Västvatten

Projekt

För att förbättra vår miljö och människors hälsa bygger Västvatten ut och förnyar ledningsnät i områden.

Pågående projekt

Kommande projekt

 

En kommunal anslutning till avloppsnätet är oftast betydligt bättre än en enskild avloppslösning. Många fastigheter med egna brunnar har också en sämre vattenkvalitet än det kommunala dricksvattnet.

 

En stor mängd av allt vatten som renas i avloppsverken är inte spillvatten, för att minska den mängden renoveras och separeras ledningsnätet kontinuerligt.

Grävare