Västvatten

Osebacken

Information till berörda fastighetsägare, markägare och vägföreningar inom området Osebacken.

 

Västvatten AB planerar att bygga vatten- och avloppsledningar (VA) i ert område.

2017-09-29
Upphandling av entreprenör är nu klar. Ncc kommer att utföra VA-arbetena i projektet Osebacken. informationsmöte kommer att hållas där Uddevalla Vatten AB och Ncc AB kommer att informera om tidplaner och logistiklösningar såsom parkeringar, tillgänglighet mm. Ni kommer att kallas ca 3 veckor innan mötet som hålls strax före byggstarten. Byggstart planeras preliminärt februari/mars.

 

2017-03-10

Informationsmöte med fastighetsägare skedde 2017-03-08.
Längst ned på sidan finns projektinformation, översikstplan samt VA-planerna.

2016-10-27

För att kunna gå vidare med vår projektering måste vi få tillstånd av trafikverket att få lägga våra ledningar i deras väg. Denna process har tagit mer tid i anspråk än beräknat men bör vara klart inom kort. Mer information kommer så snart vi fått ett svar från trafikverket.

 

Tidigare information

Projektering [1] av VA-ledningarna beräknas starta i september/oktober 2015 och vara klart våren 2016.

 

På kartan kan ni se vilka fastigheter som bedöms anslutas. Observera att det är en preliminär bedömning i det här skedet, förändringar kan ske.

 

Det första som görs i projekteringen är att projektören på plats hittar lämpliga ledningssträckningar, de markerar och mäter in sträckan. Därefter ska geotekniska [2] undersökningar utföras i planerade ledningssträckningar. Sedan gör projektören ritningar och texter för att kommunen skall kunna handla upp en entreprenör som utför byggandet av ledningarna.

 

Därför kan det hända att ni träffar på någon av oss från Västvatten AB, kommunen eller några av våra konsulter och deras medarbetare i anslutning till er fastighet under projekteringstiden.
Vår projektör kan behöva utföra vissa fältarbeten inne på er fastighet under projekteringen. Exempel på fältarbeten kan vara att mäta höjder och lägen för den planerade ledningsdragningen.

 

När lämpliga ledningssträckningar är framtagna kommer Västvatten AB att skicka ut en begäran om marktillträde för geotekniska undersökningar på de marker och vägar där ledningen preliminärt ska läggas.


Byggnation av ledningarna planeras ske från hösten 2016 och pågå till våren/sommaren 2017. Tiden för byggstart är dock osäker ännu. Ledningsrättsarbetet, biotoputredningar, arkeologiutredningar är exempel på saker som påverkar tiden för byggstart.
_______________________________________
Berörda fastighetsägare kommer även att kallas till informationsmöte preliminärt vintern 2015/2016. Vi beräknar då att första utkastet med VA-ritningar är klara och kan presenteras på detta möte.

Under hösten 2015 planeras mer information skickas till er och ni kan även följa projektet här.

I denna kommande information har ni möjlighet att ange fastighetens nuvarande anläggningar för vatten och avlopp samt önskemål om förbindelsepunkten på en bifogad karta.

Projektör är Alp Markteknik AB.  


[1] Vid projekteringen bestämmer man sig för en slutlig lösning och gör ritningar m.m. på detta.

[2] Med begreppet ”geoteknik” avses jord och bergs tekniska egenskaper och tillämpning i planering och byggande.

[3] Den punkt, belägen ca 0,5 m utanför tomtgräns, där kommunen levererar vatten respektive tar hand om ert avlopp.

Kontakta

Projektledare

Peter Dosé
Telefon: 0522-63 88 35

Projektör Alp Markteknik AB

Kontaktperson
Lars J. Björk
Telefon: 070-879 91 11 

 

Taxefrågor

Abonnentingenjör
Linda Jonsson
Telefon: 0522-63 88 08

 

Vattenmätarfrågor

Mätartekniker
Christer Bagger
Telefon: 0522-63 88 06

 

Besiktning & vibrationsmätning

METRON
Ann-Sofie Wessberg

Telefon: 070-585 04 21
 

Fiberfrågor

Lars Månsson
Uddevalla Energi
Telefon: 0522-63 62 26


Beredare Fiberfrågor

Daniel Sarheim
Uddevalla Energi

Telefon: 0522- 63 47 21

 

Lantmäteriet

Ledningsrätts- och fastighetsfrågor
Berit Carlsson
Telefon: 0522-69 73 61

Prenumerera