Västvatten

Vadberget

Information till berörda inom området Vadberget.

Västvatten AB planerar att bygga vatten- och avloppsledningar (VA) i ert område.

Projektering[1] av VA-ledningarna beräknas starta i april/maj 2017 och vara klart våren 2018. På ritningen under mer information kan ni se vilka fastigheter som bedöms anslutas, 47 stycken.

Observera att det är en preliminär bedömning i det här skedet, förändringar kan ske.

 

Det första som görs i projekteringen är att projektören på plats hittar lämpliga ledningssträckningar, sedan markerar de och mäter in sträckan. Därefter ska geotekniska[2] undersökningar utföras i planerade ledningssträckningar. Sedan gör projektören ritningar och texter för att kommunen skall kunna handla upp en entreprenör som utför byggandet av ledningarna.

 

Därför kan det hända att ni träffar på någon av oss från Västvatten AB, kommunen eller några av våra konsulter och deras medarbetare i anslutning till er fastighet under projekteringstiden.

Vår projektör kan behöva utföra vissa fältarbeten inne på er fastighet under projekteringen. Exempel på fältarbeten kan vara att mäta höjder och lägen för den planerade ledningsdragningen.

 

När lämpliga ledningssträckningar är framtagna kommer Västvatten AB att skicka ut en begäran om marktillträde för geotekniska undersökningar på de marker och vägar där ledningen preliminärt ska läggas.

Byggnation av ledningarna planeras ske från våren 2018 och pågå till våren 2019. Tiden för byggstart är dock osäker ännu.

 

Ledningsrättsarbetet, biotoputredningar, arkeologiutredningar är exempel på saker som påverkar tiden för byggstart.

 

[1] Vid projekteringen bestämmer man sig för en slutlig lösning och gör ritningar m.m. på detta.

[2] Med begreppet ”geoteknik” avses jord och bergs tekniska egenskaper och tillämpning i planering och byggande.

Kontakta

Projektledare

Peter Dosé
Telefon: 0522-63 88 35


Projektör Alp Markteknik AB

Kontaktperson
Andreas Björk
Telefon: 070-879 91 12

 

Taxefrågor

Abonnentingenjör
Linda Jonsson
Telefon: 0522-63 88 08

 

Fiberfrågor

Daniel Sarheim
Uddevalla Energi

Telefon: 0522- 63 47 21

 

Lantmäteriet

Ledningsrätts- och fastighetsfrågor
Berit Carlsson
Telefon: 0522-69 73 61

Prenumerera

Kontakta oss

Vanliga frågor och svar
info@vastvatten.se
0522-63 88 00
Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla
Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80

Våra öppettider

Måndag-torsdag 9-12 och 13-15
Fredag 9-12
Dag före helgdag 9-12