Västvatten

Vi kontrollerar ledningsnätet i centrum, Uddevalla

Med start måndag 15 november kontrollerar Rensman ledningar i centrala Uddevalla. De använder färgat vatten och rök, som båda är helt ofarliga.

15/11 - 19/11 november mellan klockan 08.00-18.00 kontrolleras ledningar på Norra Drottninggatan, Bartilsgatan och Nortull , Uddevalla för eventuella felkopplingar mellan dag- och spillvattenledningar. Kontrollerna görs med både rök och färgat vatten. Arbetet kommer att utföras av Rensman AB och tomterna kommer att beträdas av dem.

Gator som kommer att testas är Norra Drottninggatan, Bartilsgatan och Nortull.


Du som berörs av arbetet kommer att få en lapp hem i brevlådan.

 

Vid frågor kontakta gärna

  • Torbjörn Borgström, Rensman, 0730-399 138
  • Västvattens kundtjänst, 0522-63 88 00

Ordlista

 

  • Avloppsvatten - ett samlingsnamn för dagvatten och spillvatten.
  • Spillvatten - vatten som du använt i toalett, dusch, köksvask, diskmaskiner med mera som rinner ut i avloppet.
  • Dagvatten - regnvatten och dräneringsvatten som avleds genom dagvattenledningar och diken till recipienten dvs. mottagaren.

Publicerad den: