Västvatten

Åh-Slussen

Sjöledningen är nu färdigställd och i drift.

Uddevalla Vatten AB (genom Västvatten) och Orust kommun utför gemensam byggnation av sjöledningar mellan Åh – Slussen. Syftet är att öka tillförlitligheten för vattenförsörjningen i det kommunala ledningsnätet mellan Uddevalla kommun och Orust kommun.

 

Arbetet är planerat att utföras under perioden oktober 2017 – februari 2018.

 

Ledningarna ska anslutas till befintlig överföringsledning mellan Uddevalla-Ljungskile och befintligt ledningsnät vid Slussen, Orust kommun. Sträckans längd: ca 6,3 km varav ca 6 km sjöledning.

Entreprenadarbetena utförs av Svensk Sjöentreprenad AB

Arbetena är med att svetsa ledningar är påbörjat och kommer i huvudsak utföras under Vindöbron på Orust. Härifrån kommer sedan ledningen att bogseras ut sjövägen för att förläggas utmed hela sträckan.

 

Under vecka 42 kommer man vid landanslutningen i Åh starta med att utföra förberedande arbeten för ansluta befintligt ledningsnät och den nya sjöledningen.

Dessa arbeten kommer i huvudsak utföras som schaktfri ledningsförläggning, detta innebär bland annat:

  • Minimal åverkan på natur & miljö.
  • Snabbt och kostnadseffektivt.
  • Möjlighet att enkelt passera våtmarker och svårframkomliga platser.
  • Små olägenheter för boende och verksamheter.

 

Öppen schakt kommer endast behöva utföras på en begränsad sträcka vid anslutning mellan befintlig och ny ledning.

 

På Orust i Slussen kommer arbetena med att ansluta sjöledningen till befintligt ledningsnät utföras som traditionell schakt där både grävning och sprängning kommer att utföras. Det kommer även utföras en del markarbeten på Brunnefjälls holme under projektet.

 

I huvudsak är den nya ledningen sjöförlagd och entreprenörerna kommer att synas utmed hela sträckan med båtar men även vid landanslutningarna med anläggningsmaskiner. Det kommer sättas ut en del tillfälliga bojar i vattnet utmed ledningssträckan, detta sker i samråd med Sjöfartsverket. Sjöfartsverket informerar och samordnar med berörd sjötrafik.

 

Åh Slussen

Kontakta

Mikael Svensson
Telefon: 0522-63 88 31

Prenumerera