Västvatten

Dramsvik

Information till berörda fastighetsägare, markägare och vägföreningar inom området Dramsvik 28

 

Västvatten AB planerar att bygga vatten- och avloppsledningar (VA) i ert område.

 

2017-09-29
Upphandling av entreprenör är nu klar. Ncc kommer att utföra VA-arbetena i Dramsvik och Västerby. Dessa båda projekt kommer att utföras samtidigt. Västerby startar oktober/november och Dramsvik november/december. Ett informationsmöte kommer att hållas där Uddevalla Vatten AB och Ncc AB kommer att informera om tidplaner och logistiklösningar såsom parkeringar, tillgänglighet mm. Ni kommer att kallas ca 3 veckor innan mötet som hålls strax före byggstarten.

 

2016-11-17
Informationsmöte hölls för berörda fastighetsägare i området Dramsvik på Åh Stiftgård. Totalt antal deltagare var 70 personer. Informationens innehåll återfinns under rubriken information daterad 2016-11-17. Huvudämnen var tidplan, avgifter, LTA och förbindelsepunkten. 

 

Det finns möjlighet att prenumerera på sidan för att få kommande uppdateringar om projektet som mail.
 

2016-05-16​

Mellan 20-30 maj kommer geoteknisk under sökning att genomföras i området. Denna ligger till grund för vilken typ av VA-förläggning som kommer att användas. När detta är klart och vi har ett färdigt ledningssystem att presentera kommer en kallelse till ett informationsmöte för fastighetsägare och markägare att skickas ut. Detta möte planeras att preliminärt hållas i augusti.

 

Samtidigt kommer lantmäteriet att starta sitt arbete med ledningsrätter. Ledningsrätter behövs för att få lägga ledningar i annans mark. Denna process brukar ta mellan 3-6 månader. Då startar också arbetet med att söka ev. strandskydd, biotoputredningar och arkeologiska bedömningar/undersökningar. Dock kan överklaganden inkomma vilket kan medföra tidsförskjutningar och eventuell omprojektering. Sammantaget innebär det att vi inte kan precisera en exakt tidplan.

 

Tidigare information

Projektering [1] av VA-ledningarna beräknas starta i oktober 2015 och vara klart hösten 2016. På bifogad ritning kan ni se vilka fastigheter som bedöms anslutas. Observera att det är en preliminär bedömning i det här skedet, förändringar kan ske.

Det första som görs i projekteringen är att projektören på plats hittar lämpliga ledningssträckningar, de markerar och mäter in sträckan. Därefter ska geotekniska [2] undersökningar utföras i planerade ledningssträckningar. Sedan gör projektören ritningar och texter för att kommunen skall kunna handla upp en entreprenör som utför byggandet av ledningarna.

 

Därför kan det hända att ni träffar på någon av oss från Västvatten AB, kommunen eller några av våra konsulter och deras medarbetare i anslutning till er fastighet under projekteringstiden. Vår projektör kan behöva utföra vissa fältarbeten inne på er fastighet under projekteringen. Exempel på fältarbeten kan vara att mäta höjder och lägen för den planerade ledningsdragningen.

När lämpliga ledningssträckningar är framtagna kommer Västvatten AB att skicka ut en begäran om marktillträde för geotekniska undersökningar på de marker och vägar där ledningen preliminärt ska läggas.

 

Byggnation av ledningarna planeras ske från hösten/vintern 2016 och pågå till hösten 2017. Tiden för byggstart är dock osäker ännu. Ledningsrättsarbetet, biotoputredningar, arkeologiutredningar är exempel på saker som påverkar tiden för byggstart.

_________________________________

Berörda fastighetsägare kommer även att kallas till informationsmöte preliminärt våren 2016. Vi beräknar då att första utkastet med VA-ritningar är klara och kan presenteras på detta möte.

Under våren 2016 planeras mer information skickas till er och ni kan även följa projektet här. I denna kommande information har ni möjlighet att ange fastighetens nuvarande anläggningar för vatten och avlopp samt önskemål om förbindelsepunkten [ 3] på en bifogad karta.

Projektör är Alp Markteknik AB.

 

[1] Vid projekteringen bestämmer man sig för en slutlig lösning och gör ritningar m.m. på detta.

[2] Med begreppet ”geoteknik” avses jord och bergs tekniska egenskaper och tillämpning i planering och byggande.

[3] Den punkt, belägen ca 0,5 m utanför tomtgräns, där kommunen levererar vatten respektive tar hand om ert avlopp.

I vår broschyr finns information anslutning till kommunalt vatten

Kontakta

Projektledare

Peter Dosé
Telefon: 0522-63 88 35
 

LTA Byggledare

Jesper Pedersen
Telefon: 0522-63 88 42

 

Projektör Alp Markteknik AB

Kontaktperson
Lars J. Björk
Telefon: 070-879 91 11


Taxefrågor

Abonnentingenjör
Linda Jonsson
Telefon: 0522-63 88 08

 

Vattenmätarfrågor

Mätartekniker
Christer Bagger
Telefon: 0522-63 88 06

 

Besiktning & vibrationsmätning

METRON

Ann-Sofie Wessberg
Telefon: 070-585 04 21

 

Fiberfrågor

Lars Månsson

Uddevalla Energi
Telefon: 0522-63 62 26

 

Beredare Fiberfrågor

Daniel Sarheim

Uddevalla Energi
Telefon: 0522- 63 47 21

 

Lantmäteriet

Ledningsrätts- och fastighetsfrågor Berit Carlsson
Telefon: 0522-69 73 61

Prenumerera

Kontakta oss

Vanliga frågor och svar
info@vastvatten.se
0522-63 88 00
Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla
Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80

Våra öppettider

Måndag-torsdag 9-12 och 13-15
Fredag 9-12
Dag före helgdag 9-12