Västvatten

Färgelanda taxa

Vad betalar kunderna med sina avgifter?

Brukningsavgifterna är periodiska avgifter som skall täcka drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för den allmänna va-anläggningen som inte täcks av anläggningsavgifterna.

Anläggningsavgifterna är engångsavgifter som fastighetsägaren betalar och som skall motsvara fastighetens andel av att ordna den allmänna va-anläggningen.

VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige i Färgelanda kommun.

 

VA-taxan 2020PDF
Varför höjs taxan 2020?PDF

 

(Ny VA-taxa gäller i Färgelanda kommun från och med den 3 mars 2018 enligt beslut i kommunfullmäktige den 14 februari 2018.

Den nya VA-taxan är framarbetad i syfte att följa gällande VA-lagstiftning.

En viktig förändring är att i den nya taxan är avgiften för avlopp uppdelad på spillvatten och dagvatten.

Fast avgift består i den nya taxan av två delar - mätaravgift och dagvattenavgift.

 • Mätaravgiften baseras på mätarstorlek - eller motsvarande kapacitet. Lägsta avgiften motsvarar minsta mätarstoleken (Qn 2,5).
 • Dagvattenavgiften beräknas på fastighetens storlek och ytornas hårdgjordhetsgrad, (se nedan). För fastigheter som är taxerade som småhus debiteras en schablonavgift för dagvatten.)-- tidigare text

När det gäller frågor om taxor så är du välkommen att kontakta oss på anslutning@vastvatten.se eller kontakta vår kundtjänst, 0522-63 88 00.

Begreppsförklaring

 • Vattentjänst: (dricks)vatten, spillvatten och dagvatten.
 • Spillvatten: förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett eller liknande.
 • Dagvatten: vatten som avleds från ytor såsom tak, gårdar, dränering, gator eller parkeringar.
 • Uppdelning av fastighetsytor - hårdgjordhetsgrad
  Mestadels grön: Den största delen av ytan har hög genomsläpplighet.
  Blandning hårdgjord/grön: En blandning av yta med hög respektive låg genomsläpplighet.
  Mestadels hårdgjord: Den största delen av ytan har låg genomsläpplighet.

Avgiftsberäknare gäller 2020

Tomtyta (m²)
Antal lägenheter
Totalpris

Klicka i aktuell vattentjänst, skriv in er fastighets tomtyta (m²) samt ange antal lägenheter inom fastigheten. (Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad, eller på fastighet, som i upplåtelsehänseende bildar

en enhet). Uträkningen är preliminär och visar anläggningssavgiften inklusive moms.

Beräknaren gäller enbart för fastigheter i kategorin småhusfastighet/bostadsfastighet.