Sök

Saltkällan Etapp 3

Vi bygger vatten- och spillvattenledningar i området Saltkällan.
Delar av Saltkällan blev anslutna till allmänt VA under våren 2013. Därefter har även en andra etapp utförts och nu är det dags för den sista och tredje etapp av utbyggnaden fram till kommungränsen.


Det är ca 16 fastigheter som kommer att förses med kommunalt vatten och spillvatten.


Byggstart hösten 2021.


Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Kartor, ritningar och planer

Övriga dokument

Nyheter

Vi fyller successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet nedan:

2021-12-02

Simon Wilhelmsson är från nu tillfällig projektledare samt LTA-ansvarig.

Entreprenaden har hittills flutit på bra och vi håller tidsplanen.

På grund av kylan värmer Skanska upp ytan i mottagningsgropen där ledningarna ska upp från havet via borrning, vilket är vid infarten till ”nedre bäcken”. Detta är för att vara säkra på att marken går att schakta i.

Uppvärmningen sker torsdag 9 december på eftermiddag/kväll och innebär att vägen inte är körbar under torsdag kväll och natt.

Fredagen 10 december kommer Skanska schakta upp hålet och sedan lägga över körplåtar så att vägen är körbar igen fredagskväll och under helgen.

Måndag 13 december kommer Styrud att utföra borrningen dagtid för att sedan färdigställa den under tisdagen. Om allt går enligt plan ska vägen in till ”nedre bäcken” under måndag och tisdag kväll vara tillgänglig och körbar. Endast avstängd under dagtid som enligt tidigare besked. Skulle något oförutsett ske så finns det dock risk att vägen någon av kvällarna, eller båda kvällarna blir avstängd.

Ambitionerna är så klart att det inte blir någon påverkan av tillgängligheten för vägen under kvällstid dessa dagar (13 och 14 december). Beahtrice skickade i början av veckan ut ett informationsbrev där hon beskrev hur taxan är uppbyggd och hur debitering av anläggningsavgiften går till.

Vi kommer att hålla ett informationsmöte i början på januari gällande avgifter samt information kring er kommande LTA-station. Ni kommer få en separat kallelse till detta där man anmäler sitt intresse och hur många man avser att komma.

Vid övriga frågor kontakta Simon Wilhelmsson eller övriga som ingår i projektet.

2021-10-21

Nu äntligen är vi nära byggstart för området kallat Saltkällan etapp 3.

Munkedals kommunfullmäktige beslutade 2021-09-27 att bilda ett verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Saltkällan etapp 3.

Skanska, som är entreprenör i detta projekt, kommer att påbörja sin etablering under v 43.

 

Här följer en information direkt från Skanska:

”Angående arbeten kring förläggning av Vatten och Tryckavlopp Saltkällan

Skanska kommer att etablera sig vecka 42/43 och påbörja arbeten kring pumpstation och dragpunkter i närheten kiosken vid badplatsen.

Serviser för fastigheter kommer under v.42 och 43 sättas ut och markeras med käppar, med texten ”servis”. Har man frågor kring placeringen eller andra önskemål kontaktar man Anja Boström på Västvatten. Så meddelar hon vidare till oss på Skanska vilka ändringar som är aktuella.


Under v. 43 kommer en Trafikanordning att etableras vid badplatsen inför kommande arbeten v.44.


Under veckorna 43-46 kommer merparten av arbetena koncentreras till de borrade sträckorna. I det norra området samt i det södra området vid infarten till ”Nedre bäcken”


Under vecka 44/45 kommer Trafikanordningen att ometableras till det södra området, och arbeten med den styrda borrningen kring infarten till ”Nedre bäcken” kommer påbörjas. Detta beräknas pågå ca. 1 vecka och vara klart under v.45.


Under v.46 och framåt är det planerat att påbörja arbeten kring förläggning av vatten och avlopp för ”Nedre Bäcken”


Vid arbeten som sker vid infarter och infartsvägar gäller generellt att trafik till och från fastigheter har möjlighet att passera mellan 16.00-07.00. Samt Helger. Detta för att våra arbeten skall kunna färdigställas så fort som möjligt och den totala tiden för störningarna minimeras.


Vi har kontakt med räddningstjänst, post och sophantering och informerar er löpande om vad som gäller angående detta. Planerar ni större leveranser till era fastigheter, försök att planera in dessa tidigt altalternativt senare på dagen, hör även av er i god tid innan så vi kan ta med detta i planeringen.


Vid sprängningsarbeten kommer sprängarbetsledare utrymma/informera de som befinner sig i bedömt säkerhetsområde, vilket kan variera. Informationsskyltar sätts upp under de perioder sprängning är aktuellt. Innan sprängsalva skall skjutas ljuder det en signal av korta ljudstötar, när sprängsalvan skjutits och faran är över, ljuder det en längre konstant ljudsignal. Vid frågor kring besiktningar och vibrationsmätningar kontakta Byggledare. Vid frågor om sprängningsarbeten kontakta Produktionschef.


Våra stora arbeten beräknas pågå t.o.m. januari 2022. Under februari 2022 räknar vi med att kunna slutföra/återställa och till sist avetablera oss. Detta är preliminära tider utefter vad som råder i dagsläget och kan komma att ändras under arbetets gång beroende på vilka förutsättningar som ges av bl.a. markförhållanden, störningar och väder.”


Parkering vid gamla telegrafen för boende längs Bäckängen kommer att vara möjligt kortare tid när man tvingas transportera sig till fastigheten vardagar mellan kl. 7:00-16:00 under de veckor som vägen bitvis är avstängd. Enligt Skanskas information ovan kommer första avstängningen att vara vid vägens början, längst ner. Detta blir under ca en veckas tid under perioden vecka 44/45.


Vid behov kommer Skanska utöka parkeringen runt Telegrafstationen med ytterligare grusyta. Det är viktigt att parkeringen endast används om man måste åka iväg under vardagar mellan kl 7-16. Helst då endast en bil per fastighet.


För Vällhagen gäller samma som för Bäcken. Skanska försöker lösa tillfällig parkering utanför schakterna och täcker med körplåt eller ger annan möjlighet till passage vardagar mellan kl 16:00 – 07:00 och även under helger.


Glöm inte att prenumerera via mail på uppdateringar av projektet för denna sida på vår hemsida.


2021-06-17

Kommande utbyggnad av VA i Saltkällan etapp 3, Munkedals kommun

Västvatten AB är i färd med att bygga kommunalt vatten och spillvatten för området Saltkällan. Detta kommer att ske under förutsättning att beslut tas i Kommunfullmäktige angående verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Saltkällan etapp 3.

 

Tidplan och utförande

En projektering av området är i stort sett färdig och en geoteknisk undersökning är utförd. Tillstånd från Länsstyrelsen och Trafikverket är klara. Vår ramavtalsentreprenör Skanska är utsedd och så snart detaljprojekteringen är utförd påbörjas arbetet, förhoppningsvis under mitten av september eller början av oktober 2021.

Som en första del i entreprenaden kommer en såkallad långhålsborrning att ske från anslutningspunkten uppe vid Västvattens pumpstation, nära badplatsens parkering, och ner till piren mitt i viken. Därefter kommer borrningar att ske vidare söderut mot Bäckängen (Nedre Bäcken) men även öster ut under vägen mot Vällhagen. Inga anslutningar av fastigheter kommer att ske under den första delen då endast långhålsborrningarna med för- och efterarbeten kommer att genomföras.

 

Del 2 i entreprenaden kommer att ske strax före eller efter årskiftet 2021/2022 beroende på utfallet i Munkedal vattens budget. Vid denna deletapp i entreprenaden kommer anslutningar med serviser till respektive fastighet att utföras. Vi kommer också att ta oss upp i vägen vid Nedre Bäcken.

 

Svarsblankett för kontaktuppgifter

I det brev som skickas ut i vecka 24 till samtliga fastighetsägare i området bifogas en svarsblankett som vi är tacksamma för om ni kan fylla i och sända åter via det bifogade svarskuvertet eller scanna in och maila till anja.bostrom@vastvatten.se. I framtiden är det enklast om vi kan nå så många som möjligt via mail för att få ut ny information snabbt. Ange gärna om det exempelvis räcker med en kontaktperson per fastighet. Det kan ju också vara flera personer som önskar mailutskick för en och samma fastighet.

Besiktning av fastigheter

I samband med ledningsarbetet kommer vi med stor sannolikhet att stöta på berg på en del ställen och detta medför sprängning. Med anledning av detta kommer vår entreprenör för besiktningar att genomföra en riskanalys inom området och de fastigheter som berörs av besiktning kommer att bli kontaktade efter sommaren.

 

Ledningsutförande

Dagvatten inom området såsom tak-, yt- och dränvatten från den egna fastigheten kommer inte att komma med i verksamhetsområdet utan måste även fortsättningsvis tas om hand lokalt på den egna fastigheten. Observera att detta vatten ej får vara anslutet till den kommande spillvattenledningen.

Området kommer att byggas som ett vatten- och tryckavloppssystem och där som namnet säger allt vatten är trycksatt i området. Vi kommer att göra långhålsborrning under havsbotten och under Trafikverkets väg. Detta för att få tillstånd från Länsstyrelsen att gå ute i Gullmarsfjorden som är ett Natura 2000-område och för att undvika schakt i Trafikverkets väg.

Vid ett tryckavloppssystem krävs en pumpbrunn, LTA-station, vid varje fastighet. Denna kommer att bekostas av Västvatten. Fastighetsägaren kommer dock att behöva anlägga pumpbrunnen inne på respektive fastighet. Därefter kommer Västvatten att driftsätta den med pump och bekosta underhållet av pumpen i framtiden. Mer information kring detta kommer i höst.

Vi kommer troligtvis under hösten att genomföra ett platsbesök vid varje fastighet för att diskutera val av placering av servisanslutning och LTA-station inom fastigheten.

Informationsmöte

Beroende på hur läget ser ut i höst vad gäller pandemin mm planerar vi att ha ett informationsmöte. Vi återkommer med detta efter sommaren.

 

Karta över det aktuella området och de fastigheter som ingår i projektet. Ytterligare en avstyckning har tillkommit, Svinebacka 1:43:

 

Aktuellt områdeFörstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Kontakta oss


Projektledare & LTA-ansvarig

Simon Wilhelmsson
0522-63 88 54

VA-taxa & anslutning

Beahtrice Axtelius
0522-63 88 12

Byggledare

Fredrik Jensen
010-2511926

Produktionschef Skanska Sverige AB

Oscar Dalung
010-4486311