Sök

Ansökan om VA-anslutning

Vid alla ansökningar eller förfrågningar om anslutning, även t.ex. vid byggetablering eller sprinklers/brandvatten, ska någon av våra ansökningsblanketter användas.

Fastigheter inom verksamhetsområde

Fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt VA ska enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) anslutas till det allmänna ledningsnätet. VA-huvudmannen ska upprätta en förbindelsepunkt i fastighetens omedelbara närhet, om det inte redan finns upprättat. Kommunalt verksamhetsområde finns inom de flesta tätorter i våra ägarkommuner.

För fastigheter som ska exploateras eller ändras behöver du som kund tidig kontakt med oss som VA-huvudman, för kommunikation om hur, var och när VA-anslutning ska ske och även möjliga krav på fett- eller oljeavskiljare, brandvatten, dimensionering, m.m. Se nedan vidare förklaring hur det går till.

Fastigheter utanför verksamhetsområde

Fastigheter som ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt VA kan i vissa fall ändå anslutas till det allmänna ledningsnätet. Fastigheter som är belägna utanför tätorter och i område med spridd bebyggelse ligger utanför verksamhetsområdet. Se nedan vidare förklaring hur det går till.

Inkoppling sker i flera steg

 • Fastighetsägare ansöker om VA-anslutning och tilldelas en kontaktperson på Västvatten för informationsutbyte under ärendets gång.
 • Fastighetsägaren betalar faktura för anläggningsavgift när Västvatten upprättat och förmedlat förbindelsepunktens läge (VA-uppgift och faktura).
 • Västvatten kontrollerar inkoppling.
 • Västvatten monterar vattenmätaren.
 • Västvatten öppnar servisventilen.

Läs mer om vad som gäller för dig nedan:

Steg för steg - fastighet inom verksamhetsområde för vatten och avlopp

 • Fyll i och skicka in blanketten ”Ansökan/förfrågan om VA-anslutning” Pdf, 157.3 kB.. Lämna samtidigt in eventuella önskemål angående VA-anslutningen. Beroende på om det är en enskild fastighet, mindre grupp av fastigheter, nya exploateringar, ändringar av befintliga anslutningar eller andra varianter av anslutningar hanteras ärendet alltid först som en förfrågan.
  Vi tar alltid först kontakt via brev, mejl eller telefon med dig som är ev. blivande kund. Blanketten sänds till anslutning@vastvatten.se.

 • Vi återkommer till dig med information om hur anslutning görs praktiskt. I de fall anslutningsfrågan kommer i ett tidigt skede görs överenskommelse om bl.a. tidsplan.
 • I många fall finns inte anlagda förbindelsepunkter från början, utan vi måste projektera och bygga ut. Vi har kontinuerlig kontakt under tiden från förfrågan till att anslutningen är klar.
 • I de fall det redan finns färdiga förbindelsepunkter skickar vi ut information om förbindelspunktens läge (karta med en VA-uppgift) och faktura på anläggningsavgiften. När du betalat din faktura startas den fasta delen av brukningstaxan för fastigheten.

 • Du kan nu gräva på din egen tomt för att koppla ihop de allmänna ledningarna med fastighetens ledningar i tomtgräns. Du anlitar själv någon som gräver från huset fram till förbindelsepunkten.
 • När dina ledningar ska kopplas ihop med kommunens ledningar vid förbindelsepunkten ska du meddela oss på Västvatten detta. En kontroll av inkoppling ska ske. Schaktgropen ska vara öppen till dess att vi kontrollerat inkopplingen. Meddela oss minst två arbetsdagar innan du vill ha besiktning på telefon 0522-63 88 00 eller e-post anslutning@vastvatten.se.


 • Innan vi släpper på dricksvattnet (om du begärt vatten), ska du installera en så kallad mätarkonsol på inkommande vattenledning. Installationen utförs av privat rörinstallatör och bekostas av dig som fastighetsägare. Du (fastighetsägaren) ska sedan beställa vattenmätarinsättning av oss via anslutning@vastvatten.se.
  Vi bokar tid med dig, monterar vattenmätaren och öppnar servisventilen på ledningen.
  OBS! Det är bara Västvattens personal som får öppna eller stänga vattenservisen.
  Kontakta oss minst två arbetsdagar innan du önskar ha vattenmätaren monterad.

 • Om mätarkonsolen är monterad vid tidpunkten när du vill ha inkopplingen besiktigad görs besiktning av inkoppling, montering av vattenmätare och öppning av servisventil på samma gång. Meddela oss vad du önskar vid beställningen.

Steg för steg - fastighet utanför verksamhetsområde för vatten och avlopp

 • Fyll i och skicka in blanketten ”Ansökan/förfrågan om VA-anslutning” Pdf, 157.3 kB.. Från och med 1 september 2021 tar vi ut en administrativ avgift på 5 000 kr inkl. moms vid ansökan/förfrågan om VA-anslutning utanför verksamhetsområde. Har du frågor kring din fastighets placering i förhållande till verksamhetsområde kontakta anslutning@vastvatten.se.

  I samband med att du skickar in ansökan bör du lämna in eventuella önskemål angående VA-anslutningen. Vi kontrollerar möjligheten till anslutning och meddelar dig detta.

 • Om möjlighet till anslutning finns skickar vi information om kostnad, en karta med föreslagen inkopplingspunkt och möjlighet för dig som fastighetsägare att beställa.
  Om den privata delen av servisledningen är lång kan en mätarbrunn behöva anläggas vid inkopplingspunkten istället för en mätarkonsol inne i huset. Mätarbrunnen ägs och bekostas av fastighetsägaren. Om detta är aktuellt diskuteras en lämplig placering fram. Det är Västvatten som avgör om en mätarbrunn behövs eller inte.

 • När vi fått beställning upprättas en inkopplingspunkt i närheten av huvudledningen. Du som fastighetsägare får sedan själv ombesörja grävning till din fastighet. Om den privata delen av ledningen går över annans mark ska du inhämta markägarens tillåtelse att gräva på annans mark.

 • När inkopplingspunkten är upprättad skickas en VA-uppgift ut tillsammans med faktura på anläggningsavgiften. VA-uppgiften är en karta där servisledningarnas läge är inritade.

 • När du betalat din faktura startas den fasta delen av brukningsavgiften. Du kan nu beställa besiktning av inkoppling.

 • När dina ledningar ska kopplas ihop med kommunens ledningar vid inkopplingspunkten ska du meddela oss detta. En kontroll av inkoppling skall ske. Schaktgropen ska vara öppen till dess att vi kontrollerat inkopplingen. Meddela oss minst två arbetsdagar innan du vill ha besiktning på telefon 0522-63 88 00 eller e-post anslutning@vastvatten.se.

 • Du anlitar själv någon som gräver från huset och fram till inkopplingspunkten.

 • Innan vi släpper på dricksvattnet (om du begärt vatten), ska du installera en så kallad mätarkonsol på inkommande vattenledning. Installationen utförs av privat rörinstallatör och bekostas av dig som fastighetsägaren. Du (fastighetsägaren) ska sedan beställa vattenmätarinsättning av oss på Västvatten, via anslutning@vastvatten.se. Därefter monterar vi vattenmätaren och öppnar servisventilen på ledningen.
  OBS! Det är bara Västvattens personal som får öppna eller stänga vattenservisen. Tänk på att kontakta oss minst två arbetsdagar innan du vill ha insättning.
FörbindelsepunktFörstora bilden

Begreppsförklaring. Klicka på bilden för att förstora den

Övrig information

 • När du ska ansluta fastighetens ledningar till kommunens ledningar är det viktigt att dessa inte skadas. Särskilt om det är berg vid förbindelsepunkten är risken stor att skada kommunens ledningar, brunnar och ventil vid sprängningsarbeten. Om förbindelsepunkten ansluter mot en väg, så ansvarar du som fastighetsägare för eventuella skador på vägen när du gräver.

 • Privata ledningar på tomtmark (från byggnad och fram till förbindelsepunkten) anläggs och bekostas av fastighetsägaren. Alla ledningar ska vara täta och inget dagvatten får vara påkopplat på spillvattenledningen.

 • När inkoppling till förbindelsepunkten skett ansvarar fastighetsägaren för att vatten från enskild brunn inte kommer i kontakt med dricksvattenledningar som är kopplade till huvudmannens nät. Det räcker inte med ventiler som ändrar kopplingen.

 • Vatten från enskilda brunnar får inte tillföras spillvattenledning som är kopplad till huvudmannens nät utan mätning eller kostnadsreglering enligt gällande taxa.

 • Västvatten som VA-huvudman kan inte ställa krav på att ni fysiskt ska koppla in er till kommunalt VA, utan levererar er en förbindelsepunkt för VA. Huvudmannen har däremot rätt att ta betalt (anläggningsavgift och brukningsavgift) för aktuella vattentjänster inom verkssamhetsområde, oavsett om kunden fysiskt kopplat in sig eller ej. Mer information om krav och tillsyn på avlopp finns på kommunernas hemsidor.

 • Om en fastighetsägare inte vill ansluta till dricksvatten inom verksamhetsområde och därmed inte vill betala anläggnings- och brukningsavgift ska fastighetsägaren bevisa att det enskilda vattnet är lika bra eller bättre än kommunalt vatten och att det finns i tillräcklig mängd på lång sikt. Läs vidare under "Frågor och svar".

Skicka ansökan, ritningar och eventuellt andra handlingar till:

Västvatten AB
Kaserngården 3B
451 81 UDDEVALLA

Märk kuvertet med
"Ansökan/förfrågan om VA-anslutning"

Eller skicka e-post till:

anslutning@vastvatten.se

Kundservice

0522-63 88 00

info@vastvatten.se

Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80