Västvatten

Färgelanda taxa

Vad betalar kunderna med sina avgifter?

Brukningsavgifterna är periodiska avgifter som skall täcka drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för den allmänna va-anläggningen som inte täcks av anläggningsavgifterna.

Anläggningsavgifterna är engångsavgifter som fastighetsägaren betalar och som skall motsvara fastighetens andel av att ordna den allmänna va-anläggningen.

VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige i Färgelanda kommun.


VA-taxa 2019PDF


Ny VA-taxa gäller i Färgelanda kommun från och med den 3 mars 2018 enligt beslut i kommunfullmäktige den 14 februari 2018.

Den nya VA-taxan är framarbetad i syfte att följa gällande VA-lagstiftning.

En viktig förändring är att i den nya taxan är avgiften för avlopp uppdelad på spillvatten och dagvatten.

 

Fast avgift består i den nya taxan av två delar - mätaravgift och dagvattenavgift.

 • Mätaravgiften baseras på mätarstorlek - eller motsvarande kapacitet. Lägsta avgiften motsvarar minsta mätarstoleken (Qn 2,5).
 • Dagvattenavgiften beräknas på fastighetens storlek och ytornas hårdgjordhetsgrad, (se nedan). För fastigheter som är taxerade som småhus debiteras en schablonavgift för dagvatten.

 

När det gäller frågor om taxor så är du välkommen att kontakta oss på anslutning@vastvatten.se eller kontakta vår kundtjänst, 0522-63 88 00.

Begreppsförklaring

 • Vattentjänst: (dricks)vatten, spillvatten och dagvatten.
 • Spillvatten: förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett eller liknande.
 • Dagvatten: vatten som avleds från ytor såsom tak, gårdar, dränering, gator eller parkeringar.
 • Uppdelning av fastighetsytor - hårdgjordhetsgrad
  Mestadels grön: Den största delen av ytan har hög genomsläpplighet.
  Blandning hårdgjord/grön: En blandning av yta med hög respektive låg genomsläpplighet.
  Mestadels hårdgjord: Den största delen av ytan har låg genomsläpplighet.