Västvatten

Orrvik/Vansvik

Vatten- och avloppsledningar (VA) byggs i Orrvik/Vansvik.


Inom området anläggs vatten- spillvatten- och dagvattenledningar via markschaktning. För att leda vidare spillvattnet till Omholmens avloppsreningsverk anläggs ett antal pumpstationer.

 

Byggstart beräknas ske i mitten-slutet april 2018 och all rörläggning ska vara klar innan årets slut. Vi arbetar med återställningsarbeten till och med maj 2019.

 

Här kommer du att kunna följa projektets gång.

  


Kontakt

Urban Vikingsson

070-345 96 82


Prenumerera