Västvatten

Vi undersöker ledningsnätet i Ljungskile

Just nu nu pågår underökningar av ledningsnätet i Ljungskile där vi kontrollerar ledningarna. Under arbetets gång kan färgat vatten synas i diken och vattendrag, vilket är helt ofarligt. Du som berörs av arbetet har fått informationen i din brevlåda.

IRG Rörinspektion kommer, på uppdrag av Västvatten, att genomföra undersökningar för att kartlägga ledningarnas status och funktion.

De kommer att filma och kontrollera ledningarna i området, dels på din tomt och dels ute i gatan.


Arbetet har redan startat och planeras pågå under kommande månader, de ska dock senast vara klara till årsskiftet. Vid undersökningen kommer IRG Rörinspektion att spola färgat vatten i stuprör, spygatter, dränerings- och dagvattenbrunnar. Färgat vatten kan komma att synas i diken eller vattendrag. Detta färgade vatten är helt ofarligt och det är normalt att det syns vid dessa typer utav undersökningar.

Karta över Ljungskile

Klicka på bilden för att förstora

I samband med arbetet kommer vi eventuellt behöva högtrycksspola de kommunala spill- och dagvattenledningarna. Detta kan medföra att vatten från vattenlåsen i golvbrunnar och WC kan skvätta ut eller sugas ur samt viss lukt förekomma.

Berörda fastighetsägare behöver inte vara hemma vid tillfället eftersom undersökningarna sker på utsidan av fastigheterna.

Du som berörs har fått information i brevlådan.Vid frågor kontakta gärna

Rasmus Andersson, IRG Rörinspektion, 0708-56 20 34

Sandra Zachrisson, Västvatten, 0522-63 88 74

Kort ordlista

  • Avloppsvatten - ett samlingsnamn för dagvatten och spillvatten
  • Spillvatten - vatten som du använt i toalett, dusch, köksvask, diskmaskiner med mera som rinner ut i avloppet.
  • Dagvatten - regnvatten och dräneringsvatten som avleds genom dagvattenledningar och diken till recipienten dvs. mottagaren.

Publicerad den: