Västvatten

Furuhall etapp 3, Uddevalla

Västvatten bygger VA-ledningar i ett i aktuellt exploateringsområde för bostäder på Furuhall. 29 nya bostäder ska byggas och behöver förses med kommunalt VA. Samtidigt utför exploatören arbeten i exploateringsområdet med vägar, gång- och cykelvägar, tomtplanering, kabelarbeten m.m.

VA-arbetena startades hösten 2017 och färdigställdes i juni 2018.

Mer information

Kontakta

Mikael Svensson
Telefon: 0522-63 88 31

Prenumerera