Varför blir det översvämning?

I samhället finns många aktörer som har ansvar för att avvattning inom tätbebyggt område. Västvatten ansvarar huvudsakligen för avledningen under mark. Avvattningen av mark och vägar är inte vårt ansvar.

Under lång tid har samhället förändrats. Fler fastigheter har bebyggts, gator har breddats, mer mark hårdgörs och klimatet har förändrats. Stor del av VA-nätet är byggt innan 1970-talet. Då lades oftast enbart två ledningar: en för att leverera dricksvatten till fastigheten och en för att avleda avloppsvatten från fastigheten. Senare insikt om att det är onödigt att rena det mesta av regnvattnet ledde till att tre ledningar anlades; en för dricksvatten, en för spillvatten och en för dagvatten.

De områden som redan var byggda med enbart två ledningar behöver därmed separeras. Ombyggnadstakten av ledningssystemen har inte följt med förändringstakten i samhället. Det kommer att ta lång tid separera alla områden med kombinerat system.

Det är orimligt att bygga ett system som klarar av hur stora skyfall som helst. Branschen har kommit fram att det är rimligt att VA-systemen är byggda så att en fastighet i teorin inte ska drabbas av översvämning oftare än vart 10:e år.

Problemet när det kommer så stora mängder nederbörd på en gång är att inte heller mark- eller gatuavvattningen mäktar med. Vid kraftiga skyfall kan våra avloppsledningssystem bli hårt ansträngda och det finns risk för översvämningar i källare och liknande utrymmen.

Flera orsaker till att det blir översvämning

  • Vatten tränger in genom fastighetens avloppsystem
  • Vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv
  • Vatten tränger in genom källarfönster, garageport, spygatt
  • Vatten strömmar ut från läckande vatteninstallationer