Västvatten

Saltkällan Etapp 3

Vi planerar för utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i området Saltkällan.

 

Delar av Saltkällan blev anslutna till allmänt VA under våren 2013. Därefter har även en andra etapp utförts och nu är det dags för den sista och tredje etapp av utbyggnaden fram till kommungränsen.

 

Det är ca 16 fastigheter som kommer att förses med kommunalt vatten och spillvatten. Projektering av området pågår för närvarande. Tillstånd från Trafikverket och Länsstyrelsen är klara. Val av teknisk lösning är något komplicerad då Trafikverket har höga krav på framkomlighet och området är både Natura2000 och Nationalpark.

 

Byggstart hösten 2021.

 

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumera gärna på sidan för att inte missa något.

Kartor, ritningar och planer

Övriga dokument

Nyheter

Vi fyller successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet nedan:


2021-06-17

Kommande utbyggnad av VA i Saltkällan etapp 3, Munkedals kommun

Västvatten AB är i färd med att bygga kommunalt vatten och spillvatten för området Saltkällan. Detta kommer att ske under förutsättning att beslut tas i Kommunfullmäktige angående verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Saltkällan etapp 3.

 

Tidplan och utförande

En projektering av området är i stort sett färdig och en geoteknisk undersökning är utförd. Tillstånd från Länsstyrelsen och Trafikverket är klara. Vår ramavtalsentreprenör Skanska är utsedd och så snart detaljprojekteringen är utförd påbörjas arbetet, förhoppningsvis under mitten av september eller början av oktober 2021.

Som en första del i entreprenaden kommer en såkallad långhålsborrning att ske från anslutningspunkten uppe vid Västvattens pumpstation, nära badplatsens parkering, och ner till piren mitt i viken. Därefter kommer borrningar att ske vidare söderut mot Bäckängen (Nedre Bäcken) men även öster ut under vägen mot Vällhagen. Inga anslutningar av fastigheter kommer att ske under den första delen då endast långhålsborrningarna med för- och efterarbeten kommer att genomföras.

 

Del 2 i entreprenaden kommer att ske strax före eller efter årskiftet 2021/2022 beroende på utfallet i Munkedal vattens budget. Vid denna deletapp i entreprenaden kommer anslutningar med serviser till respektive fastighet att utföras. Vi kommer också att ta oss upp i vägen vid Nedre Bäcken.

 

Svarsblankett för kontaktuppgifter

I det brev som skickas ut i vecka 24 till samtliga fastighetsägare i området bifogas en svarsblankett som vi är tacksamma för om ni kan fylla i och sända åter via det bifogade svarskuvertet eller scanna in och maila till anja.bostrom@vastvatten.se. I framtiden är det enklast om vi kan nå så många som möjligt via mail för att få ut ny information snabbt. Ange gärna om det exempelvis räcker med en kontaktperson per fastighet. Det kan ju också vara flera personer som önskar mailutskick för en och samma fastighet.

Besiktning av fastigheter

I samband med ledningsarbetet kommer vi med stor sannolikhet att stöta på berg på en del ställen och detta medför sprängning. Med anledning av detta kommer vår entreprenör för besiktningar att genomföra en riskanalys inom området och de fastigheter som berörs av besiktning kommer att bli kontaktade efter sommaren.

 

Ledningsutförande

Dagvatten inom området såsom tak-, yt- och dränvatten från den egna fastigheten kommer inte att komma med i verksamhetsområdet utan måste även fortsättningsvis tas om hand lokalt på den egna fastigheten. Observera att detta vatten ej får vara anslutet till den kommande spillvattenledningen.

Området kommer att byggas som ett vatten- och tryckavloppssystem och där som namnet säger allt vatten är trycksatt i området. Vi kommer att göra långhålsborrning under havsbotten och under Trafikverkets väg. Detta för att få tillstånd från Länsstyrelsen att gå ute i Gullmarsfjorden som är ett Natura 2000-område och för att undvika schakt i Trafikverkets väg.

Vid ett tryckavloppssystem krävs en pumpbrunn, LTA-station, vid varje fastighet. Denna kommer att bekostas av Västvatten. Fastighetsägaren kommer dock att behöva anlägga pumpbrunnen inne på respektive fastighet. Därefter kommer Västvatten att driftsätta den med pump och bekosta underhållet av pumpen i framtiden. Mer information kring detta kommer i höst.

Vi kommer troligtvis under hösten att genomföra ett platsbesök vid varje fastighet för att diskutera val av placering av servisanslutning och LTA-station inom fastigheten.

Informationsmöte

Beroende på hur läget ser ut i höst vad gäller pandemin mm planerar vi att ha ett informationsmöte. Vi återkommer med detta efter sommaren.

 

Karta över det aktuella området och de fastigheter som ingår i projektet. Ytterligare en avstyckning har tillkommit, Svinebacka 1:43:

 

Aktuellt område

Klicka på bilden för att förstora

Prenumerera

Kontakta

Projektledare

Anja Boström
0522-63 88 42

LTA-ansvarig

Simon Wilhelmsson

0522-63 88 54

VA-taxa & anslutning

Beahtrice Axtelius

0522-63 88 12