Västvatten

Ansökan om VA-anslutning

Det är mycket att tänka på när en fastighet skall anslutas till det kommunala VA-nätet. Om din fastighet är belägen inom verksamhetsområdet för kommunalt VA skall huvudmannen upprätta en förbindelsepunkt i omedelbar närhet av din fastighets gräns, om det inte redan finns upprättat.

Avgift för dagvatten debiteras även om förbindelsepunkt inte upprättas om avledning av dagvatten sköts av huvudmannen. Efter beviljad ansökan skall anläggningsavgift betalas. Förbindelsepunkten besiktigas när inkoppling sker. Fast avgift debiteras löpande till dess att uppsättning av vattenmätare och återströmningsskydd kan ske.

 

Om din fastighet är belägen utanför verksamhetsområde för kommunalt VA kan det ändå finnas möjlighet till anslutning.

 

Eget vatten får inte vara ihopkopplat fysiskt med kommunalt vatten. Det räcker inte med avstängningsventiler.

Steg för steg - Fastighet inom verksamhetsområde för vatten och avlopp

Anslutning av avlopp och/eller dricksvatten
(Avlopp = Spillvatten och dagvatten)

Blanketten ansökan om VA-anslutning skall fyllas i. Lämna samtidigt in eventuella önskemål om förbindelsepunktens läge. Normal handläggningstid är cirka 4 veckor.

 

 • Efter att ni skickat in ansökan om anslutning får ni hemskickat en karta som visar förbindelsepunkt för avlopp och/eller dricksvatten. Det är det här som är VA-uppgiften. I förbindelsepunkten sitter oftast en brunn och en ventil. Ni får på samma gång en faktura för betalning av anläggningsavgift för de vattentjänster ni skall nyttja.
 • När ni betalat er faktura kan ni beställa besiktning av inkoppling.
 • Ni anlitar själv någon som gräver från huset och fram till förbindelsepunkten.
 • När era ledningar ska kopplas ihop med kommunens ledningar vid förbindelsepunkten ska ni meddela Västvatten detta. En kontroll av inkoppling skall ske. Schaktgropen ska vara öppen till dess att Västvatten kontrollerat inkopplingen.
  Tänk på att meddela Västvatten minst två arbetsdagar innan ni vill ha besiktning på telefon 0522-63 88 00 eller e-post anslutning@vastvatten.se
 • Innan Västvatten släpper på dricksvattnet (om ni begärt vatten), skall ni installera en så kallad mätarkonsol på inkommande vattenledning. Installationen utförs av privat rörinstallatör och bekostas av fastighetsägaren. Fastighetsägaren skall sedan beställa vattenmätarinsättning av Västvatten anslutning@vastvatten.se
  Därefter monterar Västvatten vattenmätaren och öppnar servisventilen på ledningen.
  OBS! Det är bara Västvattens personal som får öppna eller stänga vattenservisen.
  Tänk på att kontakta Västvatten minst två arbetsdagar innan ni vill ha insättning.


Steg för steg - fastighet utanför verksamhetsområde för vatten och avlopp

 • Efter att ni ansökt om anslutning kontrollerar Västvatten möjlighet till anslutning.
 • Finns möjlighet översänds information om kostnad, en karta med föreslagen inkopplingspunkt och möjlighet för fastighetsägaren att beställa.
 • När Västvatten fått beställning upprättas en inkopplingspunkt i närheten av huvudledningen. Fastighetsägaren får sedan själv ombesörja grävning till sin fastighet. Om den privata delen av ledningen går över annans mark ska fastighetsägaren inhämta markägarens tillåtelse att gräva på annans mark.
 • När inkopplingspunkten är upprättad skickas en VA-uppgift ut till kund tillsammans med faktura på anläggningsavgiften. VA-uppgiften är en karta där servisledningarnas läge är inritade.
 • När ni betalat er faktura kan ni beställa besiktning av inkoppling.
 • Ni anlitar själv någon som gräver från huset och fram till inkopplingspunkten.
 • När era ledningar ska kopplas ihop med kommunens ledningar vid inkopplingspunkten ska ni meddela Västvatten detta. En kontroll av inkoppling skall ske. Schaktgropen ska vara öppen till dess att Västvatten kontrollerat inkopplingen.
  Tänk på att meddela Västvatten minst två arbetsdagar innan ni vill ha besiktning, meddela via telefon 0522-63 88 00 eller mail anslutning@vastvatten.se
 • Innan Västvatten släpper på dricksvattnet (om ni begärt vatten), skall ni installera en så kallad mätarkonsol på inkommande vattenledning. Installationen utförs av privat rörinstallatör och bekostas av fastighetsägaren. Fastighetsägaren skall sedan beställa vattenmätarinsättning av Västvatten, anslutning@vastvatten.se. Därefter monterar Västvatten vattenmätaren och öppnar servisventilen på ledningen.
 • Om den privata delen av servisledningen är lång ska en mätarbrunn anläggas vid inkopplingspunkten istället för en mätarkonsol inne i huset. Mätarbrunnen ägs och bekostas av fastighetsägaren. Om detta är aktuellt diskuteras en lämplig placering fram mellan Västvatten och fastighetsägaren.

  OBS! Det är bara Västvattens personal som får öppna eller stänga vattenservisen.
  Tänk på att kontakta Västvatten minst två arbetsdagar innan ni vill ha insättning.

Inkoppling sker alltså i flera steg

 • Fastighetsägare ansöker om VA-anslutning och tilldelas en kontaktperson på Västvatten
 • Fastighetsägaren betalar faktura för anläggningsavgift när Västvatten upprättat och förmedlat förbindelsepunktens läge (VA-uppgift och faktura)
 • Västvatten kontrollerar inkoppling
 • Västvatten monterar vattenmätaren
 • Västvatten öppnar servisventilen
Förbindelsepunkt

Övrig information

 • När ni ska ansluta fastighetens ledningar till kommunens ledningar är det viktigt att dessa inte skadas. Särskilt om det är berg vid förbindelsepunkten är risken stor att ni kan skada kommunens ledningar, brunnar och ventil vid sprängningsarbeten. Om förbindelsepunkten ansluter mot en väg, så ansvarar ni som fastighetsägare för eventuella skador på vägen när ni gräver.
 • Privata ledningar på tomtmark (från byggnad och fram till förbindelsepunkten) anläggs och bekostas av fastighetsägaren. Alla ledningar ska vara täta och inget dagvatten får vara påkopplat.
 • När inkoppling till förbindelsepunkten skett så ansvarar fastighetsägaren att vatten från enskild brunn inte kommer i kontakt med dricksvattenledningar som är kopplade till huvudmannens nät.
 • Vatten från enskilda brunnar får inte tillföras spillvattenledning som är kopplad till huvudmannens nät utan mätning eller kostnadsreglering enligt gällande taxa.
 • Västvatten ställer inga krav på att ni ska ansluta er till kommunalt VA, utan levererar er en förbindelsepunkt för VA. Mer information om krav och tillsyn på avlopp finns på kommunernas hemsidor.
 • Läs gärna mer om anordningar för uppsättning av vattenmätare och sammankoppling med installationen i övrigt på Västvattens hemsida: Vattenmätareöppnas i nytt fönster

Blankett

Information

 

Guide för dig med självfallsledningPDF

 

Guide för dig med LTA (lättrycksavlopp)PDF

 

För företag - FettavskiljarePDF

 

Är du redan ansluten till VA-nätet kan du beställa ritningar på Ledningskollenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster »

 

Skicka ansökan, ritningar och eventuellt andra handlingar till:

Västvatten AB Kanslibacken 9 451 81 UDDEVALLA

Märk kuvertet med
"Ansökan om VA-anslutning"

Eller e-posta till:

anslutning@vastvatten.se