Västvatten

Hässleröd

Befintliga reningsanläggningar för vatten och avlopp i Hässleröd kommer att tas ur drift p.g.a. dåligt skick, stora kvalitetsbrister och undermålig kapacitet. Ökad bebyggelse i området medför ökad belastning på vatten- och avloppsreningsanläggningar så de inte kommer att klara ställda reningskrav.

 

För att förse befintligt bostadsområde samt exploateringsönskemål i Hässleröd med kommunalt vatten och avlopp skall nya vatten- och spillvattenledningar anläggas och anslutas till befintligt kommunalt VA- nät i Gustavsberg. Ca 1 300 meter vatten- och spillvattenledningar kommer att anläggas, dessutom anläggs en ny tryckstegringsstation och en ny avloppspumpstation.

 

I och med det kommer en utökning av kommunens verksamhetsområde att ske.

 

VA-arbetena beräknas komma igång under första kvartalet 2018. Tiden för byggstart är dock osäker ännu. Ledningsrättsarbetet, biotoputredningar, arkeologiutredningar är exempel på saker som påverkar tiden för byggstart.


Forshälla-Röd-Sörgården

Kontakta

Projektledare

Lars Ålander
Telefon: 0522-63 88 33

Prenumerera