby ligger med, det är en större förfrågan där vi samlar ihop flera projekt längs Fräknestranden.

Nu väntar vi på beslut angående ledningsrätten ifrån Lantmäteriet innan vi tar nästa stora steg i detta projekt som är informationsmöte innan entreprenadstart.

2016-11-03 Aktuell projektstatus

Kallelse till ett första informationsmöte gällande projektet Västerby har skickats ut. Den har gått till dem som på något sätt blir inblandade i vårt projekt. Fastighetsägare som skall få kommunalt VA har fått möjligheten att yttra sig om sin förbindelsepunkt.

Om det är det någon som känner att man borde blivit inbjuden och inte är det, så kan man höra av sig till kundservice.

Datum för mötet är den 10 november klockan 17:30 på Åh Stiftsgård.

Sedan föregående information lades ut så har vi rört oss en del i ert område, det har resulterat ibland annat följande punkter.

  • Vi är klara med Biotopinventeringen och har skickat in ansökan om biotopdispans till Länsstyrelsen.
  • Vi har fört samtal med Länsstyrelsen om fornlämningar i ert område.
  • Genom styrelsen i området har vi börjat prata om dagvatten och hur det fungerar idag.


Mer information om projektets framdrift kommer att ges under informationsmötet.

2016-09-12 Aktuell projektstatus

Arbetet i vårt projekt Västerby rullar på, den största milstolpen är att vi har skickat in en ansökan för ledningsrätt till Lantmäteriet.

Andra arbetsmoment som kommer att löpa på under hösten är
riskanalys av området inför kommande entreprenad samt en biotopinventering. Arbetet med riskanalysen kommer att göras av företaget Metron och biotopinventeringen kommer att göras av Enviroplanning. Det kommer medföra att det rör sig personal ute i ert område igen. Det medför inte några hinder för er gällande framkomligheten då det inte behövs några maskiner för dessa moment.

2016-07-04 Aktuell projektstatus

Under våren och försommaren har vi jobbat med att få fram ett teknikval och en sträckning för VA-ledningar i området.

Vi har varit ute och träffat markägare och företrädare för
området, under träffarna har vi haft en första dialog om ledningarnas sträckning. I dagsläget har vi projekterat att i huvudsak gå med
ledningarna i områdets vägar. Teknikvalet för området blir en blandning av självfall och LTA. De allra flesta får självfall, men 1-4 fastigheter
kommer att få LTA som står för lätt trycksavlopp.

Nästa steg för att komma vidare i projektet är att vi gör en
geoteknisk undersökning av tänkta ledningssträckor.

Det är inplanerat till den 8 augusti och pågår i c:a 3 dagar
och utförs av BohusGeo.

 

Västerby

Kontakta

Projektledare

Lars Ålander
Telefon: 0522-63 88 33

 

Abonnentingenjör

Linda Jonsson

Telefon: 0522-63 88 08

 

Byggledare
Camilla Svensson
Telefon: 076-796 72 00

Prenumerera

Kontakta oss

Vanliga frågor och svar
info@vastvatten.se
0522-63 88 00
Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla
Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80

Våra öppettider

Måndag-torsdag 9-12 och 13-15
Fredag 9-12
Dag före helgdag 9-12