Västvatten

Nu har Färgelanda kommun fattat beslut om våra vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter för grundvattentäkterna Stigen, Gatersbyn 2, Rådanefors och Rösäter.

Färgelanda kommun har den 13 oktober 2021, med stöd av 7 kap 22 och 30 §§ Miljöbalken beslutat om nya vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter för grundvattentäkterna Stigen, Gatersbyn, Rådanefors och Rösäter (dnr 2021/133 – 2021/136). Skyddsföreskrifterna träder i kraft 1 januari 2022. Skyddsområdenas omfattning framgår av handlingarna som finns tillgängliga på kommunens och Västvattens hemsidor.

 

Beslutet finns tillgängligt på Färgelanda kommun, Kansliavdelningen, Allhemsvägen 5 i Färgelanda, samt på kommunens och Västvattens hemsidor.

 

Den som är berörd av beslutet kan överklaga det hos Länsstyrelsen. Överklagandet skall dock sändas till: Färgelanda kommun, Kansliavdelningen, Allhemsvägen 5 i Färgelanda, och skall ha inkommit senast tre veckor efter att beslutet är kungjort i ortstidningen.

Publicerad den: