Västvatten

Tungenäset

En VA-utredning utfördes under 2015-2016 för att finna lämpligaste kommunala VA-lösning i områdena Tungenäset, Bergvik och Gårvik.

Utredningen utfördes av konsultföretaget Sweco. De ekonomiska beräkningarna har gjorts utifrån ett 50-års perspektiv. Kostnaderna för investeringen, drift, underhåll och skötsel har beräknats och sammanställningen visar att överföringsledningarna är ekonomiskt fördelaktigt jämfört med lokala lösningar.

Anledningen till att bygga en kommunal VA-lösning i området är att minska belastningen av näringsämnen till Natura 2000-klassade Gullmarsfjorden. Bostadsområden längs med kusten är s.k. omvandlingsområden och Munkedals kommun har för avsikt att dessa ska övergå till permanentboenden samt möjliggöra för vidare exploatering.

Byggnationen planeras utföras under 2018-2019.

2018-07-05

Arbetet med en första deletapp pågår till och med ca oktober 2018 - det är Faleby och ca 900 meter ut mot Tungenäset. Inga fastigheter ansluts i denna etapp. Nästa etapp sker efter att Länsstyrelsen har färdigbehandlat tillståndsansökan för avloppspumpstationerna.

 

Styrelsebeslut från Munkedal Vatten finns att läsa på vår hemsida, dokument daterat 2018-02-20.

 

2016 Bakgrund till beslutet 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-08 följande:

  • Kommunfullmäktige beslutar att godkänna VA-utredningen för Tungenäset.
  •  Kommunfullmäktige beslutar att överföringsledningar mellan Faleby och Gårvik byggs ut. Skälet är att överföringsledningarna är ekonomiskt och driftsmässigt överlägset lokala lösningar.
  • Kommunstyrelsen ger Munkedal Vatten AB att redovisa hur överföringsledningen finansieras och hur det påverkar VA-taxorna.

 

Det arbetas även med erforderliga beslut och tillstånd från Länsstyrelsen och Trafikverket.

Om beslut om igångsättning fås slutförs projekteringen under 2017 och byggnationen planeras utföras under 2018-2019.

Beslut 2016-06-08 Kommunfullmäktige Munkedalöppnas i nytt fönster

 

Kontakta

Mikael Svensson
Telefon: 0522-63 88 31

Prenumerera