Färgelanda taxa


Vad betalar du som kund med dina avgifter?

Brukningsavgifterna är periodiska avgifter som skall täcka drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för den allmänna va-anläggningen som inte täcks av anläggningsavgifterna.

Anläggningsavgifterna är engångsavgifter som fastighetsägaren betalar och som skall motsvara fastighetens andel av att ordna den allmänna
VA-anläggningen.

VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige i Färgelanda kommun.


VA-taxa 2022 Pdf, 230.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Avgifterna för vatten och avlopp ses över varje år. De används till att driva, underhålla och renovera Färgelanda kommuns va-verksamhet, reningsverk och ledningar. I kommunen, liksom generellt i Sverige, har vi åldrande anläggningar och måste öka takten gällande investeringar, renoveringar och underhåll för att undvika stora problem och/eller kostnader i framtiden.
Vi får enligt lag inte gå med vinst, utan hela avgiften används till
VA-verksamheten.


Att avgifterna skiljer sig mellan olika kommuner, även kommunerna inom Västvatten, beror på att alla kommuner har olika förutsättningar och behov.


Frågor?

När det gäller frågor om taxor är du välkommen att kontakta oss på anslutning@vastvatten.se eller kontakta vår kundtjänst, 0522-63 88 00.

Begreppsförklaring

  • Vattentjänst: (dricks)vatten, spillvatten och dagvatten.
  • Spillvatten: förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett eller liknande.
  • Dagvatten: vatten som avleds från ytor såsom tak, gårdar, dränering, gator eller parkeringar.
  • Uppdelning av fastighetsytor - hårdgjordhetsgrad
    Mestadels grön: Den största delen av ytan har hög genomsläpplighet.
    Blandning hårdgjord/grön: En blandning av yta med hög respektive låg genomsläpplighet.
    Mestadels hårdgjord: Den största delen av ytan har låg genomsläpplighet.