Västvatten

Uddevalla taxa

Vad betalar kunderna med sina avgifter?

 

Brukningsavgifterna är periodiska avgifter som skall täcka drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för den allmänna va-anläggningen som inte täcks av anläggningsavgifterna.

 

Anläggningsavgifterna är engångsavgifter som fastighetsägaren betalar och som skall motsvara fastighetens andel av att ordna den allmänna va-anläggningen.

 

VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun.


VA-taxa 2020PDF

Varför höjs taxan?PDF

 

När det gäller frågor om taxor så är du välkommen att kontakta oss på anslutning@vastvatten.se eller kontakta vår kundtjänst, 0522-63 88 00.

 

Ny VA-taxa (taxekonstruktion) i Uddevalla kommun från och med 2016-04-01

 

Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09, § 59.

Varje vattentjänst skall bära sina kostnader och grundprincipen är att kunden bara skall betala för de tjänster som de är avgiftsskyldiga för. Den nya taxekonstruktionen innebär ingen kollektiv höjning utan är endast en omfördelning av avgifterna.

Huvudsaklig förändring avseende brukningsavgiften är konstruktionen av dagvattenavgiften. Småhus får en schablonavgift medan övriga fastigheter får en avgift baserad på tomtytestorlek och hur hårdgjord marken är. Tidigare ingick dagvattenavgiften som en procentuell andel av den fasta avgiften.

 

Huvudsaklig förändring avseende anläggningsavgiften är att lägenhetsbaserad avgift införs och avgiften baserad på mätarkapacitet tas bort. Anläggningsavgiften blir därmed mer rättvis då den bättre speglar både kostnad och nytta av den allmänna VA-anläggningen.

 

Begreppsförklaring

  • Vattentjänst: dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
  • Spillvatten: förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett eller liknande.
  • Dagvatten: vatten som avleds från ytor såsom tak, gårdar, dränering, gator eller parkeringar.
  • Hårdgjordhetsgrad: yta med låg, hög eller blandad genomsläpplighet.
  • VO: Verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp.

 

Avgiftsberäknare gäller 2020

Tomtyta (m²)
Antal lägenheter
Totalpris

Klicka i aktuell vattentjänst, skriv in er fastighets tomtyta (m²) samt ange antal lägenheter inom fastigheten. (Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad, eller på fastighet, som i upplåtelsehänseende bildar

en enhet). Uträkningen är preliminär och visar anläggningssavgiften inklusive moms.

Beräknaren gäller enbart för fastigheter i kategorin småhusfastighet/bostadsfastighet.