Västvatten

VA-taxor

Tillgång på vatten av god kvalitet är en förutsättning för en bra livskvalitet. Genom att leverera dricksvatten av hög kvalitet och genom att rena avloppsvatten skyddar vi våra vatten från föroreningar och övergödning.

 

Kommunen har ett ansvar att planera för alla medborgares behov av vatten och avlopp och säkerställa en långsiktigt hållbar vatten- och avloppförsörjning som bidrar till bra miljö och ekologisk status i våra vattendrag, sjöar och hav.

 

Höjda energipriser, anläggningspriser och ökade investeringar i nya områden innebär att VA-avgifterna ibland måste höjas. Västvatten strävar efter att erbjuda så många som möjligt anslutning till kommunalt VA för att förbättra för miljön och människors hälsa. Vi förbättrar ständigt processerna i våra vatten- och avloppsverk samt renoverar vårt ledningsnät.