Västvatten

Vadberget

Information till berörda inom området Vadberget.

Västvatten AB planerar att bygga vatten- och avloppsledningar (VA) i ert område. Byggstart beräknas till årsskiftet 2018/2019.

2018-01-19

Den 17 januari hade vi ett gemensamt möte med genomgång av planerna för VA-arbetet. Här hittar du material som visades på mötet.

 

 

Projektledare Peter Dosé kommer att boka individuella möten, för att diskutera just din fastighet och förutsättningar.

 

2017-11-28

Kompletterande mätarbete pågår. Dessa beräknas preliminärt vara klara under december och då har vi ett utkast med ledningssträckor som ligger till grund för kommande informationsmöte. Ni kommer att få en kallelse till informationsmöte, som skickas ut runt årsskiftet. Mötet hålls ungefär fyra veckor efter kallelsen skickats ut.

 

2017 - tidigare information

Obs! Informationen nedan är inte längre aktuell - men bör stå kvar för kännedom och transparens i projektet.

 

Projektering[1] av VA-ledningarna beräknas starta i april/maj 2017 och vara klart våren 2018. På ritningen under mer information kan ni se vilka fastigheter som bedöms anslutas, 47 stycken.

Observera att det är en preliminär bedömning i det här skedet, förändringar kan ske.

 

Det första som görs i projekteringen är att projektören på plats hittar lämpliga ledningssträckningar, sedan markerar de och mäter in sträckan. Därefter ska geotekniska[2] undersökningar utföras i planerade ledningssträckningar. Sedan gör projektören ritningar och texter för att kommunen skall kunna handla upp en entreprenör som utför byggandet av ledningarna.

 

Därför kan det hända att ni träffar på någon av oss från Västvatten AB, kommunen eller några av våra konsulter och deras medarbetare i anslutning till er fastighet under projekteringstiden.

Vår projektör kan behöva utföra vissa fältarbeten inne på er fastighet under projekteringen. Exempel på fältarbeten kan vara att mäta höjder och lägen för den planerade ledningsdragningen.

 

När lämpliga ledningssträckningar är framtagna kommer Västvatten AB att skicka ut en begäran om marktillträde för geotekniska undersökningar på de marker och vägar där ledningen preliminärt ska läggas.

Byggnation av ledningarna planeras ske från våren 2018 och pågå till våren 2019. Tiden för byggstart är dock osäker ännu.

 

Ledningsrättsarbetet, biotoputredningar, arkeologiutredningar är exempel på saker som påverkar tiden för byggstart.

 

[1] Vid projekteringen bestämmer man sig för en slutlig lösning och gör ritningar m.m. på detta.

[2] Med begreppet ”geoteknik” avses jord och bergs tekniska egenskaper och tillämpning i planering och byggande.

Kontakta

Projektledare

Peter Dosé
Telefon: 0522-63 88 35


Projektör Alp Markteknik AB

Kontaktperson
Andreas Björk
Telefon: 070-879 91 12

 

Taxefrågor

Abonnentingenjör
Linda Jonsson
Telefon: 0522-63 88 08

 

Fiberfrågor

Daniel Sarheim
Uddevalla Energi

Telefon: 0522- 63 47 21

 

Lantmäteriet

Ledningsrätts- och fastighetsfrågor
Berit Carlsson
Telefon: 0522-69 73 61

Prenumerera